dr Katarzyna Maniak

Numer telefonu
(12) 663 14 87

E-mail
katarzyna.maniak@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Muzealnictwo, praktyka kuratorska
Antropologia sztuki
Postkolonializm

Udział w projektach badawczych

TRACES Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production, Horizont 2020 (2016-2019, Department of Social Anthropology University of Oslo; badaczka)

WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie (realizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie we współpracy z Instytutem Socjologii UAM w Poznaniu oraz Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie, 2016; badaczka)

Słownik kultury (projekt realizowany przez Fundację Imago Mundi, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Obserwatorium Kultury”; kuratorka)

Publikacje (wybór)

Muzeum dyscyplinujące spojrzenie – o przyglądaniu się przestrzeni muzealnej. Przypadek muzeum etnograficznego, [w:] Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych, red. J.Dziewit, M. Kołodziej, A. Pisarek, Katowice: Wydawnictwo grupakulturalna.pl 2016, s. 55-75.

Rzecz znaczą różne rzeczy. Tożsamość obiektów w muzeach etnograficznych, [w:] Ludzie w świecie przedmiotów. Przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red. A. Rybus, M.W.Kornobis, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 113-130.

Słownik kultury, red. K. Maniak, Kraków: Fundacja Imago Mundi 2016

Pozaeuropejskie dziedzictwo kulturowe w europejskim muzeum – strategie (re)prezentacji, Zeszyty Naukowe UJ Prace Etnograficzne, 2015, tom 43, z. 2

Present perfect continuous – przeszłość i teraźniejszość w budowaniu kolekcji muzealnej, w: Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, nr 2/2015, s. 103-112

Fotografia i Małopolska. Co (i jak) jedna chce opowiedzieć o drugiej, w: Semiotyczna mapa Małopolski, red. E. Więcek, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015

Is There a Difference? An Analysis of Museum's Web Presence, The International Journal of the Inclusive Museum, Volume 6, 2014

Zmieniając rzeczy – o eksponacie w muzeum etnograficznym, Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, tom IV, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Sierpc 2013, s. 40-47.

Artysta, tłumacz, autorytet? - próby zdefiniowania profesji kuratora, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 2013, tom 41, z. 1, s. 51-61.

Sum is equal to the difference, katalog wystawy, redakcja i tekst kuratorski wraz z Patrycją Musiał, Kraków 2012.

Gdzie jest kurator? Zmieniająca się rola, znaczenie i metody pracy, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, nr 5 (2/2012), s. 79-89.

Pomiędzy subiektywną wizją a obowiązkiem prezentacji – analiza sylwetki kuratora i metod jego pracy, w: Muzeum w świetle reflektorów. Wystawa – naukowe laboratorium czy artystyczna kreacja?, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011, s. 51-55.

Wystąpienia konferencyjne (wybór)

2019 Traces – Reports from the Field, Global Traces: Art Practice, Ethnography, Contested Heritage, University of Oslo.

2018 warsztat Museums’ Activism – socially engaged practices, We Are Museums, ESAV Superior School of Visual Arts, Marrakesz.

2015 Pozaeuropejskie dziedzictwo kulturowe w europejskim muzeum, „Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej – mity, ideologia, de(re)konstrukcje”, Instytut Kultury, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Europeistyki UJ, Kraków.

2015, Pomiędzy dziełem sztuki  a artefaktem etnograficznym – jak zrezygnować z dyscyplinowania rzeczy w praktykach muzealnych, Po stronie rzeczy – współczesne badania nad przedmiotem z perspektywy badań nad wizualnością, Muzeum Warszawskiej Pragi

2013, Kierunek muzeum? W stronę teraźniejszości, I Kongres Antropologiczny, Polski Instytut Antropologii, Warszawa.

2013, While thinking about ethnography – what is present, will soon be past, International Conference „The Future of Ethnographic Museums", Keble College, University of Oxford, Oxford.

2013, Is There a Difference? An Analysis of the Presence of Museum in the Network, International Institute for the Inclusive Museum, Nationa Gallery of Denmark, Kopenhaga.

2013, Gdy patrzę z bliska widzę więcej – o tym jak można badać archiwa materiałów wizualnych za pomocą działań artystycznych, Konferencja ekspercka w ramach projektu badawczego „Pionierki z kamerą. Kobiety w kinie i fotografii w Galicji 1896-1945", Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Kraków.

2012, Czego uczy dizajn – poszukiwanie nowych metod funkcjonowania w życiu społecznym, Ogólnopolska konferencja naukowa „W stronę dizajnu krytycznego", Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków.

2011, Rzeczy znaczą różne rzeczy – o obiekcie w muzeum etnograficznym, Międzyuczelniana Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „doRZECZY", Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa.

Recenzje, omówienia (wybór)

„Jesteśmy jednym, ale nie tym samym. Relacja z konferencji Inclusive Museum", www.muzealnictwo.com, data publikacji: 12.09.2013

„Muzeum Pałac w Wilanowie: ważne są nie technologie, ale wiedza udostępniana za ich pośrednictwem" (wywiad z Piotrem Górajcem), www.historiaimedia.org, data publikacji: 29.11.2012

„Eksperyment, który miał się nie powieść", www.e-splot.pl, data publikacji: 12.06.2011

„Niepokojący świat ludzi i zwierząt – analiza wybranych prac Sandy Skoglund", www.obieg.pl/artmix, data publikacji: 13.03.2010