Zakład Stosunków Etnicznych w Europie

Zakres badań Zakładu obejmuje historię etniczną Europy (szczególnie problematykę mniejszości narodowych i grup o charakterze imigracyjnym oraz terytoriów pogranicznych i wielokulturowych), historię procesów emigracyjnych z ziem polskich w XIX i XX wieku i dziejów środowisk polonijnych w Europie Zachodniej, stosunki interetniczne w miastach południowo-wschodniej części dawnej Rzeczypospolitej, procesy rozpoznawania "obcości" i "swojskości" kulturowej (przede wszystkim przemian stereotypów etniczno-wyznaniowych mieszkańców Bliskiego Wschodu zarejestrowanych w nowożytnych relacjach pielgrzymich, podróżniczych i turystycznych).

Kierownik

dr hab. Andrzej Zięba

Pracownicy

dr Marek Pawlak