Egzamin licencjacki i obrona pracy

Terminy obron w roku 2019/20

I termin
29.07.2020 - obrony zdalne
30.07.2020 - obrony stacjonarne

II termin
14.09.2020

Powyższe terminy umożliwią rekrutację na studia drugiego stopnia, która będzie trwać w dn. 22.07-1.09.2020 r. (I tura)

Egzaminy dyplomowe mogą odbyć się w formie zdalnej lub stacjonarnej. Wybór sposobu realizacji egzaminu należy do Państwa i Promotorów. Uprzejmie proszę o przekazanie do Sekretariatu (malgorzata.sroga-pasternak@uj.edu.pl) informację o formie obrony do dn. 5.07.2020 r.

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z COVID-19

Formalne warunki dopuszczenia do egzaminu i obrony pracy

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl

Warunkiem dopuszczenia do obrony jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów ocen i zaliczeń potwierdzone wpisami w USOSweb.

N​ie później niż trzy tygodnie przed planowaną obroną oraz nie później niż trzy tygodnie przed końcem roku akademickiego student zobowiązany jest przekazać do Sekretariatu:

1. Informację o zatwierdzonym przez promotora tytule pracy dyplomowej.

2. Dane promotora i recenzenta.

Nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej student zobowiązany jest dostarczyć:

1. Pracę dyplomową w formie pliku PDF przetworzonego przez Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego - na adres: artur.sekunda@uj.edu.pl

2. Wygenerowane przez system AP UJ oświadczenie o zakresie udzielonych Uniwersytetowi licencji na udostępnianie pracy dyplomowej.

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom. Dane przelewu można uzyskać w sekretariacie lub za pośrednictwem konta USOSweb (zakładka PŁATNOŚCI).

Zarządzenie nr 25 Rektora UJ z 11 marca 2020 roku w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

4. Wypełniony i wydrukowany formularz projektu badawczego "Monitorowanie losów absolwentów" dostępny za pośrednictwem USOSweb pod adresem www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

5. Potwierdzenie rozliczenia z Archiwum i Biblioteką Instytutu

6. Opcjonalnie: wniosek o wydanie dyplomu w językach obcych. Formularz do pobrania w Sekretariacie. Wniosek o wydanie odpisów można składać nie później niż 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwośc uzyskania dokumentów w przyszłości.

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce

7. Opcjonalnie: informację (w wersji elektronicznej) na temat stypendiów, publikacji, udziału w konferencjach.

Odbiór dyplomu

1. Wysyłanie (na wniosek absolwenta) zaświadczenia o ukończeniu studiów – pocztą tradycyjną lub skanu (skan wysyłany jest wyłącznie na adres mailowy absolwenta  w domenie uj.edu.pl).

2. Wysyłanie (na wniosek studenta) skanu dyplomu ukończenia studiów (również wyłącznie na adres mailowy absolwenta w domenie uj.edu.pl).

3. Odbiór dyplomu w jednostce, po wcześniejszym umówieniu terminu.

4. Wysyłanie dyplomu pocztą tradycyjną, zgodnie z zapisami pisma okólnego nr 4 z 4 grudnia 2019 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta/ absolwenta dyplom i suplement mogą być przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. We wniosku o przesłanie dyplomu pocztą student/absolwent wskazuje dokładny adres doręczenia przesyłki. W przypadku przesyłania dyplomu i suplementu pocztą należy zachować szczególną staranność w adresowaniu przesyłki, gdyż w przypadku jej zaginięcia, absolwent może starać się tylko o wydanie duplikatów tych dokumentów).

Wnioski studenta powinny być wysyłane przez studenta/absolwenta wyłącznie z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl.

**

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

APPLICATION for issue of certified copies of documents certifying completion of studies translated into English for graduates who began their studies before the academic year 2019/2020

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

APPLICATION for issue of certified copies of documents certifying completion of studies for graduates who began their studies in the academic year 2019/2020 and resumed their studies in the academic year 2019/2020

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

Archiwum Prac Dyplomowych UJ