Stypendia zagraniczne

Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą - International Exchange Coordinator

dr Marek Pawlak

E-mail
marek.pawlak@uj.edu.pl

Telefon
(12) 663 15 37

Program ERASMUS+

Rekrutacja w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja do programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie IEiAK 

Harmonogram Rekrutacji:

01.01.2020–31.01.2020 – termin rekrutacji (składanie wniosków poprzez system USOSweb oraz składanie wymaganych podczas rekrutacji dokumentów do sekretariatu IEiAK)

01.02.2020–10.02.2020 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

11.02.2020–17.02.2020 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki,

18.02.2020–25.02.2020 – ostateczne zatwierdzanie wyjazdów w systemie USOS

Lista ośrodków, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu ERASMUS (Lista dostępnych miejsc znajduje się także w USOSie) 

 • Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)
 • Uniwersytet fiński w Turku (Finlandia)
 • Uniwersytet szwedzki Abo w Turku (Finlandia)
 • Université Paris Descartes (Francja)
 • Uniwersytet Lille I (Francja)
 • Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania)
 • Uniwersytet Łotewski w Rydze (Łotwa)
 • Uniwersytet w Ratyzbonie (Niemcy)
 • Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy)
 • Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy)
 • Uniwersytet w Bergen (Norwegia)
 • Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja)
 • Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)
 • Uniwersytet w Bartin (Turcja)
 • Uniwersytet im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie (Węgry)
 • Uniwersytet w Szeged (Węgry)
 • Sapienza – Uniwersytet Rzymski (Włochy)

Istnieje możliwość wyjazdu w ramach umów innych jednostek (instytutów lub wydziałów), należy jednak uzyskać zgodę koordynatora danej jednostki, natomiast procedura aplikacyjna odbywa się w rodzimej jednostce studenta. Każdy wydział/instytut we własnym zakresie przeprowadza rekrutację kandydatów na program Erasmus+ oraz ustala kryteria, według których będą oni kwalifikowani do wyjazdu.

UWAGA: wyjazd w ramach innych jednostek jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wskazane jednostki reprezentują nauki humanistyczne i społeczne 

Procedura rekrutacyjna / Kryteria kwalifikacyjne

Procedura rekrutacyjna odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

Wymagane są następujące dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej.

2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów). Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

3. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem), kopia świadectwa maturalnego z oceną z egzaminu z języka obcego .

 • Uniwersytet w Zagrzebiu: angielski B2
 • Uniwersytet Karola w Pradze: angielski B2
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu: angielski B1
 • Uniwersytet fiński w Turku: angielski B2
 • Uniwersytet szwedzki Abo w Turku: angielski B2
 • Université Paris Descartes: francuski B2
 • Uniwersytet Lille I: angielski B1
 • Uniwersytet w Granadzie: hiszpański B1
 • Uniwersytet Łotewski w Rydze: angielski B1
 • Uniwersytet w Ratyzbonie: angielski B2
 • Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem: angielski B1
 • Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji: angielski B1
 • Uniwersytet w Bergen: angielski B1
 • Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie: angielski B1
 • Uniwersytet w Lublanie: angielski B2
 • Uniwersytet w Bartin: angielski B1
 • Uniwersytet im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie: angielski B2
 • Uniwersytet w Szeged: angielski B1
 • Sapienza – Uniwersytet Rzymski: angielski B1

4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

5. Referencje od pracownika naukowego UJ – na przykład, promotora, opiekuna naukowego lub wykładowcy. Referencje pisane według szablonu w systemie USOSweb, należy zatem poinformować o tym wskazaną osobę.

Wszystkie dokumenty należy zebrać do teczki, poprawnie opisać i złożyć przed końcem naboru (zob. harmonogram) do sekretariatu IEiAK. Teczka powinna być opisana następująco:

 • Imię, nazwisko: Jan Kowalski
 • Instytut/Wydział: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej / Wydział Historyczny
 • I uczelnia: Universitetet i Bergen
 • II uczelnia: Univerza v Ljubljani (jeśli wskazana)
 • III uczelnia: Universite de Paris Descartes (jeśli wskazana)
 • Termin wyjazdu: Semestr letni

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:

 • średnia ocen: 3,5-5 pkt.
 • znajomość języka: 1-3 pkt.
 • list motywacyjny: 1-3 pkt.
 • CV (w tym, aktywność naukowa, społeczna, kulturalna): 1-3 pkt.
 • Referencje (promotora, opiekuna naukowego lub wykładowcy): 1 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 15 pkt.

Rekrutacja na stypendium w ramach innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka

O udział w rekrutacji w ramach innego instytutu/wydziału można ubiegać się tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach przy zachowaniu warunku, że macierzysta jednostka z danym uniwersytetem zagranicznym nie współpracuje (nie ma podpisanej umowy bilateralnej). Należy pamiętać, że jednostka przyjmująca musi reprezentować nauki humanistyczne lub społeczne

Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy:

1. Uzyskać zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przewiduje to umowa (zgoda może być mailowa). Nie każda uczelnia wyraża na to zgodę.

2. Przejść Rekrutację w swojej macierzystej jednostce. Przy wyborze uczelni wpisujemy:

 • Wyjazd w ramach innej jednostki do....
 • Wybór 1 uczelni z puli jednostki macierzystej
 • Wybór 2 uczelni z puli jednostki macierzystej

3. Do teczki dołączamy dokument, który koordynator macierzysty musi podpisać dokument: Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki

4. Z podpisanym dokumentem udajemy się do koordynatora innej jednostki z pytaniem czy zostało wolne miejsce do uczelni która nas interesuje (zob. harmonogram). W przypadku gdy koordynator zgodzi oddać swoje miejsce do interesującej nas uczelni podpisuje dokument Zgoda na rekrutację na stypendium w innym instytucie/wydziale niż macierzysta jednostka. Dokument ten należy dostarczyć do Biura Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem  na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:

 • otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ;
 • skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;
 • uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;
 • złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus+ wydziału, na którym studiuje;
 • po ewentualnej kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.

Informacje o wymianie (np. finansowe) znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ

Program CEEPUS

Lista ośrodków, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu CEEPUS

 • University of Bucharest - Faculty of Foreign Languages, Department of Russian literature
 • University "Luigj Gurakuqi" Shkodra - Faculty of Social Sciencies
 • University of Graz - Department for Southeast European History
 • University of Vienna - Institut für Geschichte
 • St. Kliment Ohridski Sofia University - Faculty of Philosophy
 • St. Kliment Ohridski Sofia University - Faculty of Slavic Studies
 • Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad - International Seminar for Balkan Studies and Specialisation, Philology Faculty, Law and History Faculty
 • Charles University in Prague - Institute of Ethnology, Faculty of Arts and Philosophy
 • University of Pardubice - Department of Social Sciences, Faculty of Arts and Philosophy
 • University of Zagreb - Faculty of Philosophy, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
 • University of Szeged - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Szeged
 • Central European University - Department of Gender Studies
 • University Sts. Cyril and Methodius, Skopje - Institute of Ethnology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences
 • University of Primorska - Faculty of Humanistic Studies Koper
 • University of Ljubljana - Faculty of Arts
 • Constantine The Philosopher University in Nitra - Department of Ethnology and Ethnomusicology
 • Comenius University in Bratislava - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Philosophical Faculty

W przypadku przydzielenia stypendium przez biuro CEEPUS w Wiedniu obowiązują następujące terminy składania aplikacji:

 • wyjazd w semestrze zimowym - do dnia 15 czerwca
 • wyjazd w semestrze letnim - do dnia 30 października

W celu refundacji kosztów podróży, przed wyjazdem na stypendium należy wypełnić i złożyć wniosek wyjazdowy w sekretariacie IEiAK

Istnieje również możliwość wyjazdu na stypendium CEEPUS jako tzw. freemover. W tym jednak przypadku istnieje konieczność nawiązania kontaktu z pracownikiem naukowo-dydaktycznym z wybranego ośrodka, który zgodziłby się zostać opiekunem stypendysty.

Formalne wnioski o wyjazd składane są na stronie programu CEEPUS