Wybór nowych publikacji pracowników IEiAK UJ

Janusz Barański

Etnologia w erze postludowej: dalsze eseje antyperyferyjne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

An Essay on Aesthetics Embodied in Traditional Material Culture of Polish Spisz, “Prace Etnograficzne” 2: 2017.

Amateur Art and Contemporary Regional Identity: A Case Study of Polish Spisz, “Traditiones” 1: 2016.

Ritual Today, “Prace Etnograficzne” 3: 2016.

Objects de memoire: rustykalna estetyka na Spiszu [w:] O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, M. Czapiga, K. Konarska (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Muzeum w społeczności - społeczność w muzeum [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Polskie muzeum etnograficzne w XXI wieku, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej", 2014, tom 1. Tekst on-line

Janosik na Spiszu: "rytuał estetyczny" a tożsamość regionalna, "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", 2014, tom 57, nr 4(228). Tekst on-line

Od kultury ludowej do folkloryzmu regionalistycznego [w:] Kultura ludowa: teorie praktyki, polityki, B. Fatyga, R. Michalski (red.), Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 2014.

Kultura materialna: nowy paradygmat antropologiczny, "Lud: organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN" tom 97, 2013.

Reductio ad aestheticam przedmiotu muzealnego, "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" tom 4, 2013.

O kiczu, nie tylko ogrodowym [w:] Peryferie kultury: szkice ofiarowane profesorowi Rochowi Sulimie, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Marcin Brocki

The Problem of Universal Values and Intercultural Space – New/Old Predicament of Anthropology, „Politeja”, nr 5 (44).

Antropologia: język ciała, Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2015.

Wartości uniwersalne w przestrzeni międzykulturowej [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Limits of Engagement in Anthropology [w:] Knight from Komarov. To Petr Skalnik for his 70th birthday, A. Bedrich, T. Retka (eds.), Praha: AnthroWeb, 2015.

Writing Culture, czyli rewolucja-widmo, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" tom 21, nr 2, 2014.

Bachtin's heritage in anthropology - alterity and dialogue [in:] Philosophy and Anthropology: Border-Crossing and Transformations, Ananta Kumar Giri, John Clammer (eds.), London: Anthem Press, 2014. Informacje o książce na stronie wydawnictwa

Postzależność w perspektywie antropologicznej: granice stosowalności ramy naukowej [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie komparatystycznej, H. Gosk, D. Kołodziejczyk (red.), Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014. Informacje o książce na stronie wydawnictwa

Review: First Congress of Polish Ethnology and Anthropology (CPEA), "Anthropology Today" vol. 30, no 2, 2014. Informacje o czasopiśmie

Visual culture in the anthropological lens of Christopher Pinney [w:] Colloquia anthropologica: issues in contemporary social anthropology, M. Buchowski, A. Bentkowski (red.), Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014.

The late 1980s and early 1990s in Poland as a dynamic process in culture: the question about bifurcation [w:] The semiotics of communications, A. Lusińska Anna, A. Kalinowska-Żeleźnik (eds.), Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2014.

Dariusz Czaja

Gramatyka bieli: Antropologia doświadczeń granicznych, Kraków - Nowy Sącz: Wydawnictwo Pasaże, 2018

Gramatyka bieli jest książką porywającą, mocną, wnikliwą i z ogromnym kunsztem – specjalnie używam tego słowa – skomponowaną. Nie bez znaczenia dla zawartych w niej analiz i interpretacji jest „ucho wewnętrzne” autora – ku muzyce zawsze otwarte.
Książka zawiera ogromny ładunek spraw poważnych, trudnych, mrocznych – tak, Gramatyka bieli podszyta jest ciemnością – można ja zresztą zobaczyć i czytać jako kontrapunkt, ale też kontynuację Lekcji ciemności tegoż autora. Pod względem swojej gęstości i nasycenia splatającymi się ze sobą wątkami Gramatyka bieli jest osiągnięciem tej samej miary, co Podróże do piekieł Bolesława Micińskiego. Jest to książka zapadająca głęboko w pamięć, na zawsze już otwarta, do której będzie się nie raz wracało, by czytać ją na nowo. [Zbigniew Benedyktowicz]

Nekuda dalje, negde drugde, M. Markic (tłum.), Kornet, Beograd 2016.

