mgr Elżbieta Jodłowska

E-mail
elajodlowska07@gmail.com
ela@ejm.pl

Zainteresowania badawcze

Od 2008 r. prowadzi badania etnograficzne w andyjskich częściach Peru, głównie w regionie Ancash. Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce synkretyzmu religijnego, religijności Indian Keczua, mitologii i kosmowizji andyjskiej oraz folkloru północnego Peru w rejonie najwyższego pasma górskiego w tym kraju, Cordillera Blanca. Realizuje zaawansowany program badań andyjskiego sanktuarium Chrystusa Señor de la Soledad w wysokogórskim Huaráz oraz pomniejszych ośrodków kultu w tym regionie, z zamiarem sporządzenia pierwszego kompleksowego opracowania etnohistorycznego i etnologicznego tych miejsc.

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Zakład Ameryki Łacińskiej. Specjalność: Ameryka Łacińska (2012-2014); mgr amerykanistyki (praca magisterska: Postać pishtaco w kulturze ludowej Peru; promotor: dr hab. Andrzej Krzanowski)

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki, Katedra Grafiki Projektowej (1985-1990), mgr sztuki (Praca magisterska: Projekt opracowania graficznego książki Julio Cortazara „Proza z Obserwatorium”; promotor: prof. Roman Banaszewski)

Członkostwo w organizacjach

Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych - Członek Zarządu

Fundacja Instytut Kultury Latynoamerykańskiej w Krakowie

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Krakowie

Publikacje

El ladrillo como material, símbolo y comunicado del „paisaje semiótico” de la ciudad. El diseño de la antropología de la ciudad andina Huaráz [współautor: Mirosław Mąka], [w:] Espacios en Movimiento, Nicole Bernex (red.), Lima 2018, Sociedad Geográfica de Lima, ss. 13, ryc. 6 (w druku).

Największe lody świata na polach śmierci. Efemeryczny performans z gatunku „tradycji wynalezionej” w Andach Peruwiańskich [współautor: Mirosław Mąka „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2018, t. 46, nr 1, s. 1-29, ryc. 3.

Byki i „cegła obfitości”. Szkic do antropologii architektury andyjskiego miasta Huaráz [współautor: Mirosław Mąka] „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich”, 2018, ss. 57, fot. 6 (w druku).

Huascarán – mitologia i fatum najwyższej góry Peru [współautor: Mirosław Mąka] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2017, t. 44, nr 2, 
s. 379-397.

Postać andyjskiego pishtaco jako symbolizacja traumy społecznej, akulturacji i konfliktu (XVI – XXI w.) [współautor: Mirosław Mąka], ss. 6. Materiały I Kongresu Latynoamerykanistycznego im. Ignacego Domeyki w Warszawie, 26-27. XI. 2016 r. (w druku).

El vaso peruano kero más grande. Fiesta, sacrificio y signos de inentidad [współautor: Mirosław Mąka], „Tambo. Boletín de Arqueologia”, Wrocław-Arequipa 2017, nr 4, ss. 15, ryc. 9 (w druku).

La soledad andina del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo [współautor: Mirosław Mąka], „Estudios Latinoamericanos” Revista de la Sociedad Polaca se Estudios Latinoamericanos, 2016, vol. 35, s. 189-229, ryc. 9.

Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich, [współautor: Mirosław Mąka], Kraków 2016, Zakład Wydawniczy „Nomos”, ss. 243, ryc. 22. (Recenzje: Posern-Zieliński Aleksander - Andyjskie demony jako dziedzictwo kolonializmu, „Lud” 2017, t. 101, s. 589-594; Pindel Tomasz – Recenzja, „Etnografia Polska” 2017, t. 61, nr 1-2, s. 252-254.)

Chiririnka, błękitna zwiastunka andyjskiej śmierci [współautor: Mirosław Mąka], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2015, t. 43, nr 4, s. 369-385.

Myślenie obrazem oraz symbol w służbie agitacji politycznej. Peruwiańskie murale wyborcze z perspektywy kulturoznawczej. Ewolucja percepcji. „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich”, 2015, nr 3-5, s. 148-159, ryc. 6.

