Program studiów pierwszego stopnia

Studia licencjackie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ trwają 6 semestrów. Program studiów zakłada, że podczas każdego roku student powinien zrealizować dedykowane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe oraz kursy fakultatywne. Rocznie student musi uzyskać minimum 60 punktów ECTS. Oznacza to, że podczas całego cyklu studiów student powinien zdobyć minimum 180 punktów ECTS. W ramach programu nauczania studenci uczestniczą w wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach terenowych oraz laboratoriach badawczych, a także realizują obowiązkowy lektorat z języka obcego. Do każdego roku studiów na stałe jest przypisana pewna liczba kursów obowiązkowych, które jednak nie wypełniają limitu 60 punktów ECTS, pozostawiamy bowiem swobodę w kształtowaniu indywidualnego programu studiów samym studentom, tak aby dopasowali go do własnych potrzeb i zainteresowań - brakujące punkty ECTS student zdobywa dobierając kursy fakultatywne z oferty proponowanej przez Instytut lub wybierając zajęcia spoza kierunku. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.