Rozmowy o filmie z Wiesławem Juszczakiem: Bergman, Buñuel, Wajda, „Konteksty” nr 3-4:2016.

„Biała prawda myśli” Elegia szpitalna, „Kwartalnik Filmowy” nr 4:2016.

Muzyka i łzy: ćwiczenia hermeneutyczne, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 70, numer 1 (312), 2016.

Grzech Kaina: nowe konteksty interpretacyjne, "Etnolingwistyka" tom 28, 2016.

Nieznane arcydzieło: "Obrazy Włoch" jako antyprzewodnik, "Acta Universitatis Wratislaviensis - Prace Kulturoznawcze" numer 17, 2015.

Zasypie wszystko, zawieje: eschatologia Tarra [w:] Scenariusze końca: zmierzch, kres, apokalipsa, D. Czaja (red.), Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015.

Scenariusze końca: zmierzch, kres, apokalipsa, D. Czaja (red.), Wołowiec: Czarne, 2015.

Eseje zebrane w książce dotyczą skomplikowanych relacji pomiędzy różnymi wizjami czasu a szeroko pojętą myślą eschatologiczną. Autorzy niniejszego tomu, pośród których znajdziemy filozofów, antropologów, literaturoznawców, historyków sztuki i muzykologów, próbują zastanowić się nad tym, w jaki sposób można dzisiaj mówić o rozmaitych wizjach "końca świata". Obca jest im wszakże gorączka apokaliptyczna właściwa kulturze popularnej, jak i ludowa eschatologia, niecierpliwie wypatrująca znaków "czasów ostatnich". Zadanie, które sobie postawili, jest raczej analitycznej, dyskursywnej natury. W zgromadzonych tekstach można znaleźć próby odpowiedzi na podstawowe pytania i problemy eschatologii religijnej i świeckiej. Autorów szczególnie interesowało to, w jaki sposób refleksja filozoficzna, fikcje literackie, sztuki piękne i narracje filmowe organizują naszą wyobraźnię i nasze myślenie o "końcu wszystkich rzeczy". [www.czarne.com.pl]

Mikrohistorie: mapy bez legendy, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 68, numer 3-4 (306-307), 2014.

Śledzie, ćmy, jedwabniki: zoologia Sebalda, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 68, numer 3-4 (306-307), 2014

Elżbieta Duszeńko-Król

Fototeka Institut für Deutsche Ostarbeit [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Kolekcja fotograficzna Institut fur Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1945: zdjęcia z Polski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Informacje o książce na stronie wydawnictwa

Elżbieta Duszeńko-Król uczestniczy w pracach nad materiałami wytworzonymi oraz zgromadzonymi przez Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit (IDO) w Generalnym Gubernatorstwie. [...] Publikacja jest cenna dla antropologów i etnologów, historyków, historyków sztuki, geografów, osób zajmujących się historią fotografii oraz muzealników. Autorka drobiazgowo zrekonstruowała okoliczności powstania zbiorów fotografii i dokumentów IDO w lEiAK, IHS, MEK oraz Archiwum UJ. Spostrzegła sporo istotnych kwestii, spraw, które są trudne do uchwycenia, gdy przegląda się zdjęcie po zdjęciu. Zauważyła ich tendencyjność - ujęcia fotografowanych osób, rzeczy i miejsc były dyktowane założeniami naukowo-ideologicznymi IDO. Elżbieta Duszeńko-Król zinterpretowała również sposoby fotografowania ludności polskiej, żydowskiej i "niemieckiej", czyli wywodzącej się od kolonistów z dawnych krajów niemieckich. [Z recenzji prof. Zbigniewa Libery]

Jadwiga Klimaszewska (11 I 1910 - 20 X 2006) [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2006/2007 i 2007/2008, A. Banach (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Monika Golonka-Czajkowska

Małe miejsce wielkich opowieści: Kołobrzeski Cmentarz Wojenny, "Journal of Urban Ethnology", tom 15, 2017.

