dr Jerzy Baradziej

Koordynator ds. Jakości Kształcenia w IEiAK UJ

 

Numer telefonu
(12) 663 15 69

E-mail
jerzy.baradziej@uj.edu.pl

Przebieg kariery naukowej

1986 Magisterium z socjologii - Uniwersytet Jagielloński

1988 Magisterium z etnologii - Uniwersytet Jagielloński

2002 Doktorat z nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Perspektywa ethosowa w badaniu ciągłości i zmiany tradycyjnych systemów wiedzy" - Uniwersytet Jagielloński

Projekty badawcze

1990-1992 Projekt badawczy „Szkolnictwo wyższe w procesie kształtowania inteligencji technicznej" realizowany w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych, koordynator projektu prof. dr hab. J. Kluczyński.

1990-1992 Projekt badawczy „Badania nad kadrą i studentami oraz procesem wychowawczym w szkołach wyższych" realizowany w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych, koordynator programu prof. dr hab. J. Kulpińska.

1994 Projekt badawczy „Środowisko i zanieczyszczenia: społeczny wymiar świadomości ekologicznej w Polsce", realizowany przez Instytut Antropologii Społecznej w Lund i Instytut Etnologii UJ, koordynator programu dr M. Ekstormer.

1996-1998 Projekt badawczy „Tożsamość polskiej kultury symbolicznej", koordynator projektu dr P. Kisiel (Akademia Ekonomiczna w Krakowie).

1997-2000 Projekt badawczy „Ethos, tradycja, cywilizacja", koordynator projektu prof. dr hab.  J. Goćkowski (Instytut Etnologii UJ), w ramach projektu przeprowadzono 2 ogólnopolskie sesje naukowe i opublikowano 2 książki.

1998-1999 Projekt badawczy „Tatuaż, pomiędzy akceptacją a odrzuceniem, styl życia współczesnej młodzieży w Polsce", projekt realizowany wespół z Katedrą Socjologii Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

1998 Projekt badawczy „Ethos środowisk profesjonalnych – lekarze, prawnicy i architekci" projekt realizowany w Instytucie Etnologii UJ.

1999 Projekt badawczy „Ethos i styl życia wspinaczy skałkowych i alpinistów", projekt realizowany w Instytucie Etnologii UJ.

2001 Projekt badawczy „Pamięć historyczna mieszkańców społeczności lokalnej" realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ we współpracy z samorządem gminy Borzęcin.

2002 Projekt badawczy „Między zakorzenieniem a alternacją - problematyka tożsamości w społeczności lokalnej" realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ we współpracy z samorządem gminy Borzęcin.

2002-2003 Projekt badawczy „Orientacje społeczne i zawodowe funkcjonariuszy Straży Granicznej w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską", projekt realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ i Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

2003 Projekt badawczy „Rany symboliczne jako wyznacznik tożsamości uczestnika subkultur młodzieżowych metal i punk" realizowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury UJ.

2004 Projekt badawczy „Perspektywa kulturowa w badaniach nad organizacjami: antropologia organizacji – areszty deportacyjne i ośrodki dla uchodźców i azylantów w Polsce" realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Wdrożenia, patenty, prace eksperckie

2004 Program dydaktyczny „Komunikacja międzykulturowa" dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, wdrożony przez Zakład Humanistyczny Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Wygłoszone referaty

1991 „Perspektywa ethosowa jako program współpracy etnologów  i socjologów" – referat wygłoszony na konferencji „Perspektywa ethosowa - wspólne pola badawcze etnologii i socjologii" (organizatorzy: Instytut Etnologii UJ i Sekcja Socjologii Nauki PTS), Kraków.

1997 „Kompetencja socjologiczna" – referat wygłoszony na Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym (organizatorzy: PTS i Uniwersytet Śląski), Katowice.

1998 „Rozważania nad ethosem i cywilizacją w kontekście badań nad podstawami ładu społecznego" – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji "Tradicia, etika a cywilizacne zmeny" (organizator: Instytut Etnologii Uniwersytetu im. A. Komenskego w Bratysławie), Bratysława.

1999 „Perspektywa ethosowa" – referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Etnograficznej PAN, Kraków.

2002 "Is objective knowledge about culture and society still possible? Consideration in context of the expansion of postmodern reflection on socio-cultural reality" – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji antropologicznej "Engaging the World" (organizatorzy:  European Association of Social Anthropologists oraz Institute of Anthropology University of Copenhagen), Kopenhaga.

