Egzamin licencjacki i obrona pracy

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z COVID-19

Formalne warunki dopuszczenia do egzaminu i obrony pracy

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia do obrony jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów ocen i zaliczeń potwierdzone wpisami w USOSweb.

N​ie później niż trzy tygodnie przed planowaną obroną oraz nie później niż trzy tygodnie przed końcem roku akademickiego student zobowiązany jest przekazać do Sekretariatu:

1. Informację o zatwierdzonym przez promotora tytule pracy dyplomowej.

2. Dane promotora i recenzenta.

Nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej student zobowiązany jest dostarczyć:

1. Pracę dyplomową w formie pliku PDF przetworzonego przez Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego - na adres: artur.sekunda@uj.edu.pl

2. Wygenerowane przez system AP UJ oświadczenie o zakresie udzielonych Uniwersytetowi licencji na udostępnianie pracy dyplomowej.

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom. Dane przelewu można uzyskać w sekretariacie lub za pośrednictwem konta USOSweb (zakładka PŁATNOŚCI).

Zarządzenie nr 25 Rektora UJ z 11 marca 2020 roku w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

4. Wypełniony i wydrukowany formularz projektu badawczego "Monitorowanie losów absolwentów" dostępny za pośrednictwem USOSweb pod adresem www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

5. Potwierdzenie rozliczenia z Archiwum i Biblioteką Instytutu

6. Opcjonalnie: wniosek o wydanie dyplomu w językach obcych. Formularz do pobrania w Sekretariacie. Wniosek o wydanie odpisów można składać nie później niż 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwośc uzyskania dokumentów w przyszłości.

7. Opcjonalnie: informację (w wersji elektronicznej) na temat stypendiów, publikacji, udziału w konferencjach.

8. OŚWIADCZENIE składane w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

9. Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z wyżej wymienionych form wsparcia.

Opłata za dyplom

Pismo okólne nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Odbiór dyplomu

1. Wysyłanie (na wniosek absolwenta) zaświadczenia o ukończeniu studiów – pocztą tradycyjną lub skanu (skan wysyłany jest wyłącznie na adres mailowy absolwenta  w domenie uj.edu.pl).

2. Wysyłanie (na wniosek studenta) skanu dyplomu ukończenia studiów (również wyłącznie na adres mailowy absolwenta w domenie uj.edu.pl).

3. Odbiór dyplomu w jednostce, po wcześniejszym umówieniu terminu.

4. Wysyłanie dyplomu pocztą tradycyjną, zgodnie z zapisami pisma okólnego nr 4 z 4 grudnia 2019 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta/ absolwenta dyplom i suplement mogą być przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. We wniosku o przesłanie dyplomu pocztą student/absolwent wskazuje dokładny adres doręczenia przesyłki. W przypadku przesyłania dyplomu i suplementu pocztą należy zachować szczególną staranność w adresowaniu przesyłki, gdyż w przypadku jej zaginięcia, absolwent może starać się tylko o wydanie duplikatów tych dokumentów).

Wnioski studenta powinny być wysyłane przez studenta/absolwenta wyłącznie z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl.

**

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dlaabsolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

WNIOSEK owydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiówdla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

APPLICATION to receive the transcripts of the documents testifying to the completion of the programme of studies for the graduates who commenced the programme of studies in the academic year 2019/2020 and those who resumed their programme of studies in the academic year 2019/20

APPLICATION to receive additional transcripts of the documents testifying to the completion of the programme of studies for the graduates who commenced their studies before the academic year 2019/2020

**

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

APPLICATION for issue of certified copies of documents certifying completion of studies translated into English for graduates who began their studies before the academic year 2019/2020

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

APPLICATION for issue of certified copies of documents certifying completion of studies for graduates who began their studies in the academic year 2019/2020 and resumed their studies in the academic year 2019/2020

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

Archiwum Prac Dyplomowych UJ