Kołobrzeski palimpsest: dekonstrukcje, rekonstrukcje i eksperymenty, [w:] Polifonia pamięci: między niemiecką przeszłością a polską tożsamością: Kołobrzeg 1945-2015: studia i materiały, R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US "Minerwa", 2017

Dziedzictwo jako scena rytualna: przypadek Starego Miasta w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne", tom 45, numer 3, 2017.

Między kosmopolityzmem a loklanością, czyli wybrane zagadnienia z kultury ubioru Starego Sącza i okolic w latach 1860-1918. Ćwiczenia z rekonstrukcji, "Prace Etnograficzne" 2015, nr 4.
 
Nowa Huta - from the "City of no God" to the New Millenium: Religion and Identity [w:] Transforming Urban Sacred Places in Poland and Germany, M. Kowalewski, A. Królikowska (eds.), Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2016.

Wyobraźnia społeczna w świecie polityki [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, J. Lencznarowicz, J. Pezda, A. Zięba (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.

"Zapamiętajcie sobie, to jest historia": wojenne tropy we współczesnej ikonosferze Kołobrzegu [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Zobaczyć niewidoczne, czyli o tym, jak Polska zaślubiła morze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Etnograficzne" 2014 t. 42 nr 4.

Zbigniew Libera

Oczy i widzenie: fragment semiotyki antropologii popularnej Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX w. [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, J. Lencznarowicz, J. Pezda, A. Zięba (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.

Granice Bojkowszczyzny Zachodniej [w:] Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, J. Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17, 2016.

Dzieje Bojkowszczyzny Zachodniej w literaturze polskiej i ukraińskiej [w:] Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, J. Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17, 2016, współautor: Patrycja Trzeszczyńska.

Karpacki świat Bojków i Łemków: Roman Reinfuss: fotografie, Z. Libera, H. Ossadnik (tekst), A. Chudzik (red.), Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2015.

"Karpacki świat Bojków i Łemków: Roman Reinfuss: fotografie" to zbiór ponad dwustu unikatowych zdjęć wykonanych przed drugą wojną światową przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej – Romana Reinfussa. Zafascynowany kulturą Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny etnograf przez wiele lat dokumentował bogate tradycje kulturowe tych terenów. Podróżując z aparatem fotograficznym po ówczesnych polskich Karpatach, badał – w oparciu o stworzoną przez siebie metodę badawczą – życie codzienne, obyczaje i kulturę mieszkańców Podkarpacia. Jego zdjęcia odznaczają się szczególną wartością dokumentacyjną, będącą nie tylko przedmiotem badań naukowych, ale też obiektem ekspozycji muzealnych. Reinfuss pokazywał świat Bojków i Łemków w sposób unikatowy – traktował ich teraźniejszość jako swoisty "zabytek" dziejowy. Szczególną uwagę poświęcał tym, którzy pozostawali wierni tradycji, dokumentując nie tylko obyczaje ludności, ale także i zastaną architekturę budownictwa ludowego – uwieczniał chaty, kościoły, kapliczki, cmentarze, młyny... [www.bosz.com.pl]

Antropologia biologiczno-kulturowa i polityka rasowa III Rzeszy w działalności Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Ethnosemiotics and ethnomedicine of the 19th and 20th centuries [w:] The semiotics of communications, A. Lusińska Anna, A. Kalinowska-Żeleźnik (eds.), Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2014.

Semiotyka medycyny we współczesnej nowożytności a etnosemiotyka w etnomedycynie XIX-XX wieku, "Rocznik Antropologii Historii" tom 4, numer 1 (6), 2014.

Małgorzata Maj

Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit w świetle nowych materiałów źródłowych, Małgorzata Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Po lekturze tego obszernego i - niejako wbrew tytułowi - pasjonującego opracowania nie mam wątpliwości, że stanowi ono wielkie naukowe osiągnięcie. Po pierwsze, Autorom i Autorkom udało się wypracować takie podejście do delikatnej materii dziedzictwa IDO, jakie każe w sposób chłodny (ale nie do końca zdystansowany) przyjrzeć się zarówno dziejom pewnej instytucji, jak i uwikłaniu w jej prace wielu osób. To, że placówka została powołana do życia w mrocznych czasach, w dodatku przez Hansa Franka, nie powinno z góry umieszczać jej wyłącznie w kontekście kolejnego przykładu hitlerowskiej propagandy i zdegenerowanej nauki. W dorobku IDO udało się "odcedzić" to, co naukowe, od tego, co naukowe być nie mogło. Po drugie, wspomniana już wcześniej kompetencja opracowań sprawia, że ma się zaufanie do sposobów przedstawiania i interpretacji dostępnego materiału, który zresztą ciągle jest poddawany kolejnym weryfikacjom. Ta publikacja to jeszcze nie finalny efekt kilkuletnich badań i kwerend, ale przystanek, ważny, na drodze do dalszych prac, co wielokrotnie jest w książce sygnalizowane. Stanowi więc ona przykład work in progress. [Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Burszty]

O Tadeuszu Kantorze, etnograficznym rysowniku i o zachowanych fotografiach z Wielopola Skrzyńskiego w zbiorach IDO, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 69, numer 1-2 (308-309), 2015, współautor: Stanisława Trebunia-Staszel.

Anna Niedźwiedź

Migocząca mapa - w stronę antropologii pielgrzymowania, "Konteksty" 316:1-2, 2017.

Europejskie forty na ghańskim wybrzeżu: dziedzictwo - czyje i dla kogo?, [w:] Poznać aby zrozumieć - misyjny wymiar Kościoła: księga jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin, 40. lat kapłaństwa, 30-lecia pracy naukowej, B. Rozen, R. Kordonski, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2017.

Framing the Pope within the urban space: John Paul II and the cityscape of Kraków, [in:] Spiritualizing the City: Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat, V. Hegner, P.J. Margry (eds.), London - New York: Routledge, 2017.

The multivocality of space and the creation of heritages: New shrines in an old city, "Anthropological Notebooks" 23 (3), Slovene Anthropological Society, 2017.

Skrzyżowane itineraria – antropolodzy i pielgrzymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" tom 44, zeszyt 3, 2016.

Narodowe czy transnarodowe? Przestrzeń symboliczna współczesnych sanktuariów katolickich w Polsce [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, Jan Lencznarowicz Janusz Pezda, Andrzej Zięba (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.

Religia przeżywana: katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie, Kraków: Wydawnictwo LIBRON, 2015.

Dzięki autorce niemal w rzeczywisty sposób wchodzimy w lokalny świat życia społecznego, które w istocie jest zawsze życiem "z religią" i z imaginacyjną "tradycją" jednocześnie. […] Nic nie jest w tym świecie izolowane, wszystko łączy się ze wszystkim w tym sensie, że owa swoista symbioza afrykańskości, lokalności i zredefiniowanej religii instytucjonalnej tworzy żywą całość, która jest nieustannie odnawiana, zmieniania, ale zawsze nieodmiennie - nieobojętna, przeżywana właśnie. [Z recenzji prof. Wojciecha Józefa Burszty]

"Małe historie" - fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej, [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Competing Sacred Places: Making and Remaking of National Shrines in Contemporary Poland [in:] Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders, John Eade, Mario Katić (eds.), Farnham: Ashgate, 2014. Informacje o książce na stronie wydawnictwa

Od religijności ludowej do religii przeżywanej [w:] Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, Barbara Fatyga, Ryszard Michalski (red.), Warszawa 2014. Tekst on-line

Marek Pawlak

Zawstydzona tożsamość: emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Paradoks mobilności: neoliberalizm, migracje i kryzys ekonomiczny [w:] Zwodnicze imaginarium: antropologia neoliberalizmu, W. J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer (red.), Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.

Główne teorie migracji międzynarodowej: przegląd, krytyka, perspektywy, "Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa" numer 48, 2016, współautor: Krzysztof Jaskułowski. Tekst on-line

Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies, "Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa" numer 48, 2016, współautor: Goździak Elżbieta. Tekst on-line

Zaufanie, wzajemność, nieufność: mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" tom 42, numer 2 (160), 2016.

Recognizing the national identity: cultural intimacy and the Polish migration to Norway, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne" tom 43, numer 3, 2015.

