Regulamin studiów

Wzory pism

Podania będą przyjmowane i rozpatrywane tylko w wersji opublikowanej pod adresem
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

W wyjątkowych przypadkach będą przyjmowane podania pisane odręcznie, ale z zachowaniem układu wzorcowego formularza.

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb. Zgodnie z Regulaminem studiów (§ 4 p. 6) student zobowiązany jest w wyznaczonym terminie zadeklarować zajęcia fakultatywne w takim wymiarze, by razem z zajęciami obowiązkowymi oraz ewentualnymi nadwyżkami z poprzedniego roku akademickiego stanowiło to nie mniej niż 60 punktów ECTS. Nieusprawiedliwione niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie lub zadeklarowanie mniejszej liczby punktów zaliczeniowych uważa się za niepodjęcie studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

Wobec powyższego student ma obowiązek wpisać się na kursy fakultatywne (tak, aby łącznie z kursami obowiązkowymi zebrać w ciągu całego roku akademickiego 60 punktów ECTS lub więcej), a następnie zatwierdzić program. Natomiast przed końcem roku akademickiego (najpóźniej do ostatniego dnia wrześniowej sesji poprawkowej) student ma obowiązek zgłosić swój program do rozliczenia.

**

Na zajęcia, których nie obejmuje proces zdalnej rejestracji, studenci wszystkich lat zostaną zapisani przez sekretariat. Podział na grupy ćwiczeniowe w ramach zajęć obowiązkowych odbywa się automatycznie według kolejności alfabetycznej.

W ramach kursów obowiązkowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia istnieje grupa zajęć, na które studenci wpisują się dokonując wyborów tematycznych, zgodnych z ich zainteresowaniami naukowymi i badawczymi: ćwiczenia terenowe, laboratorium etnograficzne, kultura w działaniu: warsztaty, seminarium licencjackie i magisterskie.

Punkty ECTS

Regulamin studiów dopuszcza możliwość jednorazowego zaliczenia roku bez wymaganej ilości punktów (po uzyskaniu minimum 50 ECTS) w przypadku, gdy student zaliczył wszystkie przedmioty kanoniczne (kanon nauczania w Instytucie Etnologii obejmuje wszystkie zajęcia z wyjątkiem WF i kursów fakultatywnych). W przypadku pierwszego roku studiów pierwszego stopnia niezaliczenie któregokolwiek z przedmiotów zaliczanych do kanonu skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Wniosek o zaliczenie roku bez kompletu punktów

Zarządzenie nr 72 Rektora UJ z 30 września 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego i drugiego stopnia

Wpis warunkowy

Opłaty z tytułu usług edukacyjnych

W dniu 31 marca 2022 rachunki bankowe prowadzone w banku CITI Handlowy zostały zamknięte - wysłanie przelewu na konto w banku CITI Handlowy skutkuje nieuiszczeniem opłaty za studia. Od dnia 1 kwietnia 2022 opłaty za studia mogą być wnoszone wyłącznie na rachunki w banku Pekao SA. Wpłaty gotówkowe w walucie polskiej realizować można w oddziałach banku Pekao SA na terenie całego kraju. Wpłaty gotówkowe w walucie obcej przyjmowane są w dwóch oddziałach banku Pekao SA w Krakowie: ul. Pijarska 1, ul. Gronostajowa 3.

Kurs BHK

Zgodnie z zarządzeniem nr 64 Rektora UJ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązek odbycia szkolenia obejmuje wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2019/2020 przedmiot „Szkolenie BHP” zostaje zastąpiony przedmiotem „Szkolenie BHK” - zmianie ulega program szkolenia - w związku z powyższym od roku 2019/2020 nie będzie możliwości zaliczania decyzją, na podstawie zaliczenia we wcześniejszych latach.

Zarządzenie nr 81 Rektora UJ z 21 lipca 2020 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kurs w języku obcym

Zgodnie z Uchwałą nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku na stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych.

Kurs w języku obcym zakończony egzaminem na studiach pierwszego stopnia może być zaliczony w miejsce obligatoryjnego kursu w języku obcym na studiach drugiego stopnia.

Obowiązek zaliczenia wykładu w języku obcym nie dotyczy studentów realizujących część programu studiów w zagranicznych uczelniach (np. w ramach programów ERAZMUS lub CEEPUS).

Język obcy: studia pierwszego stopnia

Zgodnie z Uchwałą nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Studentów studiów I stopnia obowiązuje nauka języka obcego w wymiarze 120 godzin. Lektorat z języka obcego prowadzony jest od II roku studiów i kończy się na III roku studiów egzaminem na poziomie minimum B2.

Studenci, którzy rozpoczynając lektorat potwierdzą stosownym certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie B2, mogą kontynuować naukę języka na poziomie wyższym, lub mogą wybrać lektorat z innego języka obcego.

Zarządzenie nr 91 Rektora UJ z 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego

Język obcy: studia drugiego stopnia

Zgodnie z Uchwałą nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Studentów studiów II stopnia obowiązuje nauka języka obcego w wymiarze 60 godzin. Lektorat kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na poziomie B2+.

Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów: decyzja Rektora w drodze Zarządzenia nr 91 Rektora UJ z 8 sierpnia 2017 roku.

Zarządzenie nr 91 Rektora UJ z 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego

Ochrona własności intelektualnej

Zgodnie z Uchwałą nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, aby osiągnąć efekty kształcenia w zakresie ochrony własności intelektualnej wynosi 1 pkt ECTS na każdym poziomie kształcenia.

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby niepełnosprawne