Egzamin licencjacki i obrona pracy

Terminy obron w roku 2019/20

I termin
3.07.2020 (piątek)

II termin
14.09.2020 (poniedziałek)

Formalne warunki dopuszczenia do egzaminu i obrony pracy

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl

Warunkiem dopuszczenia do obrony jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów ocen i zaliczeń potwierdzone wpisami w USOSweb.

N​ie później niż trzy tygodnie przed planowaną obroną oraz nie później niż trzy tygodnie przed końcem roku akademickiego student zobowiązany jest przekazać do Sekretariatu:

1. Informację o zatwierdzonym przez promotora tytule pracy dyplomowej.

2. Dane promotora i recenzenta.

Nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej student zobowiązany jest dostarczyć:

1. Pracę dyplomową w formie pliku PDF przetworzonego przez Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego - na adres: artur.sekunda@uj.edu.pl

2. Wygenerowane przez system AP UJ oświadczenie o zakresie udzielonych Uniwersytetowi licencji na udostępnianie pracy dyplomowej.

3. Zdjęcia do dyplomu (wymiary: 45 mm x 65 mm) - minimum 4 sztuki lub odpowiednio więcej, gdy będą przygotowywane odpisy w języku obcym. W związku z uchwałą Senatu UJ od dnia 1 października 2019 roku dyplom ukończenia studiów nie będzie opatrzony fotografią.

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom. Dane przelewu można uzyskać w sekretariacie lub za pośrednictwem konta USOSweb (zakładka PŁATNOŚCI). Wysokość opłat:

  • 60 zł - dyplom w języku polskim,
  • 100 zł - dyplom w języku polskim oraz odpis w języku obcym,
  • 40 zł - każdy dodatkowy egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym.

5. Wypełniony i wydrukowany formularz projektu badawczego "Monitorowanie losów absolwentów" dostępny za pośrednictwem USOSweb pod adresem www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

6. Potwierdzenie rozliczenia z Archiwum i Biblioteką Instytutu. Formularz do pobrania w sekretariacie.

7. Opcjonalnie: wniosek o wydanie dyplomu w językach obcych. Formularz do pobrania w Sekretariacie. Wniosek o wydanie odpisów można składać nie później niż 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwośc uzyskania dokumentów w przyszłości.

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce

8. Opcjonalnie: informację (w wersji elektronicznej) na temat stypendiów, publikacji, udziału w konferencjach.

Archiwum Prac Dyplomowych UJ