dr Magdalena Barbaruk

Jako kulturoznawca wśród antropologów - i to kulturoznawca podejrzliwy wobec wciąż modnego hasła interdyscyplinarności - wyraźnie widzę, jak wielkie jest zadłużenie, nie tylko mojego macierzystego kierunku ale i całej humanistyki, wobec antropologii kultury. Nie sumowanie perspektyw, a raczej eksperymentowanie z różnymi sposobami widzenia rzeczywistości kulturowej to przyjęcie lekcji, jakiej udzielił F. Nietzsche: „jedynym poznaniem jest poznanie perspektywiczne; im więcej zaś uczuć dopuszczamy do głosu na temat jakiejś rzeczy, im więcej oczu, różnych oczu, umiemy użyć w patrzeniu na nią, tym pełniejsze będzie nasze pojęcie tej rzeczy, nasza obiektywność". A że perspektywa antropologiczna wyróżnia się ujęciem kultury możliwie najszerszym ulegam tu pokusie badania nie tylko jej rygorystycznie pojmowanej swoistości, ale także rozmaitych kontekstów. Wybrałam krakowski Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej przekonana o atrakcyjności intelektualnej podejmowanych tu przedsięwzięć naukowych, zwłaszcza zaś tych związanych z możliwościami eseju antropologicznego czy badań wizualnych. Przyjęciu antropologicznej perspektywy sprzyjały też moje zainteresowanie hiszpańskimi „marginaliami".

Najważniejsze zainteresowania badawcze

Trasy literackie rozumiane jako trasy kulturowe (projekt "La Mancha jako ziemia literatury. Kulturowy status tras literackich", 2012-2014, Narodowe Centrum Nauki; w jego ramach realizacja filmu dokumentalnego o Trasie Don Kichota pt. "Błędne mapy").

Dziedzictwo Cervantesa, zwłaszcza zaś figury Don Kichota w humanistyce i w kulturze (rozprawa doktorska "Aksjotyczne przestrzenie donkichotyzmu. Postać Don Kichota we współczesnej refleksji humanistycznej"); wybrane zagadnienia kultury hiszpańskiego obszaru językowego (m.in. corrida).

Fotografia jako miejsce pamięci (projekt "Miejsca pamięci na Dolnym Śląsku", kierownik prof. Stefan Bednarek; w jego ramach prace badawcze nad fotografiami Augustyna Czyżowicza z lat 1956-1960).

Antropologia wizualna (uczestniczka seminarium "Nadmiar widzialnego. Obraz(y) w kulturze").

Współczesna historiografia, filozofia historii, w tym zwłaszcza historia kultury i historia kobiet (badania nad feministyczną historiografią "Solidarności").

Dydaktyka

W IEiAK UJ prowadziłam wykład z teorii kultury „Poststrukturalizm i postmodernizm".  W Instytucie Kulturoznawstwa UWr zajęcia z teorii kultury, historii myśli o kulturze, wstępu do kulturoznawstwa, wiedzy o literaturze, konwersatoria specjalizacyjne dotyczące kultury hiszpańskiej.

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o kulturze w roku 2012, organizator: Narodowe Centrum Kultury

III miejsce w Ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską poświęconą „Solidarności" w roku 2005, organizatorzy: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, poznański oddział "Solidarności"

Wybrane publikacje

Trasa Don Kichota" jako mnemotopos, „Przegląd Kulturoznawczy", 2012 vol. 1 (11), s. 36-50, Kraków 2012.

Futbol jako maszyna kulturowa? Narracje o argentyńskiej tożsamości, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2012 nr 3-4, s. 135-144.

Więcej niż miłość. Ordo amoris Sofíi Casanovy (próba portretu kulturowego), (w:) Sofía Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, red. M. Filipowicz-Rudek, P. Sawicki, Fundacja Narwiańska i Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo 2012, s. 23-44.

Don Kichote jako homo culturalis, „Prace Kulturoznawcze" (Kultura jako cultura), 2011 nr 12,  s. 173-190.

