Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Stypendia

Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą - Coordinator for International Cooperation

dr Marek Pawlak

E-mail
marek.pawlak@uj.edu.pl

Telefon
12 663 15 37

 

Lista dostępnych ofert wyjazdów znajduje się w USOSie (zakładka: Wymiana studencka)

Informacje o wymianie (np. finansowe) znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ

Warunki zaliczenia lektoratu z języka obcego podczas wyjazdu opisane są na stronie Jagiellońskiego Centrum Językowego

Lista ośrodków, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu:

 • Complutense University of Madrid
 • University of Granada
 • University of Lille
 • Paris Cité University
 • Johannes Gutenberg University Mainz 
 • University of Bologna
 • Sapienza University in Rome
 • University of Zagreb
 • University of Ljubljana
 • Charles University in Prague
 • Eötvös Loránd University in Budapest
 • Sofia University
 • University of Latvia
 • Tallinn University
 • Bartin University

Istnieje możliwość wyjazdu w ramach umów innych jednostek (instytutów lub wydziałów), należy jednak uzyskać zgodę koordynatora danej jednostki, natomiast procedura aplikacyjna odbywa się w rodzimej jednostce studenta. Każdy wydział/instytut we własnym zakresie przeprowadza rekrutację kandydatów na program Erasmus+ oraz ustala kryteria, według których będą oni kwalifikowani do wyjazdu.

UWAGA: wyjazd w ramach innych jednostek jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wskazane jednostki reprezentują nauki humanistyczne i społeczne

Procedura rekrutacyjna

Procedura rekrutacyjna odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie przejść do zakładki Wymiana studencka.

Harmonogram I rekrutacji Erasmus+ na wyjazdy w roku akademickim 2023/2024

 • 16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej.

DODATKOWO: w liście motywacyjnym należy wskazać pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego, który w razie wątpliwości komisji będzie mógł potwierdzić kompetencje i zainteresowania naukowe studenta/studentki.

2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów). Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

3. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem), kopia świadectwa maturalnego z oceną z egzaminu z języka obcego.

 • Complutense University of Madrid: hiszpański B1 / angielski B2
 • University of Granada: hiszpański B1 / angielski B1
 • University of Lille: francuski B2 / angielski B2
 • Paris Cité University: francuski B2 / angielski B2
 • Johannes Gutenberg University Mainz: niemiecki B1 / angielski B1
 • University of Bologna: angielski B1
 • Sapienza University in Rome: angielski B1
 • University of Zagreb: angielski B2
 • University of Ljubljana: angielski B2
 • Charles University in Prague: angielski B2
 • Eötvös Loránd University in Budapest angielski B1
 • Sofia University: angielski B2
 • University of Latvia: angielski B1
 • Tallinn University: angielski B2
 • Bartin University: angielski B2

4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

Skany dokumentu zaświadczającego znajomości języka obcego oraz średniej ocen proszę przesłać na adres marek.pawlak@uj.edu.pl

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:

 • średnia ocen: 3,5-5 pkt.
 • znajomość języka: 1-3 pkt.
 • list motywacyjny wraz ze wskazaniem kontaktu do opiekuna naukowego: 1-4 pkt.
 • CV (w tym, aktywność naukowa, społeczna, kulturalna): 1-3 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 15 pkt.

Rekrutacja w ramach innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka

O udział w rekrutacji w ramach innego instytutu/wydziału można ubiegać się tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach przy zachowaniu warunku, że macierzysta jednostka z danym uniwersytetem zagranicznym nie współpracuje (nie ma podpisanej umowy bilateralnej). Należy pamiętać, że jednostka przyjmująca musi reprezentować nauki humanistyczne lub społeczne

Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy:

1. Uzyskać zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przewiduje to umowa (zgoda może być mailowa). Nie każda uczelnia wyraża na to zgodę.

2. Przejść Rekrutację w swojej macierzystej jednostce. Przy wyborze uczelni wpisujemy:

 • Wybór 1 uczelni z puli jednostki macierzystej.
 • Wyjazd w ramach innej jednostki do....

3. Uzyskać dokument podpisany przez macierzystego koordynatora: Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki.

4. Z podpisanym dokumentem udajemy się do koordynatora innej jednostki z pytaniem, czy zostało wolne miejsce do uczelni, która nas interesuje. W przypadku gdy koordynator zgodzi się oddać miejsce do interesującej nas uczelni, podpisuje dokument Zgoda na rekrutację na stypendium w innym instytucie/wydziale niż macierzysta jednostka Dokument ten należy dostarczyć do Biura Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:

 • otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ;
 • skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;
 • uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;
 • złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus+ wydziału, na którym studiuje;
 • po ewentualnej kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce

Skład komisji kwalifikacyjnej

Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Historycznego (przewodnicząca komisji) - dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak

Koordynatorka wydziałowa - dr Edyta Gawron

Koordynatorzy/ki instytutowi/e w ramach wydziału - dr Magdalena Garnczarska dr Mateusz Grzęda, dr Dagmara Łopatowska-Romsvik, dr Marek Pawlak, dr Rafał Szmytka, mgr Jakub Skłucki

Przedstawiciel/ka studentów

Lista ośrodków, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu CEEPUS

 • University of Bucharest - Faculty of Foreign Languages, Department of Russian literature
 • University "Luigj Gurakuqi" Shkodra - Faculty of Social Sciencies
 • University of Graz - Department for Southeast European History
 • University of Vienna - Institut für Geschichte
 • St. Kliment Ohridski Sofia University - Faculty of Philosophy
 • St. Kliment Ohridski Sofia University - Faculty of Slavic Studies
 • Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad - International Seminar for Balkan Studies and Specialisation, Philology Faculty, Law and History Faculty
 • Charles University in Prague - Institute of Ethnology, Faculty of Arts and Philosophy
 • University of Pardubice - Department of Social Sciences, Faculty of Arts and Philosophy
 • University of Zagreb - Faculty of Philosophy, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
 • University of Szeged - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Szeged
 • Central European University - Department of Gender Studies
 • University Sts. Cyril and Methodius, Skopje - Institute of Ethnology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences
 • University of Primorska - Faculty of Humanistic Studies Koper
 • University of Ljubljana - Faculty of Arts
 • Constantine The Philosopher University in Nitra - Department of Ethnology and Ethnomusicology
 • Comenius University in Bratislava - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Philosophical Faculty

W przypadku przydzielenia stypendium przez biuro CEEPUS w Wiedniu obowiązują następujące terminy składania aplikacji:

 • wyjazd w semestrze zimowym - do dnia 15 czerwca
 • wyjazd w semestrze letnim - do dnia 30 października

W celu refundacji kosztów podróży, przed wyjazdem na stypendium należy wypełnić i złożyć wniosek wyjazdowy w sekretariacie IEiAK

Istnieje również możliwość wyjazdu na stypendium CEEPUS jako tzw. freemover. W tym jednak przypadku istnieje konieczność nawiązania kontaktu z pracownikiem naukowo-dydaktycznym z wybranego ośrodka, który zgodziłby się zostać opiekunem stypendysty.

Formalne wnioski o wyjazd składane są na stronie programu CEEPUS