Seminaria magisterskie

Prof. dr hab. Janusz Barański

Zakres seminarium obejmuje pole lokalnych konceptualizacji kulturowych: od zagadnień bliskich tradycji antropologicznej, jak regionalizm czy dziedzictwo kulturowe i muzealnictwo, po współczesne style życia, subkultury, mody, kulturę konsumpcyjną, kulturę popularną, legendy miejskie i estetykę codzienności.

Metodologia: etnograficzne badania jakościowe (wywiad, obserwacja, analiza biograficzna, analiza tekstowa etc.).

Podstawowa literatura zalecana uczestnikom
M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010
K. Charmaz, Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2009
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową: poradnik dla humanistów, Warszawa 2007
U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010
M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem: z badań terenowych, Warszawa 2006
K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Warszawa 2000
S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010
D. Muggleton, Wewnątrz subkultury: ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków 2004
T. Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Gdańsk 2009

Dr hab. Marcin Brocki

Prof. dr hab. Dariusz Czaja

Tematyka seminarium
Antropologia filmu
Muzyka w kulturze
Antropologia zła

Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

Prof dr hab. Zbigniew Libera

Tematyka seminarium
Antropologia ciała, magia i medycyna ludowa
Kultura ludowa Słowian
Reinterpretacje tekstów o XIX-wiecznej kulturze ludowej, figury i stereotypy myślenia XIX-wiecznych badaczy

Dr hab. Anna Niedźwiedź

Prof. dr hab. Jan Święch

Tematyka seminarium
Architektura i kultura materialna polskiej wsi
Muzealnictwo etnograficzne w Polsce i Europie
Teoria kolekcjonerstwa i wystawiennictwa

Dr hab. Andrzej A. Zięba

Praca dyplomowa

I. TRYB I WARUNKI PRZYGOTOWANIA PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Praca magisterska powstaje w ramach seminarium magisterskiego trwającego cztery semestry (dwuletnie studia drugiego stopnia), pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego (promotora pracy).

2. Warunki zaliczenia kolejnych semestrów określa promotor pracy.

3. Pracę magisterską w wersji ostatecznej należy przekazać promotorowi wraz z końcem zajęć w semestrze letnim drugiego roku studiów magisterskich, co jest warunkiem zaliczenia przedmiotu "Seminarium magisterskie".

II. WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Kryteria edytorskie

a. objętość pracy – minimum 70-80 stron (bez aneksu),

b. forma maszynopisu – czcionka 12 pkt., odstęp 1,5, około 2000 znaków wraz ze spacjami na stronie.

2. Kryteria formalne

a. poprawnie i według jednakowych zasad sporządzona bibliografia – formę określa załącznik "Zasady zapisu bibliografii i przypisów",

b. poprawnie sporządzone przypisy – formę określa załącznik "Zasady zapisu bibliografii i przypisów",

c. opisane tabele, ilustracje i wykresy (tytuł, numeracja, informacja o źródle).

3. Kryteria związane z układem i redakcją pracy

a. praca składa się z następujących części:

  • tytułu jasno określającego temat pracy,
  • części wprowadzającej, w której winny być określone i omówione: cel pracy poprzez wskazanie przedmiotu (obiekt zainteresowań, analizowane zjawisko) i problemu pracy (pytania badawcze w odniesieniu do przedmiotu analizy), podstaw źródłowych pracy oraz narzędzi badawczych, a także układu pracy wraz z jego uzasadnieniem,
  • rozdziałów merytorycznych,
  • części podsumowującej całość pracy,
  • bibliografii,
  • przypisów,
  • aneksu (jeśli jest konieczny).

4. Ocena poprawności pracy

a. pracę magisterską ocenia kierujący pracą promotor oraz zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu recenzent,

b. promotor kierując pracę do recenzenta uznaje ją za spełniającą wymogi pracy dyplomowej.

IV. EGZAMIN MAGISTERSKI

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego, kończącego dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku etnologia/antropologia kulturowa, jest:

a. spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planu magisterskich studiów etnologicznych,

b. złożenie i przyjęcie przez promotora pracy magisterskiej,

c. uzyskanie pozytywnej recenzji pracy magisterskiej.

2. Przedmiotem egzaminu jest wiedza ogólna określona programem magisterskich studiów etnologicznych, a w szczególności znajomość problematyki związanej z pracą magisterską i podejmowanej w ramach seminarium magisterskiego.

3. Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu. Przewodniczącym komisji jest pracownik naukowy delegowany przez Dyrektora Instytutu, a w jej skład wchodzi także promotor pracy magisterskiej oraz jej recenzent.

4. Ocena pracy magisterskiej jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora i recenzenta. Ostateczny wynik studiów magisterskich określa suma uzyskana przez dodanie: 4/8 średniej ocen z egzaminów na studiach, 3/8 oceny pracy magisterskiej oraz 1/8 oceny egzaminu magisterskiego.

Wzór strony tytułowej

Zasady zapisu bibliografii i przypisów