Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Maniak

dr Katarzyna Maniak

Katedra Dziedzictwa i Teorii Muzealnictwa

Telefon: 12 663 14 87

E-mail: katarzyna.maniak@uj.edu.pl

https://jagiellonian.academia.edu

www.researchgate.net

 

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii otrzymała w 2018 roku. W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku asystenta z doktoratem. Zajmuje się antropologią pracy, zagadnieniami dziedzictwa kulturowego oraz jego społecznym oddziaływaniem. Obecnie współrealizuje projekt dotyczący postkonfliktowego dziedzictwa na Ziemiach Północnych i Zachodnich przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Jest również członkinią grupy badawczej [Lab]orans, skupionej na tematyce pracy. Prowadzi badania na Dolnym Śląsku skupione na Państwowych Gospodarstw Rolnych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zróżnicowane kursy, także poza macierzystym Instytutem, w Instytucie Historii Sztuki oraz w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Działalność badawczą skupia na zagadnieniach związanych z dziedzictwem, rozwijając obecnie trzy ścieżki tematyczne. Analizuje procesy wytwarzania dziedzictwa pracy, bada dziedzictwo post-konfliktowe na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej, a także zajmuje się teoriami i praktykami eksponowania dziedzictwa kulturowego oraz społecznym oddziaływaniem instytucji kultury.

Od 2022 roku - Homo [Lab]orans. The Representations of Work as Embodied Practices – członkini zespołu badawczego (ID.UJ POB Heritage - platformy badawcze i grupy badawcze)

2021 – 2022 Tezaurus dziedzictwa pracy. Pilotaż współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie - kierowniczka projektu (ID.UJ POB Heritage Mini-granty)

2021 – 2022 Praca jako doświadczenie cielesne. Reprezentacje dziedzictwa pracy industrialnej w Europie (badania pilotażowe) - członkini zespołu badawczego (ID.UJ POB Heritage Mini-granty)

2021-2022 Museuropa. Local Museums and European Identities: Heritage as a Practice of Belonging in Europe – członkini zespołu badawczego (Una Europa seed funding).

2019-2021 Rzeczy(wistości) w przestrzeni postkonfliktu. Znaczenia przedmiotów w tworzeniu się światów wyobrażonych Wrocławia i Szczecina. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Sonata (Grant NCN Sonata 2018/31/D/HS3/00778). Rola w projekcie: współwykonawca.

2016-2019 Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co Production. Projekt finansowany ze środków European Union Horyzont 2020 (EU Horyzont 2020 Grant agreement ID: 693857). Rola w projekcie: asystentka badawcza Profesora Arnda Schneidera.

2015 Słownik kultury. Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Obserwatorium Kultury”. Pełniona rola: kuratorka.

Multi-heirs heritage: a case study of pottery from a Polish-German Town, “International Journal of Heritage Studies” 2021, 27:10, s. 1011-1024, DOI: 10.1080/13527258.2021.1918212 (wraz z Anną Kurpiel)

Przysposobienie i absorpcja. Strategie wobec niemieckiego dziedzictwa w szczecińskich i wrocławskich muzeach, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” Nr 8/2021, s. 47–64 (wraz z Anną Kurpiel)

Muzealizacja protest. Rozszczelnienie instytucji, „Elementy”, nr 1/2021, s. 30-43.

An ethnography of process: following the realization of the Awkward Objects of Genocide project, [w:] Art, anthropology, and contested heritage: ethnographies of TRACES, red. A. Schneider, London: Bloomsbury Academic Publishing 2020, s. 75-91.

Ceramika z Bolesławca: dziedzictwo w tranzycie, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 64, nr 2/2020, s. 157-173 (wraz z Anną Kurpiel)

Unauthorized curating: the relations between art activism and the museum, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Etnograficzne”, t. 48, nr 2/2020, s. 159-172.

Instytucjonalizacja dziedzictwa polskich pograniczy i kategoria konfliktu. Wystawy Muzeum Kresów, Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum Karkonoskiego, [w:] Opowiedzieć pogranicza.

Koncepcje i narracje muzealne, D. Keller, M. Kurgan-Przybylska (red.), Katowice: Muzeum Śląskie 2020, s. 135-147.

Sztuka nie ropa. Artystyczny aktywizm kolektywu Liberate Tate, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 3(41), 2019, s. 358-372.

Guerrilla Girls: invisible sex in the field of art, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione”, 13/2018, s. 87-95.

Muzeum dyscyplinujące spojrzenie – o przyglądaniu się przestrzeni muzealnej. Przypadek muzeum etnograficznego, [w:] Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych, red. J.Dziewit, M. Kołodziej, A. Pisarek, Katowice: Wydawnictwo grupakulturalna.pl 2016, s. 55-75.

Rzecz znaczą różne rzeczy. Tożsamość obiektów w muzeach etnograficznych, [w:] Ludzie w świecie przedmiotów. Przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red. A. Rybus, M.W.Kornobis, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 113-130.

Pozaeuropejskie dziedzictwo kulturowe w europejskim muzeum – strategie (re)prezentacji, „Zeszyty Naukowe UJ Prace Etnograficzne”, 2015, tom 43, z. 2., s. 79-92.

Present perfect continuous –przeszłość i teraźniejszość w budowaniu kolekcji muzealnej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 2/2015, s. 103-112.

Is there a difference? An analysis of the presence of museums in the network, “The International Journal of the Inclusive Museum”, 2014 vol. 6 no. 3, s. 85-93.

Spotkanie "O niepamięci" w ramach cyklu „Wiosna ludu”, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 24.11.2021.

Museums and Movements Worklab conference, Montreuil, France – referat: The thesaurus of the heritage of labor. A way to re-think the museum collection? (wraz z Moniką Widzicką), listopad 2021

„Narratives of Displacement” konferencja organizowana przez London Centre for Interdisciplinary Research 2021, referat: Deconstucting ‘Post-Germanness’ in Poland. Material Culture of Displacement in the Contemporary Narrations, (wraz z Anną Kurpiel), 23-24.10.2021.

Konferencja „Miasteczko – Sztetl – Stadthchen. Wokół konstruowania wielokulturowości i lokalnego dziedzictwa”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Przysusze, referaty: Rzeczy(wistości) w przestrzeni postkonfliktu. Przypadek Szczecina i Wrocławia,(przygotowany wraz z Anną Kurpiel), oraz Wytwarzanie dziedzictwa. Przypadek poPGRowskiego Siedlęcina; 23-25.09.2021.

2021 Espoused heritage. Lost German objects and the sense of mine-ness in the Western territories of Poland, International Congress of International Society for Ethnology and Folklore

2021 Współprowadzenie seminarium Dziedzictwo przysposobione. Relacje z przedwojennymi przedmiotami na polskich Ziemiach Zachodnich (wraz z Anną Kurpiel), organizowanego w ramach cyklu Sekcji Studiów nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

2019 Organizacja konferencji What’s new? Revisiting new museology 30 years later, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytut Historii Sztuki UJ oraz Muzeum Narodowe w Krakowie

2019 Aktywizm w muzeach – wykład wygłoszony w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Ludoznawcze Oddział w Krakowie

2019 Lower Silesian heritage. Wandering cultures and difficult past, IUAES Inter-Congress, Poznań

2019 Instytucjonalizacja trudnego dziedzictwa na polskich pograniczach, Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, Muzeum Śląskie w Katowicach

2019 udział w panelu dyskusyjnym 90 lat Muzeum Śląskie, Muzeum Śląskie w Katowicach

2019 Traces – Reports from the Field, Global Traces: Art Practice, Ethnography, Contested Heritage, University of Oslo

2018 warsztat Museums’ Activism – socially engaged practices, We Are Museums, ESAV Superior School of Visual Arts, Marrakesz

2018 Niewidzialna płeć dla pola sztuki, Hide-and-seek. Absence, Invisibility, and Contemporary Art Practice, Kraków Bunkier Sztuki

2018 The Reverse. Artistic practices in view of heritage conflict, ICOMAM conference: War and Peace, Fear and Happiness, Ljubljana

2016 udział w panelu dyskusyjnym Widok publiczny organizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

2013 While thinking about ethnography – what is present, will soon be past, The Future of Ethnographic Museums, Keble College, University of Oxford, Oxford.

2013 Kierunek muzeum? W stronę teraźniejszości, I Kongres Antropologiczny, Warszawa