Błąd Don Kichota, „dwutygodnik", 2011 nr 56, www.dwutygodnik.com.pl/artykul/2165-blad-don-kichota.html

Nokturn dla Ernesto Sábato (1911-2011), „dwutygodnik", 2011 nr 55, www.dwutygodnik.com.pl/artykul/2166-nokturn-dla-ernesto-sábato-1911-2011.html

Fotograf jako pamiętnikarz. Archiwum Augustyna Czyżowicza, „Kultura Współczesna", 2010 nr 1 (63), s. 159-174.

Hiszpański „kryzys XVII wieku",  „Kultura-Historia-Globalizacja", 2010 nr 8, s. 17-30.

Bycie-w-domu. Jima Jarmuscha fenomenologia zamieszkiwania, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2010 nr 2-3 (289-290), s. 298-303.

Mikro-historie - makro-perspektywy badań nad globalizacją (komentarz do tekstu Pawła Klinta Ogólnoeuropejski manifest kopistów, czyli o karierze pewnego kolofonu do XVIII w.), „Kultura-Historia-Globalizacja", www.khg.uni.wroc.pl

Czy el toro bravo jest Europejczykiem?, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2009 nr 4 (287), s. 159-165.

Tego już nie ma? Co mówią przedmioty na fotografiach Augustyna Czyżowicza, (w:) „Dolny Śląsk", 2009 nr 14, s. 223-234.

O poszukiwaniu źródeł hiszpańskiej corridy. El toro bravo wobec problemu globalizacji, „Kultura-Historia-Globalizacja", www.khg.uni.wroc.p

Spadkobiercy Cervantesa, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2009 nr 3 (286), s. 188-191.

Kulturoznawcza lektura dziejów kobiet „Solidarności", „Historyka. Studia Metodologiczne" 2007-2008, tom XXXVII-XXXVIII, s. 105-128.

Buenos Aires. Metafizyka vs. fantastyka, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2008 nr 3-4, s. 104-114.

Szczury, wszy i Szkoci: znajdziesz ich wszędzie na całym świecie (komentarz do tekstu Davida Worthingtona Migration and diaspora in European history prior to 1650: The Scottish and Irish cases in context), www.khg.uni.wroc.pl

Marylko Jedyna! Stachu Kochany! Zakochani jako podmioty moralne – korespondencja Marii Ossowskiej ze Stanisławem Ossowskim, (w:) Miłość kobiety. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Wrocław 2008, s. 317-325.

Tragiczny paradygmat kultury. „O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów" Miguela de Unamuno, (w:) Kultura i tragiczność, „Prace Kulturoznawcze" X, Wrocław 2007, s. 95-114.

Słownik tauromachiczny, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" , 2007  nr 3-4, s. 210.

Toreros umierają młodo. Corrida w filmach Pedro Almodóvara, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2007  nr 3-4, s. 198-209.

Bohater nie chce oglądać pięknych miejsc: pokuta (relacja ze spotkania z Dariuszem Czają pt. Topografia i pamięć. Tarkowski we Włoszech), „Przegląd Uniwersytecki", lipiec-sierpień 2006 nr 7-8 (124-125), s. 17-18.

Miłosne ukąszenia. Recenzja książki Dariusza Czai „Sygnatura i fragment", „Zeszyty Etnologów Wrocławskich", 2005 nr 1(7), s. 173-181.

Pytanie o symbol w „Pasji" Mela Gibsona, (w:) Współczesne Zaświaty, „Zeszyty Kulturoznawcze", 2004 nr 5, s. 79-85.

Przekłady

J. L. Borges, E. Sábato, Dialogi Borges – Sábato (fragment), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2009 nr 3 (286), s. 192-195.

Słownik tauromachiczny, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" , 2007  nr 3-4, s. 210.

Hasła Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, (w:) Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, red. A. Barnard, J. Spencer, 2008.

Redakcje książek

Śladami fotografii Augustyna Czyżowicza. Album z doliny Łachy, red. I. Topp, M. Barbaruk, P. Fereński, K. Konieczny, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura", Wrocław 2011.