Wampir andyjski - postać „pishtaco” we współczesnej kulturze peruwiańskiej [w:] Przyroda i kultura Peru, Tomasz W. Pyrcz, Wojciech Kudła (red.) Kraków 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85-90.

Udział w konferencjach naukowych z referatem

26-28. 10. 2018
Księga Gór. IX. Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne, Lanckorona. Referat i prezentacja: Obecność „trzeciego”. Refleksje antropologa dotkniętego chorobą wysokościową [współautor: Mirosław Mąka] (tekst w opracowaniu do druku)

23-25. 04. 2018
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Medycyna i Religia (4), organizowana przez Zakład Humanistycznych Nauk Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Referat i prezentacja: Obecność „trzeciego”. Kulturowy aspekt wizji religijnych i przeżyć mistycznych wyzwalanych przez chorobę wysokościową [współautor: Mirosław Mąka] (tekst w opracowaniu do druku)

25-26. IX. 2017
Sympozjum Międzynarodowe: Espacios en Movimiento. El Pasado y el futuro de las estructuras urbanas y rurales, Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski (Warszawa) Referat i prezentacja: El ladrillo como materia, signo y mensaje del “paisaje semiótico” de la ciudad. Un esbozo a la antropología de Huaráz andino [Cegła jako tworzywo, znak i komunikat „pejzażu semiotycznego” miasta. Szkic do antropologii andyjskiego Huaraz; współautor: Mirosław Mąka] (tekst przyjęty do druku)

26-27. XI. 2016
I Kongres Latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki: Spory o wojnę: polskie badania nad konfliktami w Ameryce Łacińskiej, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych we współpracy z Katedrą Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodkiem Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa). Referat i prezentacja: Postać andyjskiego pishtaco jako symbolizacja traumy społecznej, akulturacji i konfliktu (XVI – XXI w.) [współautor: Mirosław Mąka]. 

12-14. IX. 2016
II International Symposium Understanding the past to create future. Zrozumieć przeszłość dla kreowania przyszłości, The latest results of American Studies, Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu oraz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, (Wrocław). Referat i prezentacja: Quero – el vaso peruano más grande. Fiesta, sacrificio y signos de identidad [Największy kubek quero – święto, ofiara i znaki tożsamości; współautor: Mirosław Mąka]. (tekst w wersji rozszerzonej w druku)

8. III. 2016
Seminarium Zróżnicowanie religijne Ameryk: mity, tradycje, zjawiska współczesne, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków). Referat i prezentacja: Nowe wcielenia starej traumy. Współczesne oblicza andyjskiego pishtaco. 

16-17. V. 2015 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Choroby ciała i duszy społeczeństw Nowego Świata, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny i Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji. (Kraków). Referat i prezentacja: Błękitna mucha. Zapowiedzi choroby i śmierci oraz sposoby obrony przed zarazą u Indian Keczua w Andach [współautor: Mirosław Mąka] (tekst opublikowany w wersji zmienionej i rozszerzonej)

18-19. IV. 2015
Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa: Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków). Referat i prezentacja: Andyjska samotność Lisa z Gór i Lisa z Nizin [współautor: Mirosław Mąka] (tekst opublikowany w wersji rozszerzonej w jęz. hiszpańskim).

14. XII. 2014
Konferencja naukowa: Peru - przyroda i kultura, zorganizowana z okazji 90-lecia nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską a Peru, pod protektoratem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciecha Nowaka i Jej Ekscelencji Ambasador Peru Marthy Chavarri Dupuy, (Kraków). Referat i prezentacja: Wampir andyjski - postać pishtaco we współczesnej kulturze peruwiańskiej (tekst opublikowany). 

