Studia stacjonarne pierwszego stopnia - nabór na rok 2019/20

Etnologia i antropologia kulturowa na UJ?

TAK, to strzał w DZIESIĄTKĘ, bo:

1. Właśnie obchodziliśmy 90te URODZINY krakowskiej etnologii! A wiek zobowiązuje. W tegorocznym rankingu "Perspektyw", w grupie kierunków kulturoznawstwo i wiedza o regionach, nasz Instytut otrzymał NAJWYŻSZĄ OCENĘ w kraju.

2. Łączymy stare z nowym - sięgamy do najlepszych tradycji naszej dyscypliny (nie zapominamy ani o BRONISŁAWIE MALINOWSKIM, ani o OSKARZE KOLBERGU i ich związkach z Krakowem), a przy tym prowadzimy współczesne badania i analizy otaczającego nas świata.

3. Uczymy zarówno o lokalnych wyobrażeniach i tradycjach, jak i o zjawiskach globalnych. Przygotowujemy do PRACY z ludźmi w różnych kontekstach kulturowych, w różnych instytucjach oraz przedsiębiorstwach.

4. Oferujemy bogaty i nieustannie unowocześniany PROGRAM studiów.

5. Zachęcamy naszych studentów do TWÓRCZEGO podejścia do studiowania, poprzez system wyboru zajęć w obrębie konwersatoriów i laboratoriów oraz ofertę zajęć fakultatywnych realizowanych w Instytucie lub poza nim.

6. Obok klasycznych form nauczania – takich jak wykłady i konwersatoria – dajemy możliwość realizacji własnych projektów badawczych, także w formie wypowiedzi wizualnych. Działająca przy Instytucie GALERIA "Pod Przewiązką" jest otwarta na projekty tworzone przez studentów.

7. Wychodzimy POZA MURY uczelni. Antropologia to styl życia i pasja poznawania świata oraz ludzi. U nas - w praktyce i na własnej skórze - poznasz tajniki etnograficznej kuchni. W ostatnim roku nasi studenci brali udział w zajęciach terenowych realizowanych m.in. w ETIOPII, LONDYNIE, czy na Podhalu, Białostocczyźnie oraz w Przemyskim.

8. Nasi wykładowcy bazują na własnych badaniach terenowych i innowacyjnych projektach badawczych. To tutaj, w czasie zajęć i NIEFORMALNYCH SPOTKAŃ z wykładowcami poznasz kulisy badań prowadzonych w takich miejscach jak Indie, Ghana, czy Kanada, a również Bałkany, Rumunia, czy rozmaite zakątki Polski (Podhale, krakowska Nowa Huta, Bieszczady itd.). Dowiesz się również, jakie zastosowania praktyczne może znaleźć współczesna wiedza antropologiczna.

9. Oferujemy wyjazdy na STYPENDIA ZAGRANICZNE (m.in. w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS), a także zapraszamy licznych zagranicznych wykładowców - Visiting Professors - na zajęcia w Krakowie.

10. Wyróżnia nas indywidualne podejście do studenta i nastawienie na studia oparte na dialogu. Umożliwiają to m.in. wspólne wyjazdy i projekty realizowane we współpracy pomiędzy wykładowcami a studentami, życzliwi pracownicy administracyjni, prężnie działające KOŁO NAUKOWE.

Nasza siedziba w historycznym Collegium Kołłątaja, to nie tylko malowniczy, wypełniony zielenią zaułek ulokowany w samym sercu Krakowa, ale również prawdziwie przyjazny azyl, miejsce twórczej współpracy i inspirujących studiów.

Warto dołączyć do wielkiej intelektualnej i życiowej przygody, którą oferują studia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej na najstarszej polskiej uczelni! ZAPRASZAMY!

Limit przyjęć

Limit miejsc 60

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów 15

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.

Formalne warunki wstępne

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji. Wynik kwalifikacji oblicza się w oparciu o wyniki przedmiotowe, przeliczone zgodnie z poniższą tabelą:

  nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego waga wyniku przedmiotowego
grupa 1
uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy
biologia 1
chemia 1
filozofia 1
fizyka 1
geografia 1
historia 1
historia muzyki 1
historia sztuki 1
informatyka 1
język łaciński i kultura antyczna 1
język polski 1
matematyka 1
wiedza o społeczeństwie 1
grupa 2
uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy
język angielski 1
język francuski 1
język hiszpański 1
język niemiecki 1
język rosyjski 1
język włoski 1

Wyniki z przedmiotów maturalnych mnożone są przez przypisane im w powyższej tabeli wagi. Następnie wybierane są najkorzystniejsze dla kandydata przedmioty z poszczególnych grup w liczbie:

  • 1 przedmiot z grupy 1
  • 1 przedmiot z grupy 2

Wyniki przedmiotowe z wybranych przedmiotów są sumowane, a następnie dzielone przez 2 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak obliczony wynik kwalifikacji jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku nowej polskiej matury (2002–2019) przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych uwzględniane są wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym oraz wyniki z egzaminów ustnych nie są uwzględniane.

Jeżeli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada go na poziomie rozszerzonym czy – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym, otrzymuje za niego 0 punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczania wyniku kwalifikacji, w szczególności dla matur International Baccalaureate, European Baccalaureate oraz innych matur zagranicznych, znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl

Olimpiady ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

nazwa olimpiady osiągnięcia dające kandydatowi
maksymalny wynik kwalifikacji maksymalne wyniki przedmiotowe w danej grupie
grupa 1 grupa 2
Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzyki laureat finalista
Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastyki laureat finalista
Olimpiada Biologiczna laureat finalista
Olimpiada Chemiczna laureat finalista
Olimpiada Filozoficzna laureat finalista
Olimpiada Fizyczna laureat finalista
Olimpiada Geograficzna laureat finalista
Olimpiada Historyczna laureat finalista
Olimpiada Informatyczna laureat finalista
Olimpiada Języka Angielskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Białoruskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Francuskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Hiszpańskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Łacińskiego laureat finalista
Olimpiada Języka Niemieckiego laureat finalista
Olimpiada Języka Rosyjskiego laureat finalista
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego laureat finalista
Olimpiada Matematyczna laureat finalista
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej laureat finalista
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat finalista
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych laureat finalista
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności laureat finalista
Olimpiada Znajomości Afryki laureat finalista
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie laureat finalista
Olimpiada Astronomiczna laureat finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat finalista
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej laureat finalista
Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” laureat finalista
Olimpiada Przedsiębiorczości laureat finalista
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie laureat finalista
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową laureat finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat finalista

Olimpiady międzynarodowe

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.

nazwa olimpiady osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna uczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce uczestnik, medalista
Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt uczestnik, medalista

Konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w konkursach.

nazwa konkursu osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej laureat Polskich Eliminacji, uczestnik finałów międzynarodowych, zwycięzca finałów międzynarodowych
Rekrutacja na UJ

(12) 663 14 01
(12) 663 14 08
(12) 663 14 41
(12) 663 14 81

Biuro DRS UJ
Collegium Novum
ul. Gołębia 24
pokój 19

Dział Rekrutacji

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów