Seminarium licencjackie

Praca dyplomowa

I. TRYB I WARUNKI PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

1. Praca dyplomowa powstaje w ramach kursu "Seminarium licencjackie" trwającego dwa semestry na trzecim roku studiów pierwszego stopnia, pod kierunkiem promotora (doktora habilitowanego lub doktora).

2. Warunki zaliczenia kolejnych semestrów kursu "Seminarium licencjackie" określa promotor pracy.

3. Pracę dyplomową w wersji ostatecznej należy przekazać promotorowi wraz z końcem zajęć w semestrze letnim trzeciego roku studiów licencjackich, co jest warunkiem zaliczenia przedmiotu "Seminarium licencjackie".

II. WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY LICENCJACKIEJ

1. Kryteria edytorskie

a. objętość pracy: minimum 30-40 stron (bez aneksu),

b. forma maszynopisu: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1.5, około 2000 znaków wraz ze spacjami na stronie.

2. Kryteria formalne

a. poprawnie sporządzona bibliografia - formę określa załącznik "Zasady zapisu bibliografii i przypisów",

b. poprawnie sporządzone przypisy - formę określa załącznik "Zasady zapisu bibliografii i przypisów",

c. opisane tabele, ilustracje i wykresy (tytuł, numeracja, informacja o źródle).

3. Kryteria związane z układem i redakcją pracy

a. praca składa się z następujących części:

  • tytułu jasno określającego temat pracy,
  • części wprowadzającej, w której winny być określone i omówione: cel pracy poprzez wskazanie przedmiotu (obiekt zainteresowań, analizowane zjawisko) i problemu pracy (pytania badawcze w odniesieniu do przedmiotu analizy), podstaw źródłowych pracy oraz narzędzi badawczych, a także układu pracy wraz z jego uzasadnieniem,
  • części merytorycznej,
  • części podsumowującej całość pracy,
  • bibliografii,
  • przypisów,
  • aneksu (jeśli jest konieczny).

4. Ocena poprawności pracy

a. pracę dyplomową oceniają promotor oraz recenzent.

Wzór strony tytułowej pracy seminaryjnej

Zasady zapisu bibliografii i przypisów