Othering the Self? National Identity and Social Class in Mobile Lives between Poland and Norway [in:] M. Buchowski, H. Červinková, Z. Uherek (eds.), Rethinking Ethnography in Central Europe, London - New York: Palgrave Macmillan, 2015.

Oblicza polskiej antropologii społecznej i kulturowej po Writing Culture: wyzwania, dylematy, perspektywy: wprowadzenie, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" tom 21, numer 2, 2014, współautor: Katarzyna Majbroda.

Anna Romanowicz

Praca w NGO jako (re)produkcja statusu klasowego: na przykładzie organizacji zwalczających prostytucję w jednej z indyjskich metropolii, "Przegląd Socjologii Jakościowej" Tom XIV, Numer 1, 2018.

Unintended revolution: middle class, development and non-governmental organizations, Kraków: Jagiellonian University Press, 2017.

2 w 1: klasy społeczne i płeć a jedzenie: na przykładzie gospodarstwa domowego jednej z indyjskich metropolii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" tom 44, numer 4, 2016.

Indyjska klasa średnia: migracje jako sposób konwersji kapitałów, [w:] Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, K. Gmaj, I. Bąbiak (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015.

Universalism, Relativism and a Step Beyond: Equality of Men and Women’s Rights as a Cultural Practice, "Ethnologia Polona", vol. 29-30: 2008-2009.

Artur Sekunda

Dwadzieścia sześć slajdów: ślad bliskowschodnich podróży profesora Leszka Dzięgla w zbiorach Archiwum IEiAK UJ, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" tom 44, numer 3, 2016.

Technologia nasza powszednia? Refleksja na marginesie wystawy fotografii, "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" tom 6, 2015.

Pornografia quasi-amatorska: krótki epizod nieustającego karnawału, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" tom 42, numer 4, 2014.

Łukasz Sochacki

Czy pradziwych biografii już nie ma? Legenda Ettore Majorany, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2016, nr 3-4.

Magdalena Sztandara

Był piękny i słoneczny dzień: o "wyciszanych" narracjach mieszkańców Sarajewa, "Journal of Urban Ethnology" tom 14, 2016.

"A Woman form a Newspaper" A New Face of Ideology and Old Habits [w:] War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s), Dagnosław Demski, Liisi Laineste, Kamila Baraniecka-Olszewska (red.), Budapest: L'Harmattan Publishing House, 2015.

"Transformart" narracje, czyli o potrzebie obecności bohaterek: przypadek bałkański [w:] Głód: skojarzenia, metafory, refleksje, M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk (red.), Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

W poszukiwaniu "rzeczy najmniejszych": notatki do etnografii nowych mediów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" tom 42, numer 4, 2014.

Brakujące światy: miasto z perspektywy kobiet, "Journal of Urban Ethnology", tom 12, 2014.

Jan Święch

Kolekcjonerskie dylematy muzeów rolnictwa, "Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie" tom 31, 2016.

Plany niemieckich władz okupacyjnych dotyczące muzeów regionalnych w Generalnym Gubernatorstwie w świetle raportów Antona Plügla [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Muzealium: między kryzysem a potrzebą autentyzmu: odkrywanie kontekstu [w:] I Kongres Muzealników Polskich, M. Wysocki (red.), Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.

Tam gdzie rosną poziomki: rzecz o niezwykłości ekspozycji w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce: teoria i praktyka [w:] Amico, socio et viro docto: księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, T. Pudłocki, K. Stopka (red.), Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2015.

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce: rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego: stan obecny i planowane działania, "Acta Scansenologica" tom 11, 2015, współautor Piotr Nowakowski.

Wspomnienie o profesorze Czesławie Robotyckim i jego metarefleksjach [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Kilka uwag o niezwykłości rzeczy [w:] "Mom jo skarb..." Pamięć rzeczy w tradycjach dolnośląskich, Berendt Elżbieta (red.), Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2014.

Czy potrzebne są jeszcze dzisiaj małe muzea regionalne? "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", tom 5, 2014.

