Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia licencjackie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ trwają 6 semestrów.

Program studiów licencjackich zakłada, że podczas każdego roku student powinien zrealizować dedykowane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe oraz kursy fakultatywne. Rocznie student musi uzyskać minimum 60 punktów ECTS. Oznacza to, że podczas całego cyklu studiów student powinien zdobyć minimum 180 punktów ECTS.

Do każdego roku studiów na stałe jest przypisana pewna liczba kursów obowiązkowych, które nie wypełniają limitu 60 punktów ECTS. Tym samym pozostawiamy swobodę w kształtowaniu indywidualnego programu studiów samym studentom, tak aby dopasowali go do własnych potrzeb i zainteresowań. Brakujące punkty ECTS student zdobywa dobierając wybrane przez siebie kursy fakultatywne z oferty zmiennej zaproponowanej przez Instytut lub wybierając zajęcia spoza kierunku. Każde punkty nadliczbowe są zaliczane na poczet kolejnego roku studiów.

W ramach kompleksowego programu studiów studenci uczestniczą w wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach oraz laboratoriach, a także realizują obowiązkowy lektorat z języka obcego. W obszarze zajęć obowiązkowych znajdują się przedmioty, na które student zapisuje się wybierając grupy zgodne z własnymi zainteresowaniami badawczymi i naukowymi. Do zajęć tych należą: Ćwiczenia terenowe (po I i II roku studiów) odbywane zarówno w kraju, jak i zagranicą, które rozwijają praktyczne umiejętności badawcze; Laboratorium etnograficzne oraz Seminarium licencjackie. Istotną częścią programu są także warsztaty filmowe i fotograficzne, kształcące umiejętność zastosowania wizualnych zapisów zdarzeń kulturowych w praktyce badawczej poprzez realizację autorskich projektów.

Studia kończą się pracą licencjacką i egzaminem dyplomowym.