2004 „O problemach z identyfikacją granic społecznego świata" – referat wygłoszony na konferencji „Człowiek zwierzę - człowiek maszyna" (organizatorzy: Instytut Religioznawstwa UJ i Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ), Kraków.

2004 "Perspective of ethos in sciences of culture" – referat wygłoszony na konferencji "The First Polish - Danish Meeting", Kraków.

2005 „Zakorzenienie i alternacja - tożsamość jednostki w społeczeństwie tradycyjnym i społeczeństwie nowoczesnym" – referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków.

2005 „Areszt deportacyjny jako przestrzeń organizacyjna" – referat wygłoszony na konferencji „Organizacja jako proces - interpretatywna socjologia pracy i organizacji" (organizator: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego), Łódź.

2005 „Perspektywa kulturowa w badaniach nad organizacjami" – referat wygłoszony na posiedzeniu Koła Naukowego Wydziału Zarządzania AGH, Kraków.

Wybrane publikacje

Artykuły

Struktura celów życiowych a system wartości młodzieży akademickiej [w:] Uczelnia a procesy kształtowania zachowań prospołecznych i zawodowych inteligencji technicznej, J. Bugiel (red.), Kraków, 1991.

Autorytet naukowy i autorytet moralny nauczyciela akademickiego [w:] Uczelnia a procesy kształtowania zachowań prospołecznych i zawodowych inteligencji technicznej, J. Bugiel (red.), Kraków, 1991.

Perspektywa ethosowa w badaniach nad kulturą, "Uniwersitas" nr 11, 1994.

Perspektiva ethosu ve wyzkumech kontunuity a zmeny tradicnich systemu vedomi [w:] "Studia Ethnografica VII, Acta Universitas Carolinae Philosophica et Historica"  tom 1, Praha: Universita Karlowa, 1994.

Problematyka ekologiczna w kontekście socjokulturowym, "Uniwersitas" nr 14-15 /  2-3, 1995, (współautor: P. Kisiel).

Dlaczego badania rynku są potrzebne, „Wiadomości gospodarcze" nr 2, Wydawnictwo Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 1995, (współautor: P. Kisiel).

Społeczeństwo a ekologia, Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" nr 34, 1996, (współautor: P. Kisiel).

Ethos i cywilizacja [w:] Rozmyślania o cywilizacji, J. Baradziej, J. Goćkowski (red.), Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997.

Od redaktorów [w:] Rozmyślania o cywilizacji, J. Baradziej, J. Goćkowski (red.), Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997.

Tradycyjne zawody jako powszechniki cywilizacyjne [w:] Rozmyślania o cywilizacji, J. Baradziej, J. Goćkowski (red.), Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997.

Ethos w perspektywie sporu o ład i nie-ład w życiu zbiorowym, [w:] Rozważania o ethosie i tradycji, J. Baradziej, J. Goćkowski (red.), Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1998.

Od redaktorów [w:] Rozważania o tradycji i ethosie, J. Baradziej, J. Goćkowski (red.), Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1998.

Rozważania nad ethosem i cywilizacją w kontekście badań nad podstawami ładu społecznego [w:] Tradicia, etica a cywilizacne zmeny, M. Jakubikova (red.), Bratysława: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Komenskego, 1999.

Perspektywa ethosowa, "Materiały Sprawozdawcze Komisji Etnograficznej PAN", Kraków, 2000.

Miasto jako przedmiot zainteresowań poznawczych etnologów, "Uniwersitas" nr 25-26, Kraków, 2000.

Hasła z zakresu etnografii, etnologii i antropologii kultury [w:] Encyklopedia Powszechna, Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 2002.

Hasła z zakresu etnografii, etnologii i antropologii kultury [w:] Encyklopedia Powszechna, Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 2003.

Is objective knowledge about culture and society still possible? Considerations in context of the expansion of postmodern reflection on socio-cultural reality. [w:] Engaging the World (Book of Abstracts, 7 th biennal conference European Association of Social Anthropologist, 14-17 August 2002, Copenhagen), A.V. Mikkelsen (ed.), Copenhagen, 2002.

O kłopotach z identyfikacją granic społecznego świata [w:] Człowiek zwierzę – człowiek maszyna, A. Celińska, K. Fidler (red.), Kraków, 2005.

Zakorzenienie i alternacja – tożsamość jednostki w społeczeństwie tradycyjnym i społeczeństwie nowoczesnym [w:] Żyć wspólnie, odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele (Księga abstraktów, XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), Kraków, 2005.

Redakcje

Rozmyślania o cywilizacji, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997, (współredakcja: J. Goćkowski).

Rozważania o ethosie i tradycji, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1998, (współredakcja: J. Goćkowski).