prof. dr hab. Czesław Robotycki (1944-2014)

Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Kierownik Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ

Kierownik Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w IEiAK UJ

Członek redakcji czasopism "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne" oraz "Polska Sztuka Ludowa - Konteksty"

Członek Prezydium Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Członek Sekcji Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze PAN

Członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN

Wiceprzewodniczący Rady Muzeum Tatrzańskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Członek Rady Naukowej Muzeum Okręgowego w Częstochowie

Przewodniczący Rady Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Wybrane publikacje

Prace zwarte

Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim, Kraków: Wyd. PAN, 1980.

Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rozprawy habilitacyjne nr 232), 1992.

(współautor: M.Ekstromer) Enviroment and Pollution: report from a pilot study in Poland, Lund: Lund Univesity ("Reserach Reports" Departament of Sociology), 1992.

Nie wszystko jest oczywiste, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998.

Redakcje naukowe

Etnografia wśród nauk humanistycznych, "Prace Etnograficzne" ZN UJ, zeszyt 28:1991, Kraków.

Spotkania orawskie - materiały z sesji naukowych, Zubrzyca - Kraków: Orawski Park Etnograficzny, 1995.

"Prace Etnograficzne" ZN UJ zeszyt 34:1996.

"Krakowskie Studia Małopolskie" nr 1, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 1998.

Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych, Kraków: UJ (Varia, tom CCCXLIII), 1995.

(współredaktor: M.Maj) Symbole słowiańskie, symbole narodowe, ZN UJ "Prace Etnograficzne" zeszyt 35:1999.

PRL z pamięci, ZN UJ "Prace Etnograficzne" zeszyt 36:2001, Wyd. UJ, Kraków.

(współredaktor: W.Babik), Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (etos, obrzędy, demonologia, magia), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

Ethnicity and Cultural Identity in Central Europe, ZN UJ zeszyt 37:2003, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

(współredaktor: W.Babik) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa, rośliny lecznicze), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Studia i artykuły (od uzyskania habilitacji)

Historia i tradycja – dwie kategorie opisu przeszłości, "Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 29:1992.

Co kaplica na Długich Młakach pod Turbaczem "daje do myślenia", "Polska Sztuka Ludowa" 1992 nr 1.

Myślenie typu ludowego w polskiej kulturze masowej, [w:] Folklorystyka: materiały dla studentów  filologii polskiej, część I, P.Kowalski, T.Smolińska (red.), Opole: Wyd. WSP. 1992.

Wampiry: od wierzeń ludowych do filmowych fantomów, "Polska Sztuka Ludowa" 1992 nr 3-4.

The "Chain of Luck": A gloss on a text by J.S.Bystron Fifty years later, [in] In Search of paradigm, A.Zambrzycka-Kunachowicz (ed.), Cracov: Departamen of Ethnology UJ, 1992.

Teorie kultury a muzea etnograficzne, "Śląskie Prace Etnograficzne" t.2:1993, Muzeum Śląskie Katowice.

Etnografia wobec samej siebie, "Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 32:1993.

Reklama z zapomnianym kodem, [w:] Mitologie popularne, D.Czaja (red.), Kraków: Universitas, 1994.

Moralny i strukturalny aspekt dobra i zła w bajce magicznej, [w:] Pożegnanie paradygmatu: etnologia wobec współczesności, W.Burszta, J.Damrosz (red.), Warszawa: Instytut Kultury, 1994.

"Piwnica pod Baranami"- antropologiczna interpretacja formuły kabaretu, "Polska Sztuka Ludowa - Konteksty" 1994 nr 1-2.

Kabaret "Piwnica pod Baranami", [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa, R.Godula (red.), Kraków: Wyd. Wawelskie, 1994.

Przedmowa, [w:] M.Fiderkiewicz, Śląscy pariasi pędzla i dłuta, Katowice: Muzeum Śląskie, 1994.

Stredni Evropa Milana Kundery a jeji ohlas w Polsku, "Acta Universitatis Caroline" – Philosophica et Historica I, Studia Ethnographica VIII, 1994, Praha.

Badania porównawcze i baza danych o źródłach etnograficznych do kultury ludowej Karpat, [w:] Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych, C.Robotycki (red.), Kraków: Uniwersytet Jagielloński (Varia, tom CCCXLIII), 1995.

Etos, [w:] Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych, C.Robotycki (red.), Kraków: Uniwersytet Jagielloński (Varia, tom CCCXLIII), 1995.

Dialog kultur regionalnych z historią i polityką w tle, [w:] Spotkania orawskie - materiały z sesji naukowych, C.Robotycki (red.) Zubrzyca - Kraków: Orawski Park Etnograficzny, 1995.

O banalizacji tekstów w etnologii, [w:] Etnologia polska między ludoznawstwem antropologią, A.Posern-Zieliński (red.), Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 6, Poznań - Warszawa, 1995.

