Studia stacjonarne pierwszego stopnia - nabór na rok 2018/19

Etnologia i antropologia kulturowa na UJ?

TAK, to strzał w DZIESIĄTKĘ, bo:

1. Właśnie obchodziliśmy 90te URODZINY krakowskiej etnologii! A wiek zobowiązuje. W tegorocznym rankingu "Perspektyw", w grupie kierunków kulturoznawstwo i wiedza o regionach, nasz Instytut otrzymał NAJWYŻSZĄ OCENĘ w kraju.

2. Łączymy stare z nowym - sięgamy do najlepszych tradycji naszej dyscypliny (nie zapominamy ani o BRONISŁAWIE MALINOWSKIM, ani o OSKARZE KOLBERGU i ich związkach z Krakowem), a przy tym prowadzimy współczesne badania i analizy otaczającego nas świata.

3. Uczymy zarówno o lokalnych wyobrażeniach i tradycjach, jak i o zjawiskach globalnych. Przygotowujemy do PRACY z ludźmi w różnych kontekstach kulturowych, w różnych instytucjach oraz przedsiębiorstwach.

4. Oferujemy bogaty i nieustannie unowocześniany PROGRAM studiów.

5. Zachęcamy naszych studentów do TWÓRCZEGO podejścia do studiowania, poprzez system wyboru zajęć w obrębie konwersatoriów i laboratoriów oraz ofertę zajęć fakultatywnych realizowanych w Instytucie lub poza nim.

6. Obok klasycznych form nauczania – takich jak wykłady i konwersatoria – dajemy możliwość realizacji własnych projektów badawczych, także w formie wypowiedzi wizualnych. Działająca przy Instytucie GALERIA "Pod Przewiązką" jest otwarta na projekty tworzone przez studentów.

7. Wychodzimy POZA MURY uczelni. Antropologia to styl życia i pasja poznawania świata oraz ludzi. U nas - w praktyce i na własnej skórze - poznasz tajniki etnograficznej kuchni. W ostatnim roku nasi studenci brali udział w zajęciach terenowych realizowanych m.in. w ETIOPII, LONDYNIE, czy na Podhalu, Białostocczyźnie oraz w Przemyskim.

8. Nasi wykładowcy bazują na własnych badaniach terenowych i innowacyjnych projektach badawczych. To tutaj, w czasie zajęć i NIEFORMALNYCH SPOTKAŃ z wykładowcami poznasz kulisy badań prowadzonych w takich miejscach jak Indie, Ghana, czy Kanada, a również Bałkany, Rumunia, czy rozmaite zakątki Polski (Podhale, krakowska Nowa Huta, Bieszczady itd.). Dowiesz się również, jakie zastosowania praktyczne może znaleźć współczesna wiedza antropologiczna.

9. Oferujemy wyjazdy na STYPENDIA ZAGRANICZNE (m.in. w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS), a także zapraszamy licznych zagranicznych wykładowców - Visiting Professors - na zajęcia w Krakowie.

10. Wyróżnia nas indywidualne podejście do studenta i nastawienie na studia oparte na dialogu. Umożliwiają to m.in. wspólne wyjazdy i projekty realizowane we współpracy pomiędzy wykładowcami a studentami, życzliwi pracownicy administracyjni, prężnie działające KOŁO NAUKOWE.

Nasza siedziba w historycznym Collegium Kołłątaja, to nie tylko malowniczy, wypełniony zielenią zaułek ulokowany w samym sercu Krakowa, ale również prawdziwie przyjazny azyl, miejsce twórczej współpracy i inspirujących studiów.

Warto dołączyć do wielkiej intelektualnej i życiowej przygody, którą oferują studia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej na najstarszej polskiej uczelni! ZAPRASZAMY!

Limit przyjęć

Limit miejsc 60

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów 15

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:

  nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego waga wyniku przedmiotowego
grupa 1
uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy
biologia 1
chemia 1
filozofia 1
fizyka i astronomia 1
geografia 1
historia 1
historia muzyki 1
historia sztuki 1
informatyka 1
język łaciński i kultura antyczna 1
język polski 1
matematyka 1
wiedza o społeczeństwie 1
grupa 2
uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy
język angielski 1
język francuski 1
język hiszpański 1
język niemiecki 1
język rosyjski 1
język włoski 1

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:

  • 1 przedmiot z grupy 1
  • 1 przedmiot z grupy 2

podzieloną przez 2 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku egzaminu maturalnego (tzw. nowej polskiej matury 2002-2018) uwzględniane są wyłącznie egzaminy z części pisemnej, a wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym dzielone są przez 2, natomiast z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uwzględniane są wprost.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników przedmiotowych dla kandydatów odpowiednio do rodzaju posiadanej przez nich matury oraz poziomu zdawanych egzaminów maturalnych, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl

Olimpiady ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

nazwa olimpiady osiągnięcia dające kandydatowi
maksymalny wynik kwalifikacji maksymalne wyniki przedmiotowe w danej grupie
grupa 1 grupa 2
Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzyki laureat finalista
Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastyki laureat finalista
Olimpiada Biologiczna laureat finalista
Olimpiada Chemiczna laureat finalista
Olimpiada Filozoficzna laureat finalista
Olimpiada Fizyczna laureat finalista
Olimpiada Geograficzna laureat finalista
Olimpiada Historyczna laureat finalista
Olimpiada Informatyczna laureat finalista
Olimpiada Języka Angielskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Białoruskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Francuskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Hiszpańskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Łacińskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Niemieckiego laureat finalista
Olimpiada Języka Rosyjskiego laureat finalista
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego laureat finalista
Olimpiada Matematyczna laureat finalista
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat finalista
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych laureat finalista
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności laureat finalista
Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna laureat finalista
Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki laureat finalista
Olimpiada Wiedzy o Prawie laureat finalista
Olimpiada Astronomiczna laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat finalista
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej laureat finalista
Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” laureat finalista
Olimpiada Przedsiębiorczości laureat finalista
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie laureat finalista
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową laureat finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat finalista

Olimpiady międzynarodowe

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.

nazwa olimpiady osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce uczestnik, medalista

Konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w konkursach.

nazwa konkursu osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej laureat Polskich Eliminacji, uczestnik finałów międzynarodowych, zwycięzca finałów międzynarodowych
Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim* laureat
Konkurs „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku” laureat
Konkurs Wiedzy Etnologicznej laureat

Terminy - drugi nabór

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)

od 31.07.2018 od godz. 11:00 do 05.09.2018, do godz. 12:00

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB

od 31.07.2018 od godz. 11:00 do 11.09.2018, do godz. 12:00

Potwierdzanie rejestracji

Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o  wniesione opłaty rekrutacyjne.

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)

do 06.09.2018,  do godz. 12:00

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB

do 12.09.2018,  do godz. 12:00

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

do 12.09.2018,  do godz. 12:00

UWAGA: Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 6.09.2018, do godz, 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 12.09.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do12.09.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

Ogłoszenie listy rankingowej

14.09.2018

Wpisy na studia

Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 17.09.2018 do 19.09.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie


od 20.09.2018 do 21.09.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.

Rekrutacja na UJ

(12) 663 14 01
(12) 663 14 08
(12) 663 14 41
(12) 663 14 81

Biuro DRS UJ
Collegium Novum
ul. Gołębia 24
pokój 19

Dział Rekrutacji

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów