Zaproszenia

Stypendia doktoranckie

Kierownik projektu: dr Anna Szołucha

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Otwarcie konkursu: 7 czerwca 2021

Termin składania wniosków: 5 lipca 2021

Konkurs jest skierowany do wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych kandydatów/kandydatek, którzy pragnęliby rozpocząć studia doktoranckie jako część zespołu badawczego analizującego “technologie kosmiczne, surowce i społeczności multiplanetarne”. W naszym interdyscyplinarnym projekcie badamy jak eksploracja kosmosu kształtuje ludzkie wyobrażenia o życiu na tym i innych światach/planetach. Jako część zespołu, doktoranci będą prowadzić swoje własne projekty badawcze w tym zakresie oraz uczestniczyć w pracach zespołu. Zakres oraz ukierunkowanie badań zaproponowanych przez kandydatów/kandydatki musi być związany z ogólnymi celami projektu. Dlatego przed złożeniem wniosków o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zaleca się, aby kandydaci/kandydatki skontaktowali się z kierownikiem projektu w celu przedyskutowania swoich propozycji badawczych.

Szczegółowe informacje o stypendium

Studia międzywydziałowe

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe (studia I stopnia) to program kształcący specjalistów potrafiących śledzić i analizować powiązania między językami a środowiskiem ich użytkowania, dostrzegać i rozumieć relacje zachodzące między językami i innymi aspektami komunikacji kulturowej, a także wykorzystywać dane językowe w badaniach nad kulturą w różnych jej odsłonach – tradycyjnej, masowej, religijnej i nie tylko.

Kierunek wykracza poza tradycyjny schemat studiów filologicznych, opartych na języku i powiązanej z nim tradycji literackiej. Odbiega także od zwykłego schematu programów kulturoznawczych, przygotowując studentów językowo do pogłębionego kontaktu z całą grupą kultur regionalnych. To studia językowe i kulturowe jednocześnie, dające narzędzia do poznawania społeczeństw i kultur, a także warsztatowe umiejętności badania i rozumienia zachodzących w nich procesów. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączący elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa i religioznawstwa.

Obsługę administracyjną kierunku prowadzi Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

Szczegółowy opis kierunku

Młoda Antropologia

9 lutego, w Ogólnopolskim Dniu Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, świętując istnienie naszej dyscypliny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Komisja Etnograficzna PAU ogłosiły rozpoczęcie współpracy pod sztandarem Młodej Antropologii

Zapraszamy do zapoznania się z manifestem projektu

„Prace Etnograficzne” UJ

Po raz kolejny ludzkość styka się z kryzysem, który ukazuje nierozerwalną jedność świata przyrody i człowieka. Kryzys pandemiczny powoduje kryzysy społeczne, kryzysy władzy, kryzysy wartości, kryzysy gospodarcze. Rewaloryzuje też wyobrażenia i wartości, każąc zadawać pytania i wyciągać wnioski dotyczące zachowań, postaw, narracji, decyzji, wynikające z działania zarówno jednostek i grup, jak i władz oraz systemów i instytucji społecznych.

Etnografie, obserwacje, vlogi, podcasty i foto-eseje, impresje i refleksje społeczności antropologicznej dotyczące aktualnych wydarzeń, jak i te, osadzone w przeszłości, które jednak pozwalają interpretować współczesność, mogą być niezwykle cennym świadectwem naszych czasów i pozwolić lepiej przygotować się na przyszłość.

Dlatego bardzo zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, nawet te, które nie prowadziły i nie robią tego obecnie, badań bezpośrednio związanych z tematyką epidemiologiczną i medyczną, a sądzą, że mają do zaproponowania ciekawe antropologicznie spojrzenie, do nadsyłania w terminie do 31 maja tego roku artykułów, esejów lub komentarzy do trzeciego numeru „Prac Etnograficznych” ZNUJ, który ukaże się latem 2020 roku.

E-mail
prace.etnograficzne@uj.edu.pl

**

Once again humanity is facing a crisis that shows the inseparability of nature and social world. A pandemic crisis causes another multiple crisis of social, power, value, and economic matter. It also reconfigures the existing ideas and values, forcing us to ask the questions and conclude on behaviors, attitudes, narratives and decisions resulting from the actions of individuals and groups as well as authorities, social systems and institutions.

Ethnographies, observations, vlogs, podcasts and photo-essays, impressions and critical reflections of the anthropological community regarding the current events, as well as those from the past which continue to inform the present, can be an extremely valuable testimony of our times and allow us to better prepare for the future.

That is why we would like to invite all the interested Authors, regardless of their research experiences and expertise in epidemiological and medical subject matter, to contribute their papers, essays or anthropological commentaries on the current situation for the 4th Issue of the journal Prace Etnograficzne (Ethnographies).

Deadline: May 31, 2020 | The issue will be published in Summer 2020