dr Henadzi Semianchuk

Z końcem roku akademickiego 2014/15 dr Henadzi Semianchuk zakończył współpracę z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

Zainteresowania badawcze

Historia etniczna mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu і współczesności; procesy etnokulturowe na pograniczu polsko-białoruskim і litewsko-białoruskim; formowanie się wielokulturowego i wieloetnicznego pogranicza; pamięć historyczna. Kultura materialna mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i nowym czasie; architektura sakralna i świecka. Kultura funeralna i obrządki pogrzebowe w średniowiecznej Białorusi i na Podlasiu. Historia regionalna pogranicza białorusko-pоlskiego; geografia historyczna Białorusiі і Podlasia.

Publikacje (wybór)

Książki

2008 Czerlona z dziejów rezydencji. Białystok. (wspólnie z Halina Karwowską, Aleksandrem Andrzejewskim, Serhiejem Pivavarczykam).

1997 Археалогія Беларусі: У 2-х частках. Ч.2. – Эпоха сярэднявечча. Навучальны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці  "Гісторыя". Гродна: ГрДУ (разам з С.А.Піваварчыкам).

1996 Археалогія Беларусі: У 2-х частаках. Ч.1. – Ад палеаліту да ранняга сярэднявечча. Навучальны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці "Гісторыя". Гродна: ГрДУ (разам з С.А.Піваварчыкам).

Artykuły

2013 Etnografia Białorusi w opracowaniach badaczy krakowskich [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXIX: Prace etnograficzne. Tom 41, z.2. s.75-89 (wspólnie z Aliaksiejem Machnaczom)

2010 Czy istniała narodowość staroruska? [w:] Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU. Tom XI / pod red. Andrzeja A. Zięby. Kraków. s.57-70.

2009 Źródła do historii klasztoru dominikanów w Koniuchach w powiecie wolkowyskim [w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, red. A.Markiewicz, M. Milawicki OP, Krakow (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego, t. 5), s. 457-468.

2006 Mediaeval Burial-Ground in Volkovysk (Hrodna district, Belarus) – first results [w:] Sprawozdania Archeologiczne. T.58. S.542-556 (wspólnie z Szymonem Kalickim).

2006 Stan badań i możliwości badawcze archeologii przedlokacyjnych i lokacyjnych miast na ziemiach białoruskich [w:] Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej, redakcja naukowa Cezary Buśko, Mateusz Goliński, Barbara Krukiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. s. 317-326.

2005 Wstęp do archeologii historycznej Białorusi, [w:] Archeologia Historica Polona. Tom 15/2. s.273-285.

2002 Wschodnioeuropejski zamek we wczesnym średniowieczu (według danych z Białorusi) [w:] Zamek i przestrzeń społeczna w Europie Srodkowej i Wschodnej. Warszawa. S.133-145.

2002 Wiedza geograficzna w Zakonie Krzyżackim o ziemiach białoruskich Wielkiego księstwa Litewskeigo w XIV wieku [w:] Kancelarie Krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Malbork. S.225-234.

1999-2000 Prawosławne monastery Podlasia w latach 1786-1789, [w:] Białoruskie Zeszyty Historyczne, Białystok, tom 11.  S.213-227; tom 12. S.179-193; tom 13. S.211-237.

1998 Kosin – miejsce pracy Michała Fedorowskiego [w:] W kręgu twórczości Michała Fedorowskiego. W 100-lecie wydania I tomu „Ludu białoruskiego". Kraków. S.41-47 (разам з В.Карпызам і П.Навіцкім).

1996 Grodno w średniowieczu i w czasach nowożytnych (w śwetlie żródeł archeologicznych), [w:] Archeologia Historica Polona. N 3. Toruń,  S. 259 – 272.

1993 Вынікі археалагічных даследаванняў у месцах звязаных з жыццём Адама Міцкевіча (Завоссе, Туганавічы) [w:] Adam Mickiewicz: Pamiętnik konferencji w Nowogródku 22 – 25 czerwiec 1992 rok, Sankt-Petersburg, s.131-146.