dr hab. Marcin Brocki

Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Redaktor naczelny "Prac Etnograficznych"

 

Numer telefonu
(12) 663 14 86

E-mail
marcin.brocki@uj.edu.pl

Profil w serwisie Academia.edu

Curriculum vitae

Najważniejsze zainteresowania badawcze

Współczesna metodologia i teoria badań antropologicznych
Antropologia komunikacji i komunikacja międzykulturowa
Semiotyka kultury
Kulturowy obraz ciała
Komunikacja niewerbalna

Dydaktyka

W Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ prowadzę stałe wykłady dotyczące historii myśli antropologicznej oraz teorii badań antropologicznych: strukturalizmu i semiotyki, oraz antropologii kognitywnej. W ramach seminarium magisterskiego pod opieką mam co roku kilku studentów. Prowadzę również wykłady wprowadzające do antropologii kulturowej i etnologii dla studentów innych kierunków: historii, historii sztuki, romanistyki. Od czasu do czasu oferuję też kursy fakultatywne, jak dotąd nt. komunikacji niewerbalnej, kulturowego obrazu ciała, czy antropologii komunikacji.

Prowadziłem również wykłady w kilku miejscach w Europie (Grecja, Czechy, Słowacja, Austria), ze szczególnym naciskiem na Czechy, gdzie przez rok (2010-2011) prowadziłem zajęcia z zakresu antropologii semiotycznej i antropologii Europy.

Publikacje (wybór)

Prace zwarte

2000 Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

2008 Antropologia. Literatura – dialog – przekład, Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2013 Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Redakcje tomów

2002 Clifford Geertz. Lokalna lektura, (współred. D. Wolska), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2006 Kultura profesjonalna etnologów w Polsce,  (współred. K. Górny, W. Kuligowski), Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Artykuły

2013

Chapter 14: Bachtin's heritage in anthropology – alterity
and dialogue, [w:] Philosophy and Anthropology: Border-Crossing and Transformations, Ananta Kumar Giri and John Clammer (red.), Anthem Press, London.

The Problem of Universal Values and Intercultural Space – New/Old Predicament of Anthropology, „Politeja" (w druku)

Badania oparte na współudziale, badania w działaniu i etnografia współpracująca – argumenty przeciw, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej (w druku)

2012

Sposoby artykulacji potocznych doświadczeń a porządek doświadczenia wymuszony praktyką etnograficzną, [w:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin (red.), Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 47-58.

Antropologia komunikacji wobec społecznego kontekstu nowych technologii komunikacyjnych, „Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej. Via Communicandi", B. Sierocka (red.), Wrocław, s. 21-33.

Badania ponowne w Wisłoku Wielkim – założenia projektu i wstępne wyniki, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", nr 2, 2012, s. 89-100.

Antropologia i historia wobec mityzacji przeszłości, „Rocznik Antropologii Historii", nr 1.

„[…] Historia lubi się powtarzać",  [w:] Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa. Historia i antropologia, J. Eichstaedt, K. Piątkowski (red.), Ożarów-Wieluń: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, s. 125-134.

2011

Problemy podstaw wiedzy antropologicznej, [w:] Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej: namysły, problemy, propozycje, Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 67-92.

Struktura semantyczna dyskursu wokół pogrzebu Miłosza i Roku Miłosza, [w:] Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, G. Dabrowski (red.), Wrocław, s. 215-225.