Zaproszenia

Konferencja naukowa

Muzeum w Gliwicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytut Historii UJ oraz Grupa Badawcza Homo(Lab)orans mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Praca: dziedzictwo, doświadczenie, środowisko, tożsamość, która odbędzie się 9-10 czerwca 2022 r.

Praca jest istotną kwestią społeczną, polityczną i kulturową, łączy problemy ważne dla współczesności, takie jak: nierówności, migracje, ubóstwo i dobrobyt, eksploatacja środowiska naturalnego. W sferze publicznej dominuje pogląd, że w ciągu ostatnich dwóch stuleci praca bardzo się zmieniła: z działalności towarowej w działalność produkującą przedmioty niematerialne. Praca przekształca się, jednak w znacznie mniej liniowy sposób: praca niematerialna nie zastępuje pracy przemysłowej – kombinacje obu praktyk były obecne i istnieją zarówno w dawnych, jak i współczesnych miejscach pracy; deindustrializacja różnych regionów globu zbiega się z industrializacją innych, natomiast prekaryzacja pracy na Zachodzie i w krajach postsocjalistycznych zwróciła uwagę na wszechobecną prekarność pracy w innych regionach. Rozprzestrzenianie się technologii cyfrowych i ekspansja transnarodowej sieci produkcji zmieniają pracę na całym świecie, ale efekty tego są odmienne w różnych częściach globu. Wraz z tymi procesami obserwujemy różne formy (nie)widzialności pracy, które prowokują pytania m.in. o cielesny wymiar pracy, jej społeczne konsekwencje, zaangażowane aktorki/aktorów, przemiany krajobrazu. Do udziału w konferencji zapraszamy badaczki/badaczy nauk humanistycznych i społecznych na każdym etapie kariery naukowej oraz praktyczki/praktyków dziedzictwa. Termin nadsyłania propozycji wystąpień mija 13 lutego 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w załączonym Call for Papers

"Prace Etnograficzne"

The editors of the annual journal Etnographies invites submissions for the thematic issue focused on conflicts of memory.

Considering currently discussed phenomena of the „archive fever” (Derrida), memory boom and „difficult heritage” (Macdonald), this topic calls for in-depth methodological reflection and discussion among researchers working on various forms of experiencing the past. Since the problem of memory conflicts is very broad, we suggest to focus on three main issues. What sort of relations exist between the fact and primary experience (Koselleck) and the image generated by memory in its various forms (individual memories And social memories – family, regional, national, generational, environmental, gender, class, etc.)? What conditions are contributory to the emergence and extinction of memory conflicts, and what affects their dynamics? How to study the conflict areas of social life in order to maintain the standards of professional ethics and at the same time avoid epistemic paralysis, especially in the context of the current discussions on engagement and social usefulness of anthropology?

We invite researchers representing various disciplines, who deal with above-mentioned issues, to submit papers devoted to both theoretical considerations on memory conflicts and case studies presenting the results of research conducted on this topic. All proposals for this special issue should be submitted in English.

The deadline for submitting articles is March 31st, 2022.

For more information please see our page: www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne

In case of doubt, please write to the following address: prace.etnograficzne@uj.edu.pl

Studia międzywydziałowe

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe (studia I stopnia) to program kształcący specjalistów potrafiących śledzić i analizować powiązania między językami a środowiskiem ich użytkowania, dostrzegać i rozumieć relacje zachodzące między językami i innymi aspektami komunikacji kulturowej, a także wykorzystywać dane językowe w badaniach nad kulturą w różnych jej odsłonach – tradycyjnej, masowej, religijnej i nie tylko.

Kierunek wykracza poza tradycyjny schemat studiów filologicznych, opartych na języku i powiązanej z nim tradycji literackiej. Odbiega także od zwykłego schematu programów kulturoznawczych, przygotowując studentów językowo do pogłębionego kontaktu z całą grupą kultur regionalnych. To studia językowe i kulturowe jednocześnie, dające narzędzia do poznawania społeczeństw i kultur, a także warsztatowe umiejętności badania i rozumienia zachodzących w nich procesów. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączący elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa i religioznawstwa.

Obsługę administracyjną kierunku prowadzi Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

Szczegółowy opis kierunku

Młoda Antropologia

9 lutego, w Ogólnopolskim Dniu Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, świętując istnienie naszej dyscypliny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Komisja Etnograficzna PAU ogłosiły rozpoczęcie współpracy pod sztandarem Młodej Antropologii

Zapraszamy do zapoznania się z manifestem projektu