Nagroda dla dr hab. Andrzeja A. Zięby

Praca Rzecz o roku 1863: Uniwersytet Jagiel­loński wobec powstania styczniowego pod naukową redakcją dr hab. Andrzeja A. Zięby z IEiAK UJ została uhonorowana przez Śródmiejski Ośrodek Kultury nagrodą Krakowska Książka Miesiąca.

Prof. UJ dr hab. Krzysztof Stopka o książce: "Uniwersytet Jagiel­loński wobec powstania stycz­niowego to temat ważny dla poznania przeszłości naszej uczelni i jej etosu. Posta­no­wiliśmy połączyć historie instytucji z historiami konkretnych ludzi. Te dwie perspektywy pozwalają [...] na pokazanie lub choćby zasygna­li­zowanie istotnych faktów histo­rycznych oraz niemniej ważnych przeżyć ludzkich, zogni­sko­wanych wobec jednego, lecz ważkiego wydarzenia politycznego. Powstanie styczniowe przesądziło nie tylko o losach jednost­kowych, lecz w dużej mierze  także o dziejach uniwer­sytetu. Było swoistym egzaminem z życia dla naszych studentów i  pracowników. Niemal nikt z nich nie pozostał wobec tego faktu neutralny, niemal dla nikogo nie było to wydarzenie nieważne lub mało ważne. Tyle tylko, że powstanie styczniowe  jednych porywało, a innych przytłaczało lub odpychało. Jedni gorliwie dążyli do zrywu  powstańczego, inni równie ostro się mu sprze­ciwiali. [...] Bardzo inten­sywnie przeżywali swój udział uczestnicy walk powstańczych, których wśród ludzi uniwer­sytetu było bardzo wielu. Równie inten­sywnie też przeżywano odmowę wzięcia udziału w powstaniu, z wyboru lub z tchórzostwa. Dla wielu był to moment graniczny w określaniu swej tożsamości. W celu  choćby tylko częściowego oddania tego napięcia emocjo­nalnego przedzie­liliśmy narrację naukową o powstaniu wierszami i listami z tamtej epoki."

Biuletyn informacyjny