Udostępnianie zbiorów

Wniosek o udostępnienie materiałów

Dyżur
poniedziałek - piątek
12:00 - 14:00

Z udostępnionych materiałów można korzystać w czytelni Biblioteki IEiAK UJ

Pracownicy

Pracownik inżynieryjno-techniczny
dr Tobiasz Orzeł

Specjalista naukowo-techniczny
mgr Artur Sekunda

Działalność naukowa i zbiory

Archiwum materiałów źródłowych IEiAK UJ (obecnie Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej) powstawało jednocześnie z powołaniem Katedry Etnografii Słowian w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1926. Gromadzone przez ponad dziewięćdziesiąt lat źródła etnograficzne mają unikalny charakter z punktu widzenia środowiska naukowego etnologów w Polsce jak i dla zagranicznych uczonych, w szczególności z krajów słowiańskich. Z materiałów tych korzystają nie tylko etnografowie i antropolodzy, ale przedstawiciele innych dyscyplin m. in. historii, kulturoznawstwa, folklorystyki, językoznawstwa, socjologii, architektury i botaniki; spotykają się one też z zainteresowaniem dziennikarzy i artystów.

Archiwum gromadzi wyniki prac terenowych i poszukiwań archiwalnych, systematyzuje korpusy archiwalne przekazywane Instytutowi, gromadzi prace magisterskie studentów Instytutu, kwestionariusze do badań, rejestruje dorobek naukowy pracowników Instytutu i udostępnia zasoby. Duża część zbiorów pochodzi z okresu międzywojennego - obejmuje ona materiały terenowe (np. materiały Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK), dokumenty, zbiory fotograficzne (w tym unikalną kolekcję szklanych klisz), korpusy archiwalne po wybitnych słowianoznawcach związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim (między innymi materiały do "Kultury duchowej" Kazimierza Moszyńskiego z lat 1930 - 1933). W zasobach znajdują się również fotografie i diapozytywy Institut Fur Deutsche Ostarbeit z okresu niemieckiej okupacji. Ogółem Archiwum posiada około 40 tysięcy pozycji inwentarzowych i jego zbiory są stale poszerzane.

Archiwum prowadzi prace nad stworzeniem zintegrowanego słownika, prezentującego system terminologiczny etnografii i etnologii oraz słowa kluczowe. Efekty tych prac są wykorzystywane jako narzędzie indeksowania w budowaniu systemu informacji o źródłach etnograficznych.

W Archiwum funkcjonuje baza danych dotycząca kultury ludowej Karpat. Zawiera ona informacje o ponad 22 000 pozycji archiwalnych (wraz z abstraktami treści) znajdujących się w zbiorach różnych instytucji posiadających zbiory karpackie. Pełne zasoby udostępniane są na miejscu w Instytucie.

PROKES

Baza danych o niepublikowanych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

W aktualnej wersji baza nie wymaga logowania, lecz jest dostępna w formie skróconej - użytkownik nie ma dostępu do opisu treści źródła. Użytkownik otrzymuje informacje w formie notki bibliograficznej zawierającej: miejsce przechowywania źródła, sygnaturę, rodzaj źródła, tematykę, okres odnotowania, okres, do którego odnosi się źródło, miejscowości.

Realizowane projekty

2020 Konserwacja wraz z digitalizacją szklanych negatywów autorstwa Kazimierza Moszyńskiego

2014-2015 Utrzymanie i poszerzenie naukowej bazy danych Archiwum cyfrowe zbiorów etnograficznych IEiAK UJ

2009 WRBW nr WH-414/2009/19 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2008-2009 Program NOVUM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Dofinansowanie zakupu pudeł bezkwasowych i regałów jezdnych na zbiory archiwalne i biblioteczne

2008 WRBW nr WH-414/2008/10 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2007 Decyzja MNiSW nr 158/05/E-338/S/2007-1 - Zakup aparatury naukowo-badawczej - Modernizacja Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

2007 WRBW nr WH-414/2007/6 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2006 WRBW nr WH-414/2006/8 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2005 CRBW nr DBN-414/CRBW/III-22/2005 - PROKES - baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat

2004 Program MILAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Adaptacja, modernizacja i wyposażenie pracownii naukowej

2002-2005 Grant 2H01 H005 22 - Komputerowy system ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat - kontynuacja

1998-2000 KBN nr 1 H01G 010 15 - System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat

1997-1999 KBN Nr 2336/IA/158/97 - Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury naukowej - Rozbudowa i udostępnianie bazy danych PROKES dot. kultury ludowej Karpat

1992-1995 KBN PB 1203/P1/92/02 nr 1 1246 91 02 - Prokes – baza danych o źródłach dotyczących kultury ludowej Karpat

1990-1991 Ministerstwo Edukacji i Nauki nr 11/90, kontynuacja nr ES 2/91 - Baza danych o źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat 

1989-1991 Polska Komisja do Badań Kultury Ludowej w Karpatach w ramach Komitetu Nauk Etnologicznych PAN projekt badawczy Wybrane dziedziny kultury ludowej Karpat i Bałkanów. Archiwum źródeł dotyczących Karpat Polskich. Komputerowa baza danych (kontynuacja)

1983-1988 Polska Komisja do Badań Kultury Ludowej w Karpatach w ramach Komitetu Nauk Etnologicznych PAN - projekt badawczy Wybrane dziedziny kultury ludowej Karpat i Bałkanów. Archiwum źródeł dotyczących Karpat Polskich. Komputerowa baza danych

Zbiory Archiwum

Kwestionariusze

Prace dyplomowe *

* EGZEMPLARZE ARCHIWALNE nie są udostępniane