Stanisława Trebunia-Staszel

Ethnological studies at the Institut fur Deutsche Ostarbeit in the light of new sources, "Anthropos" tom 111, numer 1, 2016.

"On dał nam to, co nas dziś ponad codziennością trzyma": Kazimierz Przerwa-Tetmajer w kulturze i historii Podhala, "Almanach Nowotarski" tom 20, 2016.

Strój podhalański, seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015, współautorzy: Agnieszka Etynkowska, Mateusz Etynkowski, Katarzyna Fiedler.

O Tadeuszu Kantorze, etnograficznym rysowniku i o zachowanych fotografiach z Wielopola Skrzyńskiego w zbiorach IDO, "Konteksty: polska sztuka ludowa" tom 69, numer 1-2 (308-309), 2015, współautor: Małgorzata Maj.

Działalność Referatu Etnologii Sekcji Rasowo-Ludoznawczej w świetle nowych materiałów źródłowych [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, współautor: Małgorzata Maj.

"Wywołane z pamięci": wojna i niemieckie badania rasowe w relacjach mieszkańców Podhala [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Kultura ludowa nieutracona: współczesne oblicza regionalnej kultury Podhala [w:] Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, B. Fatyga, R. Michalski (red.), Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 2014.

Patrycja Trzeszczyńska

Diaspora w diasporze: Ukraińcy z Polski w Toronto. Szkic z antropologii pamięci, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, nr 1.

W stronę etnografii Facebooka. Przypadek badań nad diasporą i pamięcią Ukraińców w Kanadzie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2.

Pomiędzy historią a antropologią: przypadek pamięci (w:) Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Francić, red. J. Lencznarowicz, J. Pezda, A. A. Zięba, Kraków 2016.

Pamięć o nie-swojej przeszłości: przypadek Bieszczadów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

Książka została poświęcona problemowi pamięci kulturowej w tym szczególnym przypadku, kiedy owa pamięć dotyczy przeszłości "należącej" do kogoś innego niż wspólnota pamiętających. Odnosi się to do wielu regionów Polski zamieszkanych przez społeczności postmigracyjne, m.in. Ziem Zachodnich i Północnych czy Bieszczadów. Właśnie w Bieszczadach, zasiedlonych po II wojnie światowej i wysiedleniach ludności bojkowskiej (ukraińskiej) na nowo, można dziś zaobserwować praktyki kulturowe polegające na sięganiu po cudzą przeszłość, swoistym "opracowywaniu" jej i dopasowywaniu do współczesnych potrzeb mieszkańców oraz turystów. Bieszczady powojenne i powysiedleńcze mają także swoją nową mito-historię, własne pionierskie i zakapiorskie narracje pamięci, które koegzystują z pamięcią o nie-swojej przeszłości, wciąż nieco niewygodnej, ale uznanej już za właściwość miejsca. [www.wuj.pl]

Cudza przeszłość – nasza pamięć. Praktykowanie pamięci w Bieszczadach, „Prace Etnograficzne” 2016, nr 1.

Dzieje Bojkowszczyzny Zachodniej w literaturze polskiej i ukraińskiej [w:] Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, J. Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17, 2016, współautor: Zbigniew Libera.

Pisanie Bieszczadu: o mityzacji i narracji na peryferiach [w:] W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

The Lemko Land Remembered: About the Research on the Memory of the Lemkos in Poland and Ukraine, "Anthropology of East Europe Review" 2015, Vol. 4, University of Indiana.

Andrzej A. Zięba

Pieniądze emigrantów: Polski Bank Emigracyjny, 1921-1924: idea, ludzie, losy [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, J. Lencznarowicz, J. Pezda, A. Zięba (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.

Profesor Halina Florkowska-Frančić i Jej Historia [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, J. Lencznarowicz, J. Pezda, A. Zięba (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.

Daniel Zarugowicz: tragiczna kariera kamienieckiego Ormianina [w:] Ormianie polscy: kultura i dziedzictwo: studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, A. Zięba (red.), Warszawa - Kraków: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Księgarnia Akademicka, 2016.

Monarchia, wojna, człowiek: codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie pierwszej wojny światowej, Andrzej Zięba, Adam Świątek (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.