prof. dr hab. Halina Florkowska-Francic

Z końcem roku akademickiego 2014/15 w związku z przejściem na emeryturę prof. dr hab. Halina Florkowska-Francic zakończyła współpracę z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

Przebieg kariery naukowej

1966 Magisterium z historii

1974 Doktorat z historii na podstawie rozprawy "Z badań nad strukturą i przemieszczeniami emigracji po powstaniu styczniowym"

1986 Habilitacja w zakresie historii Polski nowoczesnej, na podstawie pracy "Emigracyjna działalność Agatona Gillera po powstaniu styczniowym"

1998 Tytuł profesora nauk humanistycznych

Wybrane publikacje

Książki

Struktura polskiej emigracji politycznej w Szwajcarii w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Prace Komisji Nauk Historycznych Oddziału Krakowskiego PAN, nr 37, Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976.

Polonia  wobec  niepodległości w czasie pierwszej wojny  światowej. Biblioteka Polonijna, tom 6, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1979.

Emigracyjna działalność Agatona Gillera po powstaniu styczniowym. Biblioteka Polonijna, tom 13, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1985.

Między Lozanną Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917. Prace Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.

"Die Freiheit ist eine grosse Sache" Aktivitäten polnischer Patrioten in der Schweiz während des Ersten Weltkriegs, Studia Polono-Helvetica VI, Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft - Band 185, Basel: Schwabe AG, 2014.

Artykuły

Prasa galicyjska 1848 roku wobec kwestii agrarnej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Historyczne"  zeszyt 30, 1970.

Recherches sur la contribution de l'intellgentsia polonaise et des intellectuels français d'origine polonaise à la vie  sociale et culturelle de la France dans les années 1878 - 1914. [w:] Les  rapports entre la France et les Polonais, Colloques langues'. Réd. G. Castellan, Paris, 1983.

Polskie początki firmy Patek Philippe. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" zeszyt 1 1985.

Amerykańscy korespondenci Józefa Ignacego Kraszewskiego. Portret zbiorowy Polonii. Część pierwsza. "Przegląd Polonijny", zeszyt 1, część II, 1986.

Le milieu de l'ancienne émigration polonaise en France après 1918 et sa presse: Le Bulletin Polonais, Littraire et Scientifique. [w:] La presse polonaise en France 1918 - 1984 Revue du Nord. Réd. de D. Beauvois, Lille 1988.

L'emigrazione polacca et l'Academia Adamo Mickiewicz di Bologna. [w:] Commentationes historicae Almae Matris studiorum Bononiensi... Pod red. D. Quirini-Popławskiej, Kraków 1988.

The Influence of Polish Political Emigration in Switzerland on the Formation of Polish National Alliance. "Polish-American Studies" no 2, New York 1991.

La  Presse  des émigrés polonais en Suisse à partir de 1864 et son attitude envers le pays d'asile. [w:] Asyl und Aufenthalt. Die Schweiz als Zuflucht und Wirkungsstätte von Slaven im 19.  und  20.  Jahrhundert. Hrsg. von M. Bankowski, P. Brang, C. Goerkhe, Basel und Frankfurt a/Main 1994.

Mutual  Aid  Activity of Polish Political Emigrants in France and  Switzerland 1832 - 1914. [w:] Ethnic Fraternalism in Immigrant Countries. Ed. by M. Klemenčić, Maribor 1996.

Kościuszko-Feierlichkeiten in der Schweiz zwischen 1817 und 1917. [w:] Der letzte Ritter und der erste Bürger im Osten Europas. Hrsg. von H. Haumann und J. Skowronek, Basel 1996.

Veveyskie lata Henryka Sienkiewicza. Między dobroczynnością i polityką. "Ruch Literacki" zeszyt 4, 1996.

Muzeum Polskie w Rapperswilu i chłopi galicyjscy. Między państwem "duchowym" i państwem rzeczywistym. [w:] Chłopi a państwo. Pod red. J. Janczaka, Łódź 1996.

Between Switzerland and America. Polish Muzeum in Rapperswil and Poles in United States 1870-1914. [w:] Ethnicity. Culture. City. Polish Americans in the USA. Cultural Aspects of Urban Life (1870 - 1940). In Comparative perspective. Ed. by T. Gladksy, A. Walaszek i M. Wawrykiewicz, Warszawa 1998.

Uroczystości rapperswilskie 1868-1918. "Rocznik Biblioteki Narodowej", 1998.

Zygmunt Miłkowski and American Polonia. [w:] Intellectuals in Diaspora. Ed. by I. Gantar Godina,  Lubljana 1999.

Die Schweiz in den Augen polnischer Bauern. Ende des 19. Jahrhunderts. "Schweizerische Zeitschrift für Geschichte", vol. 50, no 1, 2000.

Szwajcaria a sprawa Voralbergu 1918-1919. [w:] Śląsk. Polska. Emigracja. Studia dedykowane prof. Andrzejowi Pilchowi. Pod red. I. Paczyńskiej, Kraków  2002.

Ostatnie lata Bronisława Piłsudskiego 1915-1918 (Szwajcaria - Paryż). [w:] Bronisław Piłsudski (1866-1918).  Człowiek - Uczony - Patriota. Zakopane 2003.

"Obrona duchowa kraju" w Szwajcarii przed II wojną światową. Między kulturą a polityką. [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. S. Ciesielskiego, Toruń  2004.

Retoromanie. Trudny sukces małej grupy: perspektywa historyczna i stan obecny. "Przegląd Polonijny"zeszyt 4, 2004.

Życiorysy polskich emigrantów w Historisches Lexikon der Schweiz (vol. G-J). Basel: Schwabe Verlag / Dictionnaire historique de la Suisse (vol. G-J). Hauterive: Editions Gilles Attinger / Dizionario storico della Svizzera (vol. G-J). Locarno: Armando Dado Editore, 2007.

Rola tradycji kościuszkowskich w środowiskach polskich na obczyźnie (1817-1917). [w:] Materiały z sympozjum kościuszkowskiego, które odbyło sie dnia 23 marca 2006 roku. Pod red. M. Rokosza, Kraków 2008.

Das Gedenken an Tadeusz Kościuszko in Polen und im Ausland (1817-1917). [w:] Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert. (Hg.) M. Aust, K. Ruchniewicz, S. Troebst. Koln Weimar Wien: Bohlau Verlag, 2009.

Stosunki Szwajcarii z jednoczącą się Europą z perspektywy historyka. [w:] Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie. Pod red. B. Wiśniewskiej-Paź, Warszawa 2009.

Życiorysy polskich emigrantów w Historisches Lexikon der Schweiz (vol. 8). Basel: Schwabe Verlag / Dictionnaire historique de la Suisse (vol. 8). Hauterive: Editions Gilles Attinger / Dizionario storico della Svizzera (vol. 8). Locarno: Armando Dado Editore, 2009.