Antropologia kultury w Polsce - projekt urzeczywistniony, "Lud" t. 78:1995.

The Anthropology of Culture in poland: A finished Project, "Lud" Special Issue Published No 79:1995.

Ludowość jako alternatywa i paradoks, [w:] Folklorystyka: dylematy i perspektywy, D.Simonides (red.), Opole, 1995.

Retoryka tekstu regionalistycznego, [w:] Regionalizm - Regiony - Podhale, M.Roszkowski (red.), Zakopane: Muzeum Tatrzańskie, 1995.

Współczesna sztuka ludowa jako konwencja – przykład plastyki, [w:] Sztuka nie sztuka, M.Fiderkiewicz (red.), Mysłowice: Wyd. Przesłanie, 1996.

Zielony - kolor nowej utopii, [w:] Antropologiczne wędrówki po kulturze, W.Burszta (red.), Poznań: Wyd. Humaniora, 1996.

Etnograficzne deja vu, "Polska Sztuka Ludowa-Konteksty" 1996 nr 1-2.

The Antinomies of the Existence of  a "Local Homeland", [in:] Borderlands, Culture, Identity, R.Kantor (ed.), Cracov: Institut of Etnhnology Jagiellonian University, 1996.

Milana Kundery "Europa Środkowa" – odbiór idei w Polsce, "Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 34:1996.

Folk charakcter and provincialism as an  alternative and paradox – exemplifield by polish culture, "Narodna Umjetnost" No 33:1996 vol 2, Zagreb.

Najwyższym szczęściem dzieci ziemi jest jedynie osobowość (z Marią Janion rozmawiają Zbigniew Benedyktowicz i Czesław Robotycki), [w:] M.Janion, Czy będziesz wiedział co przeżyłeś, Warszawa: Wyd. Sic!, 1996.

Jak opisać społeczność lokalną – przykład Wojnicza, [w:] Wobec kultury, G.E.Karpińska (red.), "Łódzkie Studia Etnograficzne" t. 35:1996. [Także w:] "Zeszyty Wojnickie" nr 7:1997.

Historia, tradycja, antropologia (tezy), "Polska Sztuka Ludowa - Konteksty" 1997 nr 1-2.

"O lice ziemi" J.G.Pawlikowskiego w kontekstach myśli o kulturze, [w:] Kultura a natura, Z.Krzan, Z.Mirek (red.), Kraków - Zakopane: TPN, 1997.

(współautorzy: E.Duszeńko-Król, M.Mrowiecki), "Prokes" - baza danych o źródłach do kultury ludowej Karpat, [w:] Infobazy 97 - bazy danych dla nauki: materiały z konferencji, A.Kurtel (red.), Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997.

Świadomość własnej przeszłości mieszkańców Wojnicza, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN (oddział Kraków), t. XL/1 Kraków, 1997.

Sztuka i perswazja billboardu, "Polska Sztuka Ludowa - Konteksty" 1997 nr 3-4.

Etos jako kategoria opisowa, [w:] Rozważania o tradycji i etosie, J.Baradziej, J.Goćkowski (red.), Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński, 1997.

Historia, folklor, tradycja a kwestia małej ojczyzny, "Krakowskie Studia Małopolskie" nr 1:1998, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Kultura jako strumień świadomości, "Alma Mater" Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 7:1998.

Megaplakat - megamedium? Katalog II Międzynarodowej Wystawy Plakatu Niekomercyjnego, Kraków, 1997.

Muzeum, miejsce dla rzeczy i idei, [w:] Werbalizacja obrazu, "Wyznania i Perswazje" tom 1:1998, Muzeum Narodowe w Poznaniu.

O zbieraczu rzeczy ludowych z okolic Bochni w Małopolsce, [w:] Wszystek krąg ziemski – prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Hernasowi, P.Kowalski (red.), Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.

Słowiańskie symbole - nowe konfiguracje i konteksty, "Prace Etnograficzne" ZN UJ zeszyt 35:1999.

Ludowe pisanie historii (wstęp), [w:] J.Mytnik, Książki dla moich dzieci i innych ludzi..., "Zeszyty Wojnickie" (wydanie specjalne) 1:1999.

Dowody z antropologii w rozważaniach socjologów wiedzy w jej postmodernistycznych  postaciach, [w:] Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas, A.Paluch (red.), Wrocław: Katedra Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.

Szlacheckie remanenty obyczajowe w Krakowie, [w:] Smak biesiady: antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej, J.Eichstaedt (red.), Ożarów: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Ożarowie, 2000.

Posłowie, [w:] Z.Benedyktowicz, Portrety obcego, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

(współautorzy: J.Danielewicz i inni) Dyskusja panelowa, [w:] Misteria, inicjacje, D.Kosiński (red.), Kraków: Wyd. Biuro Kraków 2000, 2000.

