Praca dyplomowa

I. TRYB I WARUNKI PRZYGOTOWANIA PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Praca magisterska powstaje w ramach seminarium magisterskiego trwającego cztery semestry (dwuletnie studia drugiego stopnia), pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego (promotora pracy).

2. Warunki zaliczenia kolejnych semestrów określa promotor pracy.

3. Pracę magisterską w wersji ostatecznej należy przekazać promotorowi wraz z końcem zajęć w semestrze letnim drugiego roku studiów magisterskich, co jest warunkiem zaliczenia przedmiotu "Seminarium magisterskie".

II. WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Kryteria edytorskie

a. objętość pracy – minimum 70-80 stron (bez aneksu),

b. forma maszynopisu – czcionka 12 pkt., odstęp 1,5, około 2000 znaków wraz ze spacjami na stronie.

2. Kryteria formalne

a. poprawnie i według jednakowych zasad sporządzona bibliografia – formę określa załącznik "Zasady zapisu bibliografii i przypisów",

b. poprawnie sporządzone przypisy – formę określa załącznik "Zasady zapisu bibliografii i przypisów",

c. opisane tabele, ilustracje i wykresy (tytuł, numeracja, informacja o źródle).

3. Kryteria związane z układem i redakcją pracy

a. praca składa się z następujących części:

  • tytułu jasno określającego temat pracy,
  • części wprowadzającej, w której winny być określone i omówione: cel pracy poprzez wskazanie przedmiotu (obiekt zainteresowań, analizowane zjawisko) i problemu pracy (pytania badawcze w odniesieniu do przedmiotu analizy), podstaw źródłowych pracy oraz narzędzi badawczych, a także układu pracy wraz z jego uzasadnieniem,
  • rozdziałów merytorycznych,
  • części podsumowującej całość pracy,
  • bibliografii,
  • przypisów,
  • aneksu (jeśli jest konieczny).

4. Ocena poprawności pracy

a. pracę magisterską ocenia kierujący pracą promotor oraz zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu recenzent,

b. promotor kierując pracę do recenzenta uznaje ją za spełniającą wymogi pracy dyplomowej.

**

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Zasady zapisu bibliografii i przypisów

Obrona pracy dyplomowej

Formalne warunki dopuszczenia do obrony pracy

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia do obrony jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów ocen i zaliczeń potwierdzone wpisami w USOSweb.

**

N​ie później niż trzy tygodnie przed planowaną obroną oraz nie później niż trzy tygodnie przed końcem roku akademickiego student zobowiązany jest przekazać:

1. Informację o zatwierdzonym przez promotora tytule pracy dyplomowej - na adres etnologia@uj.edu.pl

2. Dane promotora i recenzenta - na adres etnologia@uj.edu.pl

Nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej student zobowiązany jest dostarczyć:

1. Pracę dyplomową w postaci oprawionego wydruku - dwa egzemplarze. Podstawą wydruku może być wyłącznie tekst przetworzony przez Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Pracę dyplomową w formie pliku PDF przetworzonego przez Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego - na adres: artur.sekunda@uj.edu.pl

3. Wygenerowane przez system AP UJ oświadczenie o zakresie udzielonych Uniwersytetowi licencji na udostępnianie pracy dyplomowej.

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom. Dane przelewu można uzyskać w sekretariacie lub za pośrednictwem konta USOSweb (zakładka PŁATNOŚCI).

Pismo okólne nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Zarządzenie nr 25 Rektora UJ z 11 marca 2020 roku w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

5. Potwierdzenie rozliczenia z Archiwum i Biblioteką Instytutu

6. Opcjonalnie: wniosek o wydanie dyplomu w językach obcych. Formularz do pobrania w Sekretariacie. Wniosek o wydanie odpisów można składać nie później niż 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwośc uzyskania dokumentów w przyszłości.

7. Opcjonalnie: informację (w wersji elektronicznej) na temat stypendiów, publikacji, udziału w konferencjach.

8. OŚWIADCZENIE składane w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

9. Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z wyżej wymienionych form wsparcia.

Odbiór dyplomu

1. Wysyłanie (na wniosek absolwenta) zaświadczenia o ukończeniu studiów – pocztą tradycyjną lub skanu (skan wysyłany jest wyłącznie na adres mailowy absolwenta  w domenie uj.edu.pl).

2. Wysyłanie (na wniosek studenta) skanu dyplomu ukończenia studiów (również wyłącznie na adres mailowy absolwenta w domenie uj.edu.pl).

3. Odbiór dyplomu w jednostce, po wcześniejszym umówieniu terminu.

4. Wysyłanie dyplomu pocztą tradycyjną, zgodnie z zapisami pisma okólnego nr 4 z 4 grudnia 2019 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta/ absolwenta dyplom i suplement mogą być przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. We wniosku o przesłanie dyplomu pocztą student/absolwent wskazuje dokładny adres doręczenia przesyłki. W przypadku przesyłania dyplomu i suplementu pocztą należy zachować szczególną staranność w adresowaniu przesyłki, gdyż w przypadku jej zaginięcia, absolwent może starać się tylko o wydanie duplikatów tych dokumentów).

Wnioski studenta powinny być wysyłane przez studenta/absolwenta wyłącznie z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl.

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

WNIOSEK o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

APPLICATION to receive the transcripts of the documents testifying to the completion of the programme of studies for the graduates who commenced the programme of studies in the academic year 2019/2020 and those who resumed their programme of studies in the academic year 2019/20

APPLICATION to receive additional transcripts of the documents testifying to the completion of the programme of studies for the graduates who commenced their studies before the academic year 2019/2020

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem