Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jerzy Baradziej

dr Jerzy Baradziej

Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Katedra Dziedzictwa i Teorii Muzealnictwa

Telefon: 12 663 15 69

E-mail: jerzy.baradziej@uj.edu.pl

Magisterium z socjologii na podstawie pracy „Problematyka ethosowa w polskiej literaturze etnograficznej”, promotor Prof.dr hab. Janusz Goćkowski (UJ 1986)

Magisterium z etnologii na podstawie pracy „Perspektywa ethosowa w badaniach nad kulturą – próba systematyzacji problematyki”, promotor Prof. Dr hab. Anna Zambrzycka–Kunachowicz (UJ 1988)

Asystent w Zakładzie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych AGH (1987–1989)

Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ (1989–1991)

Asystent w Instytucie Etnologii UJ (od 1991).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy „Perspektywa ethosowa w badaniu ciągłości i zmiany tradycyjnych systemów wiedzy”, promotor Prof. Dr hab. Janusz Goćkowski (UJ 2003)

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ (od 2003)

W swojej działalności badawczej i aktywności nauczycielskiej podejmuję:

1). Zagadnienia z zakresu metodologii nauk społecznych. Doceniając znaczenie norm technicznych przesądzających o metodologicznej poprawności wszelkich rodzajów badań nad „rzeczywistością spraw ludzkich” szczególnie interesuje mnie znaczenie w procesie badawczym norm moralnych/obyczajowych , zawartych w ethosie nauki, których respektowanie w działalności naukowej jest równie ważne jak dotrzymywanie norm technicznych. Normy obyczajowe nauki mają uzasadnienie metodologiczne, uznajemy je za obowiązujące jednak nie tylko dlatego, że są skuteczne w praktyce, ale dlatego, że uważamy je za dobre i słuszne.

2). Zagadnienia dotyczące możliwości integracji wiedzy o „człowieku jako istocie społecznej określającej się przez kulturę” i korzyści wynikających ze współpracy i komunikacji humanistów. W obliczu przesadnie wyspecjalizowanych „nauk o kulturze” wyodrębnionych w oparciu o kryterium instytucjonalne interesuje mnie schemat wiedzy na temat „rzeczywistości spraw ludzkich” odwołujący się do kryterium problemowego, oraz „perspektywy zintegrowane” umożliwiające przekraczanie granic dyscyplinowych w humanistyce. Egzemplifikacją takiego zintegrowanego programu teoretyczno-badawczego jest „perspektywa ethosowa” którą propaguję i rekomenduję, przede wszystkim socjologom, historykom i antropologom.

3). Zagadnienia, których źródłem inspiracji jest praktyka życia społecznego. Na przykład we współpracy z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie prowadziłem badania o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym mające na celu identyfikację zasadniczych czynników dysfunkcjonalnych w Aresztach w Celu Wydalenia. Ponadto brałem udział w badaniach, których celem było opracowanie profilu osobowościowego i ustalenie zakresu kompetencji merytorycznych mediatorów kultury.

1. Projekt badawczy pt. "Szkolnictwo wyższe w procesie kształtowania inteligencji technicznej" realizowany w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych, koordynator programu - prof. dr hab. J. Kluczyński, badanie realizowane w latach 1990-1992

2. Projekt badawczy pt. " Badania nad kadrą i studentami oraz procesem wychowawczym w szkołach wyższych" realizowany w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych, koordynator programu prof. dr hab. J. Kulpińska, program realizowany w latach 1990-1992

3. Projekt badawczy pt. "Środowisko i zanieczyszczenia. Społeczny wymiar świadomości ekologicznej w Polsce", projekt realizowany przez Instytut Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Lund i Instytut Etnologii UJ, koordynator programu dr M. Ekstremer, projekt realizowany w 1994 roku.

4. Projekt badawczy pt. „Ethos, tradycja, cywilizacja”, współkoordynator projektu prof. dr hab. J. Goćkowski z Instytutu Etnologii UJ. W ramach projektu przeprowadzono 2 ogólnopolskie sesje naukowe i opublikowano 2 książki. Projekt realizowany w latach 1997-2000

5). Projekt badawczy „ Perspektywa kulturowa w badaniach nad organizacjami. Antropologia organizacji – areszty deportacyjne i ośrodki dla uchodźców i azylantów w Polsce”. Projekt rozpoczęty w 2004 r., realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ i Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

6). Projekt badawczy Training of Cultural Mediators utilizing new Social Networking Software (SONETOR). Projekt finansowany ze środków UE w ramach programu SOCRATES. W programie brały udział ośrodki badawcze z Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Grecji i Polski. Koordynatorem projektu w Polsce był Uniwersytet Papieski Jan Pawła II w Krakowie. Projekt zakończony w grudniu 2012.

