mgr Mirella Makurat

E-mail
mirella.makurat@uj.edu.pl
mirella.makurat@yahoo.com

Profil w serwisie Academia.edu

Zainteresowania naukowe

Antropologia religii (chrześcijaństwo i islam na Bałkanach; doświadczenia religijne), sztuka sakralna, antropologia sensoryczna, historia (i herstoria) oraz kultura grup marginalizowanych, pamięć w aspekcie kulturowym i społecznym, problematyka tożsamości i etniczności, literatury bałkańskie, etnolingwistyka.

Doświadczenie zawodowe

2014

Prowadzenie warsztatów z języka macedońskiego podczas Dni Bałkańskich (organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UMK oraz Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu).

2013

Kwerenda biblioteczna w Instytucie Literatury Macedońskiej w Skopje.

Badania nad kultem maryjnym na terenach dzisiejszej Republiki Macedonii.

Staż naukowy w ramach Praktyk ERASMUS w Instytucie Etnologii i Folklorystyki (Bułgarska Akademia Nauk, Sofia).

Badania terenowe w Sofii na temat greckiego uchodźstwa w trakcie wojny domowej.

Badania terenowe dotyczące obrzędowości wielkanocnej na  obszarze Poreča w Zachodniej Macedonii.

Udział w projekcie Instytutu Kultury Miejskiej „Stocznia jest kobietą" - badanie historii (herstorii) pracownic Stoczni.

2011

Staż w Instytucie Folkloru „Marko Cepenkov", Skopje.

Badania w zakresie historii mówionej: wywiady z uchodźczyniami z Macedonii Egejskiej (Grecja), Macedonia.

Badania terenowe dotyczące obrzędowości wielkanocnej na  obszarze Poreča w Zachodniej Macedonii.

Kwerendy w Centrum Badawczym Lingwistyki Arealnej przy Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk oraz w Instytucie Języka Macedońskiego „Krste Misirkov", Skopje.

Badania terenowe w Macedonii dotyczące obrzędowości  noworocznej (Begnište).

2010

Badania terenowe dotyczące obrzędowości wielkanocnej na  obszarze Poreča w Zachodniej Macedonii.

Wolontariat w Volunteer Center Skopje w Macedonii.

2007

Praktyki zawodowe w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku – Oliwie, Oddział Muzeum Narodowego.

2006

Badania terenowe i kwerendy biblioteczne  w Macedonii, udział w zajęciach z zakresu filologii macedońskiej i etnologii (UKiM, Skopje).

Udział w Międzynarodowym Seminarium Języka, Kultury i Literatury Macedońskiej w Peštani k. Ochrydu, Republika Macedonii.

Udział w konferencjach

2014

Personifikacje i ucieleśnienia środy, piątku i niedzieli w folklorze i religijności Słowian Południowych -  referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Folklor – tradycja i współczesność" towarzyszącej I Ogólnopolskiemu Zjazdowi Młodych Folklorystów, 12-13 marca 2014 r. Toruń.

2012

Tożsamośc(i) mieszkańców Porecza – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne" towarzyszącej LXXXVIII Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 20-23 września 2012 r. Poznań.

2011

Premiera amatorskiego filmu dokumentalnego, dotyczącego obrzędowości wielkanocnej na Poreču podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Samokovie, Macedonia.

2010

Referat: Żena(ta) vo makedonskiot jazik, wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mladi Makedonisti VII Naučen Sobir, UKIM Skopje.

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 105 godini od ragjanjeto na Jozef Obrembski (Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep - Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Poznań. Miejsce obrad - Samokov,  Macedonia). Referat pt. Semejni odnosi vo ogledalo na jazikot i folklorot. Makedonsko-polski paraleli.
  
2009

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 50 godini polonistika vo Makedonija (UKiM Skopje); Referat pt. Pamięć granic, trauma granic. „Egejci" K.B. Kolbe jako terapia.

Udział w Międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej  (Uniwersytet w Błagoevradzie, Bułgaria). Referat pt. Viarvania v zmejove v balkanskata narodna literatura. Ostatyci ot solarnite kultove v Bylgarija, Makedonija i Syrbija.

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tabu w oku szeroko otwartym (8-10 grudnia 2009, Poznań). Referat pt. Nazwij mnie moim imieniem.

2008

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Między Słowami (UAM Poznań). Referat pt. Jezioro Ochrydzkie jako przestrzeń znacząca. Wirtualne morze i symbolika akwatyczna w literaturze macedońskiej XX wieku.

Publikacje (wybór)

2013

Święto jako performans pamięci i element tożsamości wspólnoty lokalnej. Wielkanoc u Macedończyków na Poreczu, [w:] „Etnografia Polska", T. 57, s. 1-45.

2012

Uchodźstwo Macedończyków z Grecji - „wielka historia", „mała herstoria", „Kultura i Historia", artykuł dostępny na stronie www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4136

Uchodźstwo Macedończyków z Grecji z perspektywy historii, herstorii i historii mówionej. Doświadczenie Pani Marii Dimkovej i Jej rodziny, [w:] red. T. Ciesielski, J. Zatorska, A. Skoczylas, Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, Uniwersytet Łódzki, Łódź , s. 161-192.

Wielkanoc na Poreču (Republika Macedonii) – synkretyczne formy obrzędowości i wierzeń na Bałkanach / Easter in Poreche (Republic of Macedonia) syncretic forms of rituals and beliefs in the Balkans, 4. Biennale Fotograficzne „Nauka –świat wokół nas" (katalog wystawy pokonkursowej Nauka w obiektywie", Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 44-45.

2011

Pamięć granic, trauma granic .„ Egejci" K.B .Kolbe jako terapia. [w:] red. B. Zieliński, M. Karanfilovski , M. Mirkulovska , M. Pi e kar a, J. Sokołowski, L. Tanuševska, „ Folia Philologica Macedono – Polonica ", tom 8, Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Skopje, s. 325-334.

2010

Honey, medicinal herbs and stories from Poreche, [w:] "Voices Magazine" 9, Skopje, s. 23-28.

Smrt vo nekolku makedonski veruvanja, [w:] "Voices Magazine" 11, Skopje, s. 4-8.

2009

Opozycje semantyczne w kreacji świata przedstawionego w powieści „Czas wyboru" Antonego Donczewa , [w:] „Balkan United" - czasopismo studencko-doktoranckie Katedry Filologii Słowiańskiej UAM, 6. nr 3 / XI, red. Z. Dimoski, B. Konic, Poznań, s. 9-12.

2008

Przekład z języka macedońskiego na polski fragmentów powieści Skriena kamera, Lidija DIMKOVSKA, Ukryta kamera [w:] red. V. Mojsova Čepisevska, L. Miodyński, B. Zieliński, Żeglarze pamięci, Wydawnictwo UAM, Poznań.

2007

Obrzędy pogrzebowe w Macedonii, [w:] Okolice. Rocznik Etnologiczny, T. 5, red. V. Wróblewska, W. Olszewski, D. Olszewska, P. Granatowski, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 67-86.