Kazimierz Moszyński (1887-1959)

W roku 1906 podjął studia biologiczne w Szwajcarii, skąd po trzech latach przeniósł się na Akademię Sztuk Pięknych Krakowie, jednak i te studia szybko porzucił. Od roku 1912 przygotowywał i realizował na własną rękę badania terenowe nad kulturą ludową. W roku 1922 otrzymał stanowisko starszego asystenta (a w 1924 kierownika) Oddziału Etnologii Słowiańskiej w Instytucie Antropologicznym Towarzystwa Naukowego w Warszawie i od tego momentu poświęcił się wyłącznie pracy naukowej.

Mimo braku formalnego wykształcenia uniwersyteckiego w roku 1926 otrzymał Katedrę Etnografii Słowian w ramach organizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Słowiańskiego i cztery lata później otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś po kolejnych czterech latach profesora zwyczajnego. W latach 1935-1940 kierował Zakładem Etnologii i Etnografii na Uniwersytecie w Wilnie. Po zakończeniu wojny powrócił na Uniwersytet Jagielloński, gdzie ponownie objął Katedrę Etnografii Słowian.

W pracy naukowej i dydaktycznej kładł nacisk przede wszystkim na badania terenowe: między innymi w latach 1924-1928 w stu równomiernie rozrzuconych na terenie Polski wsiach badał kulturę materialną, natomiast od roku 1930 przez dwa lata prowadził równie systematyczne i rozległe studia nad kulturą duchową, wyniki tych eksploracji trafiły do Atlasu kultury ludowej w Polsce (trzy zeszyty, 1934-1936). Brał również udział w wyprawie na Zachodnią Białoruś (1926), prowadził kwerendy w muzeach Bułgarii, Jugosławii, Węgier i Austrii (1926-1928), uczestniczył w badaniach muzykologicznych na Polesiu (1932) i pracach Instytutu Zachodniego i Biura Studiów dla Zagadnień Ziem Odzyskanych (1947), zainicjował badania nad ludową wiedzą o drzewach oraz drewnie (1953).

Najważniejsze prace Moszyńskiego to Kultura ludowa Słowian (1929, 1939) - syntetyczne opracowanie kultury materialnej i duchowej tej grupy etnicznej, oraz Człowiek: wstęp do etnografii powszechnej i etnologii (1958).

**

Klimaszewska, Jadwiga. Katedra Etnografii Słowian (1926-1964) na tle rozwoju etnografii w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1811-1925. "Zeszyty Naukowe UJ - Prace historyczne" zeszyt 16, 1967.

Klimaszewska, Jadwiga. Działalność naukowa Katedry Etnografii Słowian UJ. "Zeszyty Naukowe UJ - Prace etnograficzne" zeszyt 11, 1978.

Klimaszewska, Jadwiga. Kazimierz Moszyński. [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Tom I. Fryś-Pietraszkowa, Ewa; Kowalska-Lewicka, Anna; Spiss, Anna (redakcja). Kraków 2002. ISBN 83-87623-65-2.