Zastosowanie układu gniazdowego terminów i słownika słów kluczowych do systematyzacji zjawisk kultury, [w:] Informacja - wiedza - gospodarka, W.Pindlowa, D.Pietruch-Reizes (red.), „Prace PTIN" nr 4:2001, Warszawa.

(współautorzy: K.Bartol i inni) Festiwal „Misteria, inicjacje": dyskusja panelowa, „Konteksty" 2001 nr 1-4.

(współautorzy: Z.Benedyktowicz i inni) O „Gardzienicach" i „Metamorfozach" dyskusja panelowa, „Konteksty" 2001 nr 1-4.

Opis PRL - u jako problem epistemologiczny, [w:] PRL z pamięci, C.Robotycki (red.), ZN UJ "Prace Etnograficzne" zeszyt 36:2001.

(współautor: Z.Libera) Wilamowice i okolice w wyobrażeniach ludowych, [w:] Wilamowice: przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, A.Barciak (red.), Wilamowice, 2001.

Etos - układ gniazdowy terminów, [w:] Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury, C.Robotycki, W.Babik (red.), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

Studia porównawcze i świadomość lokalna jako czynnik edukacji regionalnej, [w:] Europa środkowa nowy wymiar dziedzictwa, J.Purchla (red.), Kraków: MCK, 2002.

Cabaretul "La Berbeci" - o interpretare antropologica a formulei cabaretului, [w:] Cracovia: pagini de cultura europeana, C.Geambasu (coordonat), Bucuresti: Editura PAIDEIA, 2002.

Hermeneutyka i życie: na marginesie rozważań Dariusza Czai, "Konteksty" 2002 nr 3-4.

Comparative Study and Local Consciousness as an Element of Regional Education, [w:] Central Europe a New Dimension of  Heritage, Cracow: ICC, 2003.

"Dezyderata" z kabaretu "Piwnica pod Baranami" - apokryf współczesnej kultury, [w:] Nie-Złota legenda: kanoniczność i apokryficzność w kulturze, J.Eichstaedt, K.Piątkowski (red.), Ożarów 2003.

Obrzęd weselny jako stan zawieszenia w rytuale przejścia: "Wesele" S.Wyspiańskiego z perspektywy antropologii kultury, [w:] Magia "Wesela", J.Michalik, A.Stafiej (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003.

Pamięć PRL: antropolog wobec doświadczenia własnej kultury, "Konteksty" 2003 nr 3-4.

O "Piwnicy" bez przypisów i wspomnień, "Pokaz - Pismo krytyki artystycznej", nr 35:2003.

Ethnicity and Identity: Some Interpretive Suggestions, [w:] Ethnicity and Cultural Identity in Central Europe, ZN UJ "Prace Etnograficzne" zeszyt 37:2003.

Horst Bienek i jego podróż na Śląsk, [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą: podróż w dyskursach kultury, P.Kowalski (red.), Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2003.

Etnolog [w:] Zawód z pasją, P.Hebda, J.Madejski (red.), Wyd. Park SA, Bielsko-Biała 2004.

(współautor: T.Węcławowicz) Średniowieczny i współczesny Kraków: mit, którym żyjemy, [w:] Legendy i tajemnice Krakowa (katalog wystawy), Kraków: Muzeum Historyczne miasta Krakowa, 2005.

Artyści o tożsamości, [w:] A.Janicki - Identity (katalog wystawy), M.Gadomska, W.Turopolski (red.), Kraków: Bunkier Sztuki – Galeria Sztuki Współczesnej, 2005.

Granica gościnności [w:] Autostop polski: PRL i współczesność, J.Czupryński (red.), Wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2005.

O kiczu „kilka myśli co nie nowe", [w:] Kicz w kulturze, Katowice: Muzeum Śląskie, 2006.

Wczoraj i dziś patriotyzmu, „Dekada Literacka" nr 6:2006, Kraków.

Przeciw Kopalińskiemu w stronę Bartmińskiego: o polskim słowniku stereotypów i symboli ludowych, "PSL – Konteksty" 2007 nr 1.

"Prowincja" z antropologicznego punktu widzenia, [w:] Pochwała prowincji, Sandomierz, 2007.

Zmiany znaczeń i sensów pojęć: patriotyzm, ojczyzna, mała ojczyzna, [w:] Rola edukacji regionalnej w kształtowaniu postaw patriotycznych (materiały pokonferencyjne), Siemianowice Śląskie: Muzeum Miejskie, 2007.

Wielokulturowość i tolerancja w tradycjach Polski, [w:] Kultura w dialogu, J.Santera-Szeliga, R.Kusek (red.), Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008.

Prowincja z antropologicznego punktu widzenia: refleksja z perspektywy dylematów komunikacji kulturowej, „PSL -  Konteksty" 2008 nr 2.

Ludyczność dawnego Krakowa a jego ludowość, [w:] Kraków ludyczny (materiały sesji naukowej odbytej 19 kwietnia 2008 roku), J.M.Małecki (red.), Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2009.