1-2. XII. 2012 
III Studencka Konferencja Latynoamerykanistyczna, 1492-1952-2012: Nowy Świat oczami odkrywców i badaczy - dawniej i dziś. Koło Naukowe Studiów Latynoamerykanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków). Referat i prezentacja: Myślenie obrazem oraz symbol w służbie agitacji politycznej - peruwiańskie murale wyborcze z perspektywy kulturoznawczej (tekst opublikowany w wersji rozszerzonej)

Działalność naukowo-badawcza

2018
Wykonawczyni w projekcie „Raciborowicka świątynia Jana Długosza w blasku jesieni polskiego średniowiecza”, realizowanym przez Fundację im. Marszałka Marka Nawary jako zadanie publiczne w dziedzinie kultury zlecone przez Województwo Małopolskie (umowa nr I/876/KD/1205/18) w okresie od 26. IV. Do 29. XII. 2018 r. Wykonanie portalu „Źródła wiedzy o parafii w Raciborowicach” na podstawie kwerend bibliotecznych.

2017-2018
Wykonawczyni prac bibliograficznych, artystycznych, dokumentacyjnych i organizatorskich przy dwóch projektach reaktywujących pamięć o artyście ludowym z Orawy, Karolu Wójciaku, zwanym Heródkiem: „Orawa, Orawa na Orawie” (grant „Mecenat Małopolski” 2017) i „Z Orawy w świat – kontynuacja projektu herodek.pl” (grant „Mecenat Małopolski” 2018). Prace były wykonywane wraz z Mają Kubacką, na rzecz Stowarzyszenia STOG.

04-12. 2017
Współorganizatorka zadania publicznego pt. Wyspiański pod Krakowem. Słowa – wzory – konteksty kultury, realizowanego w ramach grantu „Mecenatu Małopolski” od kwietnia do grudnia 2017 r. [na podstawie umowy nr I/695/KD/990/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz z dofinansowaniem wkładu własnego przez Gminę Zielonki, umowa nr ROP.520.11.2017 z dnia 29 maja 2017r.] Projekt obejmował cykl warsztatów artystycznych, wykładów, wycieczek edukacyjnych oraz wystaw w kilku podkrakowskich wsiach (m.in. Bibice, Zielonki, Batowice), w przestrzeni Krakowa oraz w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Instytucją prowadzącą projekt była Fundacja im. Marszałka Marka Nawary. Współpraca obejmowała wykonanie większości prac plastyczno-artystycznych, koncepcyjne opracowanie imprez oraz czynne uczestnictwo w trakcie ich przebiegu.

2015
Współwykonawca w grancie "Mecenat Małopolski" za projekt badawczy „Nieznane motywy gór i pejzażu Małopolski w malarstwie religijnym” realizowany na podstawie Porozumienia I / 396 / KD / 553/15 zawartego 16 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Fundacją im. Marszałka Marka Nawary. Rezultatem badań finansowanych z grantu jest książka Mirosława Mąki: Pejzaże i drugi plan w malarstwie sakralnym Małopolski (Kraków 2015), wysoko oceniona w recenzjach dr. prof. Franciszka Ziejki, dr Bogusława Krasnowolskiego, dr Jerzego M. Roszkowskiego oraz dr. Andrzeja Józefa Nowobilskiego, dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Współpraca obejmowała przygotowanie dokumentacji fotograficznej (około 1000 zdjęć z około 40 wiosek i miasteczek Małopolski) oraz częściowy projekt graficzny książki.

2014
Współwykonawca w grancie "Mecenat Małopolski" na projekt badawczy “Najstarsze fotografie tatrzańskie i podhalańskie Walerego Rzewuskiego (1837-1888) w związku z odkryciem jego nieznanego zdjęcia górali zakopiańskich z 1859 r.", realizowanej na podstawie umowy nr I / 597 / KD / 8093/14 zawartej 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim. Rezultatem badań finansowanych z tego grantu jest odkrycie najstarszych fotografii etnograficznych wykonanych na Podhalu oraz publikacja książki autorstwa Mirosława Mąki: Najstarsza fotografia górali tatrzańskich (Kraków 2014), która znacząco wzbogaciła wiedzę naukowa na temat historii fotografii tatrzańskiej i podhalańskiej. Współpraca obejmowała kwerendy w archiwach i bibliotekach, wykonywanie zdjęć do książki oraz częściowe opracowanie szaty graficznej tej publikacji.