Stypendia zagraniczne

Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą - International Exchange Coordinator

dr Marek Pawlak

E-mail
marek.pawlak@uj.edu.pl

Telefon
(12) 663 15 37

Program ERASMUS+

II Rekrutacja w ramach programu Erasmus+ na wyjazdy na studia w SEMESTRZE LETNIM w roku akademickim 2021/2022

HARMONOGRAM:

06–17.09.2021: czas trwania II rekrutacji

20–24.09.2021: kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb

27.09–01.10.2021: odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

04–08.10.2021: ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb, przesłanie protokołu do DOSZ

Lista ośrodków, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu ERASMUS (Lista dostępnych miejsc w ramach rektrutacji znajduje się w USOSie) 

 • Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)
 • Uniwersytet fiński w Turku (Finlandia)
 • Uniwersytet szwedzki Abo w Turku (Finlandia)
 • Université Paris Descartes (Francja)
 • Uniwersytet Lille I (Francja)
 • Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania)
 • Uniwersytet Łotewski w Rydze (Łotwa)
 • Uniwersytet w Ratyzbonie (Niemcy)
 • Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy)
 • Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy)
 • Uniwersytet w Bergen (Norwegia)
 • Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja)
 • Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)
 • Uniwersytet w Bartin (Turcja)
 • Uniwersytet im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie (Węgry)
 • Uniwersytet w Szeged (Węgry)
 • Sapienza – Uniwersytet Rzymski (Włochy)

Istnieje możliwość wyjazdu w ramach umów innych jednostek (instytutów lub wydziałów), należy jednak uzyskać zgodę koordynatora danej jednostki, natomiast procedura aplikacyjna odbywa się w rodzimej jednostce studenta. Każdy wydział/instytut we własnym zakresie przeprowadza rekrutację kandydatów na program Erasmus+ oraz ustala kryteria, według których będą oni kwalifikowani do wyjazdu.

UWAGA: wyjazd w ramach innych jednostek jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wskazane jednostki reprezentują nauki humanistyczne i społeczne 

Procedura rekrutacyjna / Kryteria kwalifikacyjne

Procedura rekrutacyjna odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

Wymagane są następujące dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej.

2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów). Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

3. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem), kopia świadectwa maturalnego z oceną z egzaminu z języka obcego .

 • Uniwersytet w Zagrzebiu: angielski B2
 • Uniwersytet Karola w Pradze: angielski B2
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu: angielski B1
 • Uniwersytet fiński w Turku: angielski B2
 • Uniwersytet szwedzki Abo w Turku: angielski B2
 • Université Paris Descartes: francuski B2
 • Uniwersytet Lille I: angielski B1
 • Uniwersytet w Granadzie: hiszpański B1
 • Uniwersytet Łotewski w Rydze: angielski B1
 • Uniwersytet w Ratyzbonie: angielski B2
 • Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem: angielski B1
 • Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji: angielski B1
 • Uniwersytet w Bergen: angielski B1
 • Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie: angielski B1
 • Uniwersytet w Lublanie: angielski B2
 • Uniwersytet w Bartin: angielski B1
 • Uniwersytet im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie: angielski B2
 • Uniwersytet w Szeged: angielski B1
 • Sapienza – Uniwersytet Rzymski: angielski B1

4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

5. Referencje od pracownika naukowego UJ – na przykład, promotora, opiekuna naukowego lub wykładowcy. Referencje pisane według szablonu w systemie USOSweb, należy zatem poinformować o tym wskazaną osobę.

Skany dokumentu zaświadczającego znajomości języka obcego oraz średniej ocen proszę przesłać na adres marek.pawlak@uj.edu.pl

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:

 • średnia ocen: 3,5-5 pkt.
 • znajomość języka: 1-3 pkt.
 • list motywacyjny: 1-3 pkt.
 • CV (w tym, aktywność naukowa, społeczna, kulturalna): 1-3 pkt.
 • Referencje (promotora, opiekuna naukowego lub wykładowcy): 1 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 15 pkt.

