Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

Pokaż na większej mapie

Adres
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
Telefon
12 663-15-40
12 663-15-56

W związku z niemożliwością zapewnienia właściwych warunków sanitarnych Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej czasowo nie udostępnia zbiorów. Prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udostępnianie zbiorów

Pracownicy

Główny specjalista naukowo-techniczny
mgr Elżbieta Duszeńko-Król

Specjalista naukowo-techniczny
mgr Artur Sekunda

Działalność naukowa i zbiory

Archiwum gromadzi wyniki prac terenowych i poszukiwań archiwalnych, systematyzuje korpusy archiwalne przekazywane Instytutowi, gromadzi prace magisterskie studentów Instytutu, kwestionariusze do badań, rejestruje dorobek naukowy pracowników Instytutu i udostępnia zasoby. Duża część zbiorów pochodzi z okresu międzywojennego - obejmuje ona materiały terenowe (np. materiały Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK), dokumenty, zbiory fotograficzne (w tym unikalną kolekcję szklanych klisz), korpusy archiwalne po wybitnych słowianoznawcach związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim (między innymi materiały do "Kultury duchowej" Kazimierza Moszyńskiego z lat 1930 - 1933). W zasobach znajdują się również fotografie i diapozytywy Institut Fur Deutsche Ostarbeit z okresu niemieckiej okupacji. Ogółem Archiwum posiada około 40 tysięcy pozycji inwentarzowych i jego zbiory są stale poszerzane.

Archiwum prowadzi prace nad stworzeniem zintegrowanego słownika, prezentującego system terminologiczny etnografii i etnologii oraz słowa kluczowe. Efekty tych prac są wykorzystywane jako narzędzie indeksowania w budowaniu systemu informacji o źródłach etnograficznych.

W Archiwum funkcjonuje baza danych dotycząca kultury ludowej Karpat. Zawiera ona informacje o ponad 22 000 pozycji archiwalnych (wraz z abstraktami treści) znajdujących się w zbiorach różnych instytucji posiadających zbiory karpackie. Pełne zasoby udostępniane są na miejscu w Instytucie.

PROKES

Baza danych o niepublikowanych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

W aktualnej wersji baza nie wymaga logowania, lecz jest dostępna w formie skróconej - użytkownik nie ma dostępu do opisu treści źródła. Użytkownik otrzymuje informacje w formie notki bibliograficznej zawierającej: miejsce przechowywania źródła, sygnaturę, rodzaj źródła, tematykę, okres odnotowania, okres, do którego odnosi się źródło, miejscowości.

Pozyskane środki finansowe

2014-2015 "Dotacja celowa na utrzymanie i poszerzenie naukowej bazy danych pn. Archiwum cyfrowe zbiorów etnograficznych IEiAK UJ przyznane Wydziałowi Historycznemu UJ" 30.000 zł

2009 WRBW nr WH-414/2009/19 "PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat" 9.000zł

2009 Rezerwa Rektorska UJ "Sfinansowanie zakupu mebli" 47.000zł

2008-2009 Program NOVUM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Dofinansowanie zakupu pudeł bezkwasowych i regałów jezdnych na zbiory archiwalne i biblioteczne" 126.000zł

2008 WRBW nr WH-414/2008/10 "PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat" 11.000zł

2007 Decyzja MNiSW nr 158/05/E-338/S/2007-1 z dnia 10 grudnia 2007 roku dotycząca finansowania zakupu aparatury naukowo-badawczej "Modernizacja Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej" 424.000zł

2007 WRBW nr WH-414/2007/6 "PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat" 10.000zł

2006 WRBW nr WH-414/2006/8 "PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat" 12.000zł

2005 CRBW nr DBN-414/CRBW/III-22/2005 "PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat" 6.000zł

2004 Program MILAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Adaptacja, modernizacja i wyposażenie pracowni naukowych" 220.000zł

2002-2005 Grant 2H01 H005 22 "Komputerowy system ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat - kontynuacja" (kierownik: prof. dr hab. Czesław Robotycki) 124.000zł

Publikacje związane z realizowanymi pracami badawczymi

Babik, Słowa kluczowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Bojar, Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej, Seria "Nauka - Dydaktyka - Praktyka", Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2005.