1) Autorytet naukowy i autorytet moralny nauczyciela akademickiego, w: red. J. Bugiel, Uczelnia a procesy kształtowania zachowań prospołecznych i zawodowych inteligencji technicznej, Kraków 1991

2) Perspektiva ethosu ve wyzkumech kontunuity a zmeny tradicnich systemu vedomi, w: Studia Ethnografica VII, Acta Universitas Carolinae Philosophica et Historicat. 1, Universita Karlowa, Praha 1994

3) Problematyka ekologiczna w kontekście socjokulturowym, w:"Uniwersitas", nr 14-15/ 2-3, 1995, s. 30-36, współautor P. Kisiel

4) Ethos i cywilizacja, w: red. J. Baradziej i J. Goćkowski, Rozmyślania o cywilizacji, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997

5) Ethos w perspektywie sporu o ład i nie-ład w życiu zbiorowym, w: red. J. Baradziej i J. Goćkowski, Rozważania o ethosie i tradycji, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998

6) Rozważania nad ethosem i cywilizacją w kontekście badań nad podstawami ładu społecznego, w: red. M. Jakubikova, Tradicia, etica a cywilizacne zmeny, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Komenskego, Bratysława 1999

7) Zakorzenienie i alternacja – tożsamość jednostki w społeczeństwie tradycyjnym i społeczeństwie nowoczesnym, w: red. P. Oleś i A. Batory, Tożsamość i jej przemiany a kultura, Lublin 2008

8) Zaangażowanie i neutralność. Niektóre źródła i konsekwencje dylematu, w: red. G. Bryda. Światy i konteksty społeczne, Kraków 2011

9) Humanistyka pomiędzy specjalizacją a integracją, Prace Etnograficzne, tom 44, numer 3, s. 215 – 233, Kraków 2016

10) Rozmyślania o cywilizacji, wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997, Współredaktor J. Goćkowski

11) Rozważania o ethosie i tradycji, wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1998, Współredaktor J. Goćkowski

1) „ Perspektywa ethosowa - jako program współpracy etnologów i socjologów, referat wygłoszony na konferencji pt. "Perspektywa ethosowa - wspólne pola badawcze etnologii i socjologii". Organizator Instytut Etnologii UJ i Sekcja Socjologii Nauki PTS, Kraków 1991

2) „Kompetencja socjologiczna”, referat wygłoszony na X Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym. Organizator PTS i Uniwersytet Śląski, Katowice 1997

3) „Rozważania nad ethosem i cywilizacją w kontekście badań nad podstawami ładu społecznego”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji pt. "Tradicia, etika a cywilizacne zmeny". Organizator Instytut Etnologii Uniwersytetu im. A. Komenskego w Bratysławie, Bratysława 1998

4) “Is objective knowledge about culture and society still possible? Consideration in context of the expansion of postmodern reflection on socio-cultural reality. - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji antropologicznej pt. " Engaging the World". Organizator: European Association of Social Anthropologists and Institute of Anthropology University of Copenhagen), Kopenhaga sierpień 2002

5) „O problemach z identyfikacją granic społecznego świata”, referat wygłoszony na konferencji pt. , „Człowiek zwierzę – człowiek maszyna”, organizator: Instytut Religioznawstwa UJ i Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ, Kraków 2004

6) „Zakorzenienie i alternacja – tożsamość jednostki w społeczeństwie tradycyjnym i społeczeństwie nowoczesnym”, referat wygłoszony na XII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków 2005

7) „Areszt deportacyjny jako przestrzeń organizacyjna”, referat wygłoszony na konferencji pt. „Organizacja jako proces, interpretatywna socjologia pracy i organizacji”, organizator: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005

8) „Zaangażowanie i neutralność, etyczne dylematy badacza terenowego” – referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, organizator PTS i Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007

9) „Perspektywa kulturowa w badaniach nad organizacjami – studium przypadku aresztów deportacyjnych” – referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, organizator PTS i Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007

10) „Tradycja jako stała antropologiczna” – referat wygłoszony na konferencji pt. „Fragmentacja i rekompozycja w procesie przemian”, organizator Katedra Studiów Europejskich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007

11) „Zaangażowanie czy neutralność – dylemat etyczny i metodologiczny” – referat wygłoszony na II Krakowskich Spotkaniach Socjologicznych, organizator, Polskie Towarzystwo Socjologiczne , Kraków 2010

12) „Mediator kultury – zawód czy powołanie?” ( Mediator of culture, proffesion or appointing?) – referat wygłoszony w ramach grupy tematycznej pt. „Antropologia współczesności. Od pop-antropologii do nauki stosowanej” w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?”, Szczecin, 11-14 września 2013

13) „Problematyzować czy działać? Niektóre źródła i konsekwencje dylematu. („zaangażowany” socjolog i „neutralny” antropolog)” – referat wygłoszony na I ogólnopolskim Kongresie Antropologicznym, Warszawa 23-25.10.2013.

14) „Perspektywa ethosowa w badaniu czynników ciągłości i zmiany twórczości artystyczne”j, referat wygłoszony na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław 2018

15) Dylematy etyczne badacza terenowego, referat wygłoszony w ramach Sympozjum Badań Jakościowych, organizator, IS UJ, Kraków 2018

16) „Potrzeba nam ethosu a nie kodeksu etycznego. Uwagi na temat etycznych aspektów pracy antropologa”, referat wygłoszony w ramach konferencji: Krakowska Konferencja Etnograficzna. Metodologie, Praktyki, Teorie, organizator Komisja Etnograficzna PAU i IE i AK UJ, Kraków 2021