dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Kierownik Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ

 

Numer telefonu
(12) 663 14 86

E-mail
stanislawa.trebunia-staszel@uj.edu.pl

Przebieg kariery naukowej

1989-1994 Studia magisterskie - Instytut Etnologii UJ

Praca magisterska "Obraz współczesnego stroju podhalańskiego"

1995-2000 Studia doktoranckie - Wydział Historyczny UJ

Praca doktorska "Rola podhalańskiego ruchu regionalnego w kształtowaniu kultury regionu"

Realizowane tematy badawcze

2002-2004 Grant nr 2 H01H 028 22 "Tradycje kultury karpackiej we współczesnych modelach tożsamości lokalnej. Przykład Polski i Rumunii - badania porównawcze."

2002-2005 Grant nr 2H01 H005 22 "System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat."

2008 Projekt badawczy MNiSW nr 2148/B/H03/2008/35 "Opracowanie materiałów etnograficznych dotyczących Podhala ze zbiorów Institut fur Deutsche Ostarbeit."

Staże zagraniczne

2001-2002 Uniwersytet Kopenhaski. Instytut Archeologii i Etnologii. Roczny pobyt studyjny. Staż w Instytucie zakończony seminarium  zatytułowanym The Invention of  Tradition in Poland. Regional identity in Podhale region.

2005 Uniwersytet w Bukareszcie. Miesięczny staż studyjny w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Akademickiej CEEPUS.

2005 Uniwersytet Babes-Bolay w Cluj Napoca. Tygodniowy pobyt studyjny w  ramach wymiany bezpośredniej.

2005 Uniwersytet A. Komeńskiego w Bratysławie. Tygodniowy pobyt studyjny w ramach wymiany bezpośredniej.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi

2002 The University of Michigan, CREES (The Center for Russian and East European Studies). W ramach projektu „The History and Culture of  Poland"  wykład dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Michigan: Some aspects of contemporary Górale culture in the Podhale region.

2002-2004 Uniwersytet Babes-Bolay i Uniwersytet w Baia Mare (Rumunia). Współpraca z rumuńskimi etnografami podczas badań terenowych w Maramures w ramach grantu nr 2 H01H 2822 Tradycje kultury karpackiej we współczesnych modelach tożsamości lokalnej. Przykład Polski i Rumunii – badania porównawcze.

2008 Uniwersytet w Zagrzebiu. Wykłady w ramach Szkoły Letniej: Cultural tourism and local form of auto-presentation. The example of Polish Górale from the Tatra Mountains.

Wybrane publikacje

Książki

Śladami podhalańskiej mody: studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich, Kościelisko: Podhalańska Oficyna Wydawnicza, 2007.

Artykuły

Współczesny strój podhalański, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych" tom XXXIX, zeszyt 1, 1994.

Podhale: renesans mody góralskiej, „Arkana" nr 6, Kraków, 1995.

Znaczenie i funkcje stroju podhalańskiego we współczesnym życiu  mieszkańców Podhala, „Wierchy" rok 61:1995.

Współczesne oblicza podhalańskiego regionalizmu: wyznaczniki tożsamości regionalnej, "Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych" tom XLII, zeszyt 1, 1998.

Góralem nie wystarczy się czuć - góralem trzeba być, „Krakowskie Studia Małopolskie" zeszyt 2.

Strój jako symbol regionalnej tożsamości, "Małopolska: regiony – regionalizmy –  małe ojczyzny" tom IV, Kraków, 1999.

Pan-ii si guralii sau fascinatia Muntilor Tatra si a tarii guralior in timpul neoromantismului, „Lumea Carpathica" nr 2(6).

Śladami góralskiej mody, „Wierchy" rok 68:2002.

O co nam chodzi: cele i zadania podhalańskiego ruchu regionalnego, [w:] Idą casy za casami, J. Kowalczyk (red.), Nowy Targ 2004.

Traditia populara in vita contemporana a muntenilor polonezi din zona Podhale, "Memoria Ethnologica", An IV, nr 10:2004, strony 24-27 / nr 11-13:2004, strony 13-17.

Współautor [W. Babik, E. Duszeńko-Król, M. Golonka-Czajkowska, Z. Libera, M. Maj, C. Robotycki] Słownik słów kluczowych, [w:] Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury: medycyna ludowa, Czesław Robotycki, Wiesław Babik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005, strony 137-159.

Wychowanie regionalne – jego znaczenie, [w:] Edukacja regionalna, Kraków, 2005, strony 5-13.

O nowotarskich i zakopiańskich góralach: rzut oka na dawne czasy, "Almanach Nowotarski" nr 9:2005, strony 146-152.

Życiem pisane: w kręgu rodzinnej i regionalnej tradycji, [w:] Umiłowanie: antologia  poezji Franciszka Łojasa-Kośli, Poronin, 2005, strony 23-24, 329-337.

Folklor ale jaki: kilka uwag na marginesie konferencji "Współczesne procesy kulturowe w Europie Środkowej" (Cieszyn, 2005), „Podhalanin" nr 1(11):2005, strony 16-17.

Oblicza współczesnego regionalizmu podhalańskiego, "Podhalanin" nr 3(24):2008, specjalny dodatek wydany z okazji XXXVII Zjazdu Związku Podhalan w Polsce.

Rasse und Kultur. Anthropologische Untersuchungen der Nazis im besetzten Polen während des Zweiten Weltkrieges. "Anthropos - International Review of Anthropology and Linguistics" 106.2011/2, strony 547-561 [współautor: Małgorzata Maj].

Publikacje w materiałach pokonferencyjnych

Górole, górole: obraz i współczesne funkcje folkloru na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, [w:] Folklor sceniczny: źródła i ich opracowanie, Joanna Buczulska (red.), Zakopane: Europejska Fundacja Kultury i Turystyki, 2008, strony 21-36.

Sprawozdania

Etnologia i antropologia kulturowa a badanie kultur regionalnych i regionalizmu w  społecznościach nowoczesnych, „Etnografia Polska" tom XLI:1997, zeszyt 1-2, strony 239-243.

Od narodzin do wieku dojrzałego: dzieci i młodzież w społecznościach dawnej Polski, „Zabawy i zabawki" rok 2:1998, zeszyt 1-2.

Recenzje

Bukowina Tatrzańska: góralskie życie, "Almanach Nowotarski" rok 12:2008, strony 351-354.

Sami sobie – kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, „Zabawy i zabawki" rok 1:1997, zeszyt 1-2.

Ogród spustoszony – kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, „Wierchy" rok 61:1995, strony 125-142.