Dillnbergerová, Počitačové spracovanie etnografických archívnych materiálov v Pol'sku, "Etnologické rozpravy", 1/1996, Bratislava, strony 126-130.

Duszeńko-Król, The Photographic Collection of the Institut fur Deutsche Ostarbeit [in:] Anthropology and Ethnology During World War II: The Activity of Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut fur Deutsche Ostarbeit in the Light of New Source Materials, eds. Małgorzata Maj, Marcin Brocki, Stanisława Trebunia-Staszel, Cracow, Jagiellonian University Press, Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology, 2019

Duszeńko-Król, Fototeka Institut für Deutsche Ostarbeit [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny: działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych, M. Maj (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Duszeńko-Król, Kolekcja fotograficzna Institut fur Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1945: zdjęcia z Polski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Duszeńko-Król, Jadwiga Klimaszewska (11 I 1910–20 X 2006) [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2006/2007 i 2007/2008, Banach (red.), Kraków 2013, strony 179-183

Duszeńko-Król, Die Arbeiten an der Organisation der Informationsbank der die Volkskultur der Karpaten Betreffenden Ouellen, im Lehrstul für Die Ethnographie der Slawen der Jagiellonischen Uniwersität, "Carpatobalcanica", Bratislava 1986, XV, strony 25-41.

Duszeńko-Król, Materiały Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Archiwum Katedry Etnografii Słowian UJ, ZN UJ "Prace Etnograficzne" zeszyt 20, 1985, strony 101-120.

Duszeńko-Król, System of information of sources on folk culture in the Carpathians, "Ethnologia Polona" vol. l2: 1986, strony 199-212.

Duszeńko-Król, Heller, PROKES - baza danych o źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat Polskich, "Etnografia Polska" 132: 1988 zeszyt 2, strony 95-119.

Duszeńko-Król, Sekunda, Modernizacja archiwum źródeł etnograficznych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, "Alma Mater - Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego", listopad 2009, nr 119, strony 67-68.

Frączek, Omówienia, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", tom XIII, nr 3, rok 2005.

Godyń-Wrzesień, Zarys historii Międzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach, "Lud", tom LXXXIX, rok 2005.

Kopczyńska-Jaworska, Dokumentacja i informacja w naukach etnologicznych w Polsce, "Lud", tom 78, rok 1995, strony 113-126.

Kręt, Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce, "Lud" tom 84: 2000, strony 81-101.

Kręt, Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce, część II: Byłe województwo przemyskie i rzeszowskie, "Lud" tom 86: 2002, strony 229-238.

Kręt, Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce, część III: Byłe województwo nowosądeckie, "Lud" tom 87: 2003, strony 173-180.

Robotycki, Zastosowanie układu gniazdowego terminów i słownika słów kluczowych do systematyzacji zjawisk kultury, [w:] Informacja, wiedza, gospodarka, Pindlowa, Pirtruch-Reizes (red.), Prace PTIN nr 4, Warszawa 2001, strony 341-345.

Robotycki, Duszeńko-Król, Mrowiecki, Prokes - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat, [w:] Infobazy 97 - Bazy danych dla Nauki, Materiały konferencyjne, Gdańsk 23-26 czerwca 1997, Centrum Informatyczne TASK Politechnika Gdańska TASK, Kurtel (red.), strony 253-265.

Ruszczyk, Polesie: fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1996, strony 7-9 oraz reprodukcje dwunastu szklanych negatywów Moszyńskiego ze zbiorów Archiwum IEiAK UJ.

Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych: kultura ludowa Karpat Polskich, Robotycki (red.), Kraków 1995.

Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury: etos, obrzędy, demonologia, magia, Robotycki, Babik (red.), Kraków 2002.

Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury: medycyna ludowa, Robotycki, Babik (red.), Kraków 2005.

Zbiory Archiwum

Kwestionariusze

Prace dyplomowe *

* EGZEMPLARZE ARCHIWALNE nie są udostępniane