Rekrutacja na stypendium w ramach innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka

O udział w rekrutacji w ramach innego instytutu/wydziału można ubiegać się tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach przy zachowaniu warunku, że macierzysta jednostka z danym uniwersytetem zagranicznym nie współpracuje (nie ma podpisanej umowy bilateralnej). Należy pamiętać, że jednostka przyjmująca musi reprezentować nauki humanistyczne lub społeczne

Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy:

1. Uzyskać zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przewiduje to umowa (zgoda może być mailowa). Nie każda uczelnia wyraża na to zgodę.

2. Przejść Rekrutację w swojej macierzystej jednostce. Przy wyborze uczelni wpisujemy:

 • Wyjazd w ramach innej jednostki do....
 • Wybór 1 uczelni z puli jednostki macierzystej
 • Wybór 2 uczelni z puli jednostki macierzystej

3. Do teczki dołączamy dokument, który koordynator macierzysty musi podpisać dokument: Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki

4. Z podpisanym dokumentem udajemy się do koordynatora innej jednostki z pytaniem czy zostało wolne miejsce do uczelni która nas interesuje (zob. harmonogram). W przypadku gdy koordynator zgodzi oddać swoje miejsce do interesującej nas uczelni podpisuje dokument Zgoda na rekrutację na stypendium w innym instytucie/wydziale niż macierzysta jednostka. Dokument ten należy dostarczyć do Biura Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem  na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:

 • otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ;
 • skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;
 • uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;
 • złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus+ wydziału, na którym studiuje;
 • po ewentualnej kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.

Informacje o wymianie (np. finansowe) znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ

Warunki zaliczenia lektoratu języka obcego podczas wyjazdu Erasmus opisane są na stronie Jagiellońskiego Centrum Językowego

Program CEEPUS

Lista ośrodków, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu CEEPUS

 • University of Bucharest - Faculty of Foreign Languages, Department of Russian literature
 • University "Luigj Gurakuqi" Shkodra - Faculty of Social Sciencies
 • University of Graz - Department for Southeast European History
 • University of Vienna - Institut für Geschichte
 • St. Kliment Ohridski Sofia University - Faculty of Philosophy
 • St. Kliment Ohridski Sofia University - Faculty of Slavic Studies
 • Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad - International Seminar for Balkan Studies and Specialisation, Philology Faculty, Law and History Faculty
 • Charles University in Prague - Institute of Ethnology, Faculty of Arts and Philosophy
 • University of Pardubice - Department of Social Sciences, Faculty of Arts and Philosophy
 • University of Zagreb - Faculty of Philosophy, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
 • University of Szeged - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Szeged
 • Central European University - Department of Gender Studies
 • University Sts. Cyril and Methodius, Skopje - Institute of Ethnology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences
 • University of Primorska - Faculty of Humanistic Studies Koper
 • University of Ljubljana - Faculty of Arts
 • Constantine The Philosopher University in Nitra - Department of Ethnology and Ethnomusicology
 • Comenius University in Bratislava - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Philosophical Faculty

W przypadku przydzielenia stypendium przez biuro CEEPUS w Wiedniu obowiązują następujące terminy składania aplikacji:

 • wyjazd w semestrze zimowym - do dnia 15 czerwca
 • wyjazd w semestrze letnim - do dnia 30 października

W celu refundacji kosztów podróży, przed wyjazdem na stypendium należy wypełnić i złożyć wniosek wyjazdowy w sekretariacie IEiAK

Istnieje również możliwość wyjazdu na stypendium CEEPUS jako tzw. freemover. W tym jednak przypadku istnieje konieczność nawiązania kontaktu z pracownikiem naukowo-dydaktycznym z wybranego ośrodka, który zgodziłby się zostać opiekunem stypendysty.

Formalne wnioski o wyjazd składane są na stronie programu CEEPUS