Program studiów drugiego stopnia

https://sylabus.uj.edu.pl

Studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ trwają 4 semestry. Program studiów zakłada, że podczas każdego roku student powinien zrealizować dedykowane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe oraz kursy fakultatywne. Rocznie student musi uzyskać minimum 60 punktów ECTS, co oznacza zdobycie 120 punktów ECTS w trakcie całego cyklu studiów magisterskich. Do każdego roku studiów na stałe jest przypisana pewna liczba kursów obowiązkowych, które nie wypełniają limitu 60 punktów ECTS. Tym samym pozostawiamy swobodę w kształtowaniu indywidualnego programu studiów samym studentom, tak aby dopasowali go do własnych potrzeb i zainteresowań. Brakujące punkty ECTS student zdobywa dobierając wybrane przez siebie kursy fakultatywne z oferty zmiennej zaproponowanej przez Instytut lub wybierając zajęcia spoza kierunku.

Istotnym elementem kształcenia na studiach magisterskich są liczne zajęcia warsztatowe, które rozwijają zarówno umiejętności badawczo-naukowe, animacyjne, wystawiennicze i kuratorskie, jak i uczą praktycznego zastosowania wiedzy antropologicznej w sferze publicznej. W ramach zajęć warsztatowych studenci zdobywają także wiedzę na temat projektowania własnych badań (granty, projekty), poznają tajniki metod badań rynku oraz współpracy z instytucjami prywatnymi i publicznymi. Ponadto program studiów obejmuje obowiązkowy lektorat z języka obcego. Studia kończą się pracą magisterską i egzaminem dyplomowym.